logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja o kontroli

 

 

W dniach od 19 sierpnia do 20 października 2013 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził postępowanie kontrolne nr 27/2013 w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym Urzędu Miasta Opola.

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS. Wniosek o przeprowadzenie kontroli tego zagadnienia zgłosiła Skarbnik Miasta Opola pismem z dnia 03.07.2013r. Kontrolą objęto lata 2012 -2013. Zakres kontroli: sprawy organizacyjne, podział zadań, analiza zapisów Regulaminu ZFŚŚ, odpisy na fundusz, ewidencja i dokumentacja księgowa dotycząca wpływów i wydatków, dokumentacja Komisji Socjalnej dotycząca wszystkich 7 rodzajów świadczeń tj.: zapomogi losowe dla pracowników, zapomogi losowe dla emerytów, wypoczynek dla pracowników, wypoczynek emerytów, wypoczynek dzieci, kultura i sport - dopłaty do biletów, udzielone pożyczki.                       

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy do zakresu działania Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.

 

ROK 2012

 

W zakresie naliczania odpisu i wpływów w 2012 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 81.132,89 zł. Ogółem faktyczny odpis na ZFŚS wyniósł 609.953,25 zł. Na rachunek bankowy ZFŚS w środki przelano w ustawowych terminach. Kwota wpływów na rachunek funduszu w 2012 r. wyniosła ogółem 925.240,36 zł. Wpływy  te pochodziły z następujących źródeł:

- odpis                      - 609.953,25 zł,

- odsetki bankowe      -    8.103,66 zł,

- odsetki od pożyczek -   11.154,75 zł,

- spłacone pożyczki    -  296.028,70 zł.

Łączna kwota środków będących w dyspozycji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 r. (stan początkowy plus wpływy) wyniosła 1.006.373,25 zł.

 

W zakresie ewidencji księgowej dotyczącej wydatków w 2012 r.

W 2012 r. wydatki funduszu wyniosły ogółem 934.235,52 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r. wynosił 72.137,73 zł i był zgodny z wyciągiem bankowym oraz zgodny z kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy wpływami a wydatkami ogółem.

 

W zakresie świadczeń przyznanych w 2012r.

 

 zapomogi losowe dla pracowników, kwota według ewidencji księgowej -21.206,00 zł

Komisja odbyła 7 posiedzeń. Ogółem przyznano 13 zapomóg.

 

 zapomogi losowe dla emerytów, kwota według ewidencji księgowej - 4.350,00 zł

Komisja odbyła 4 posiedzenia. Ogółem zapomogi przyznano 6 osobom.

 

 wypoczynek dla pracowników, kwota według ewidencji księgowej - 376.100,00 zł

Komisja odbyła 14 posiedzeń. Ogółem przyznano 474 świadczenia.

wypoczynek emerytów, kwota według ewidencji księgowej -  84.300,00 zł

Komisja odbyła 2 posiedzenia. W 2012 r. świadczenia przyznano 105 osobom. Kwota przyznanych świadczeń ogółem jest zgodna z kwotą wynikającą z ewidencji księgowej.

 

wypoczynek dzieci, kwota według ewidencji księgowej -  32.050,00 zł

Komisja odbyła 11 posiedzeń. Ogółem przyznano 37 świadczeń na kwotę zgodną z ewidencją księgową.

 

 kultura i sport, dopłaty do biletów, kwota według ewidencji księgowej -  59.229,52 zł

Komisja odbyła 12 posiedzeń. Ogółem przyznano 327 świadczeń.

 

udzielone pożyczki, kwota według ewidencji księgowej - 357.000,00 zł.

Komisja odbyła 14 posiedzeń. Przyznano łącznie 84 świadczeń.

 

ROK 2013

 

W zakresie naliczania odpisu i wpływów w I półroczu 2013 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 72.137,73 zł. Ogółem faktyczny odpis na ZFŚS za 2013 r. wyniósł 638.450,13 zł. Na rachunek bankowy ZFŚS środki przelano w ustawowych terminach. Kwota wpływów na rachunek funduszu w półroczu 2013 r. wyniosła ogółem 651.231,31 zł. Wpływy  te pochodziły z następujących źródeł:

- odpis (wplata za I półrocze) - 478.837,60 zł,

- odsetki bankowe      -    1.835,46 zł,

- odsetki od pożyczek -    5.999,75 zł,

- spłacone pożyczki     -164.558,50 zł.

 

W zakresie ewidencji księgowej dotyczącej wydatków w I półroczu 2013 r.

Zaksięgowane wydatki funduszu wyniosły ogółem 250.384,35 zł. Faktyczna kwota wypłat w tym okresie była niższa o 2.840,00 zł, tj. o kwotę niezapłaconego podatku i wyniosła 247.544,35 zł. Podatek ten został zapłacony w terminie późniejszym. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. wynosił 475.824,69 zł. Stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym oraz zgodny z kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy wpływami a wydatkami ogółem. Łączna kwota środków będących w dyspozycji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2013 r. (stan początkowy plus wpływy) wyniosła 723.369,04 zł.

 

W zakresie świadczeń przyznanych w I półroczu 2013r.

 

 zapomogi losowe dla pracowników, kwota według ewidencji księgowej - 7.350,00 zł

Łącznie zapomogi przyznano 5 osobom.

 

zapomogi losowe dla emerytów, kwota według ewidencji księgowej - 4.100,00 zł

Komisja odbyła 4 posiedzenia. Przyznano 4 świadczenia.

 

 wypoczynek dla pracowników, kwota według ewidencji księgowej - 37.550,00 zł

Komisja odbyła 6 posiedzeń. Łącznie świadczenia przyznano 50 osobom.

 

 wypoczynek dzieci, kwota dofinansowania według ewidencji księgowej - 4.550,00 zł

W I półroczu 2013 r. odbyły się 3 posiedzenia komisji. Łącznie przyznano 5 świadczeń.

 

 kultura i sport, dopłaty do biletów, kwota według ewidencji księgowej - 4.834,35 zł

W I półroczu 2013 r. odbyło się 7 posiedzeń komisji. Łącznie przyznano 41 świadczeń.

 

udzielone pożyczki, kwota według ewidencji księgowej -192.000,00 zł

W I półroczu 2013 r. odbyło się 7 posiedzeń komisji i pożyczki przyznano łącznie 45 osobom.

 

W wyniku kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości. Mając na uwadze ustalenia kontroli - zdaniem zespołu kontrolnego- należy dokonać po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi głębokiej zmiany Regulaminu ZFŚŚ oraz zmiany organizacji i funkcjonowania funduszu socjalnego. Zespół kontrolny widzi potrzebę wyznaczenia etatowego pracownika ds. obsługi funduszu socjalnego. Zadania tego pracownika polegałyby na przyjmowaniu, sprawdzaniu i weryfikacji wniosków o świadczenia, przygotowywaniu dokumentacji do wypłaty i przekazywanie jej Prezydentowi do akceptacji, a także zwrotu wniosków do uzupełnienia. Nadzór nad jego pracą winien zostać jednoznacznie określony. Natomiast rolę Komisji Socjalnej ograniczyć do zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie zapomóg.

 

Ponadto w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w dniu 05.09.2013 r. z osobą prowadzącą obsługę funduszu socjalnego została rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia. Jednocześnie o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono Prokuraturę Rejonową w Opolu pismem z dnia 05.09.2013 r. O wszczęciu śledztwa w tej sprawie Prokuratura powiadomiła tut. Urząd pismem z dnia 09.10.2013 r. Śledztwo zlecone przez Prokuraturę prowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, do której przekazano część dokumentacji.

     W dniu 17.10.2013 r. protokół kontroli doręczono naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Do ustaleń zawartych w   protokole kontroli zastrzeżeń nie wniesiono.

Kserokopie protokołu kontroli oraz wniosków i wystąpienia pokontrolnego wraz z niezbędną dokumentacją przekazano do Komendy Wojewódzkiej w Opolu w ślad za zgłoszeniem.

 

 

Ilość odwiedzin: 2552
Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-23 12:16:12
Data udostępnienia informacji: 2015-01-23 12:16:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 12:20:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner