logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00006.2014                   

                        Opole, 11 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 17/14

Jednostka kontrolowana

Wydział Finansowo - Księgowy

Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 19 maja do 11 czerwca 2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość realizowania zadań w zakresie prowadzenia księgowości i obsługi kasowej PKZP w Urzędzie Miasta Opola.

Okres objęty kontrolą

                       2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Anna Plewka – Z-ca Skarbnika

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Aleksander Sienkiewicz – zastępca naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- inspektor w Referacie Księgowości Organu

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych

       Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991r., Nr 55, poz. 234 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502).

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizowania zadań w zakresie prowadzenia księgowości i obsługi kasowej PKZP w Urzędzie Miasta Opola.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Kontrolą objęto 2013r. Sprawdzono realizację przez wydział poszczególnych punktów rozporządzenia, w tym sposób prowadzenia ewidencji księgowej. W szczególności ustalono ilość i kwoty pożyczek udzielonych pracownikom w tym roku oraz sprawdzono czy są potrącane raty pożyczek i czy są one odprowadzane na konto PKZP.

Kryteria

1. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (w skrócie PKZP) działają na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, zaś szczegółowe zasady ich działania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.

2. Zgodnie § 4 ust. 1. ww. rozporządzenia: Zakład pracy świadczy pomoc PKZP i SKOK w szczególności w zakresie: 

 1. zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy,
 2. transportu pieniędzy z banku,
 3. prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej,
 4. dostarczania druków i formularzy,
 5. dokonania na rzecz PKZP i SKOK potrąceń w listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,
 6. przyjmowania wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
 7. odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP lub SKOK,
 8. informowania przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużeń.

3. Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia:

Szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta między zakładem pracy a PKZP.

4. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia:

Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe.

5. Zgodnie z § 26 ust.1 ww. rozporządzenia:

Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu.

6. Zgodnie z § 26 ust. 2 ww. rozporządzenia:

Do właściwości komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1) ochrona mienia PKZP,

2) kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,

3) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,

4) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.

7. Zgodnie z § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia:

Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.

8. Zgodnie z § 45 ust. 1 ww. rozporządzenia:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone według zasad, o których mowa w § 43 ust.1, podpisuje zarząd oraz komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego.

9. Zgodnie z § 45 ust. 2 ww. rozporządzenia:

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków.

10. Zakresy działania wydziału Budżetu i wydziału Finansowo – Księgowego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola:

Wydział Budżetu (Symbol B) dzieli się na samodzielne stanowiska pracy i referaty:

 1. Planowania Budżetu,
 2. Prognozowania Finansowego,
 3. Sprawozdawczości Oświaty,
 4. Płac.
 5. Do zakresu działania Wydziału należy:
  1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Miasta,
  2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz innej, wynikającej z zakresu działania Wydziału,
  3. prowadzenie prac kontrolnych i weryfikacja dokumentów dotyczących wydatków budżetu, realizowanych przy pomocy środków Unii Europejskiej,
  4. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i monitoringiem wieloletniej prognozy finansowej,
  5. prowadzenie spraw związanych z emisją obligacji komunalnych oraz obsługą kredytów
   i pożyczek zaciąganych przez Miasto Opole,
  6. nadzorowanie realizacji budżetu Miasta poprzez kontrole instytucjonalne w jednostkach
   i placówkach oświatowych,
  7. rozliczanie wynagrodzeń bezosobowych,
  8. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy.

Wydział Finansowo – Księgowy (Symbol FK) dzieli się na referaty:

 1. Księgowości Dochodów Budżetowych,
 2. Księgowości Wydatków Budżetowych,
 3. Rozliczeń Budżetowych,
 4. Księgowości Organu,
 5. (skreślony),
 6. Księgowości Podatkowej,
 7. Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.
 1. Zastępca Skarbnika Miasta:
 1. kieruje Wydziałem,
 2. pełni funkcję Głównego Księgowego Urzędu,
 3. prowadzi księgowość Urzędu i organu oraz sprawozdawczość finansową Urzędu, a także organu w zakresie dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. dokonuje kontroli dokumentów (faktur, rachunków, przelewów z wyjątkiem list płac) potwierdzanych złożeniem podpisu.
 1. Do zakresu działania Wydziału należy:
 1. obsługa finansowo – księgowa budżetu,
 2. obsługa finansowo – księgowa Urzędu w zakresie środków własnych, dotacji, środków  unijnych i innych źródeł finansowania, dochodów i wydatków, w tym księgowości podatków i opłat lokalnych,
 3. prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu,
 4. rejestracja umów zawartych przez Miasto Opole,
 5. uczestnictwo w procesie udzielania ulg i zwolnień w formie umorzeń, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności budżetowych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 6. windykacja należności z tytułu dochodów gminy i Skarbu Państwa,
 7. prowadzenie ewidencji: sprzedaży i zakupu do celów podatku VAT oraz środków trwałych,
 8. prowadzenie sprawozdawczości:
 1. finansowej, w tym przyjmowanie i sprawdzanie jednostkowych bilansów miejskich jednostek organizacyjnych i sporządzanie bilansów łącznych oraz bilansu skonsolidowanego gminy,
 2. budżetowej, w tym sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie Urzędu Miasta i budżetu,
 3. statystycznej w zakresie wynikającym z ewidencji księgowej.

USTALENIA KONTROLI

Propozycję tematu do kontroli zgłosiła Skarbnik Miasta Opola do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu pismem z dnia 03.07.2013r. 5. Zgodnie z § 26 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy organem kontrolującym działalność finansową zarządu jest komisja rewizyjna. Zgodnie z § 26 ust. 2 ww. rozporządzenia do właściwości komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1) ochrona mienia PKZP,

2) kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,

3) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,

4) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.

Z tych też względów przedmiotem niniejszej kontroli nie była działalność PKZP. Kontrolą objęto jedynie sposób świadczenia pomocy przez Urząd Miasta Opola na rzecz PKZP. Spośród rodzajów zadań określonych w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, do których świadczenia zobowiązany jest urząd na rzecz PKZP, wyrywkową kontrolą objęto prowadzenie księgowości oraz dokonywanie na rzecz PKZP potrąceń w listach płac wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek oraz odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP.

Z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola ani z zarządzenia wewnętrznego nr FK.2010.1.2014 Zastępcy Skarbnika Miasta z 10.01.2014r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Finansowo – Księgowego nie wynika, iż do zadań Wydziału Finansowo- Księgowego należy obsługa kasowa i księgowa PKZP.

W wyniku spotkania przed rozpoczęciem kontroli z Z-cą naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego panem Aleksandrem Sienkiewiczem i panią(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– inspektor Referatu Księgowości Organu Wydziału Finansowo – Księgowego, która prowadzi księgowość PKZP ustalono, że Urząd Miasta Opola realizuje te zadania, o których mowa w ww. rozporządzeniu, a także ustalono, iż została zawarta umowa pomiędzy PKZP a Urzędem Miasta Opola. Z ustnych wyjaśnień udzielonych przez naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 26.05.2014r. wynika, że umowy obecnie nie ma, sporządzono ją kilka lat temu i prawdopodobnie została zarchiwizowana. W związku z powyższym na okoliczność świadczenia pomocy przez Urząd Miasta Opola na rzecz PKZP przyjęto wyjaśnienie od osoby zajmującej się obsługą księgową kasy następującej treści (Akta kontroli nr 14/17/I/111-112):

Jestem zatrudniona w Referacie Księgowości Organu Wydziału Finansowo – Księgowego na stanowisku inspektora. Zgodnie z opisem stanowiska do moich podstawowych obowiązków należy przyjmowanie i sprawdzanie jednostkowych bilansów, sporządzanie ,,małej konsolidacji”, sprawozdań finansowych i sporządzanie skonsolidowanego bilansu Gminy Opole. W ramach wymienionych ww. w opisie stanowiska pracy nie ma zadań związanych z obsługą PKZP. Zadania związane z obsługą PKZP wykonuję od kilku lat (chyba od 2009r. albo od 2010r.) na podstawie odrębnych umów zleceń zawieranych corocznie z Urzędem Miasta Opola. Zgodnie z ww. umową prowadzę obsługę księgową PKZP przy Urzędzie Miasta Opola dotyczącą: ewidencji księgowej związanej z wypłatą i wpłatą wkładów, przygotowanie wniosków na komisję, uzgadnianie i zamykanie miesiąca, sporządzanie zaświadczeń o spłacie pożyczki, monitorowanie i egzekucja niespłacanych zobowiązań. Ponadto na podstawie odrębnej umowy zlecenia zadania na rzecz PKZP wykonuje pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), zatrudniona w Referacie Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansowo – Księgowym. Do obowiązków pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)należy: pobieranie gotówki na podstawie zatwierdzonych wniosków, wypłata świadczenia w formie gotówkowej oraz elektronicznej, sporządzanie miesięcznych zestawień i raportów. W praktyce zadania realizowane przez panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)odnoszą się wyłącznie do obsługi kasowej PKZP i nie mają związku z systemem KSAT.  

Swoje obowiązki wynikające z umowy zlecenia wykonuję poza godzinami pracy.

W praktyce procedura związana z realizacją moich zadań przedstawia się następująco:

 • Przyjmuję deklarację od osób chcących przystąpić do PKZP. Po przyjęciu danej osoby w poczet członków kasy wprowadzam daną osobę do systemu urzędowego KSAT, w którym naliczam wpisowe oraz wysokość potrącanych miesięcznych wkładów. Dane zawarte w tym systemie stanowią podstawę dla Referatu Płac Wydziału Budżetu do sporządzenia listy wypłat wraz z potrąceniami na rzecz kasy PKZP oraz z do sporządzenia przelewu. Następnie listy te wraz z poleceniami przelewów przekazywane są do Referatu Rozliczeń Budżetowych Wydziału Finansowo – Księgowego, który dokonuje przelewu na konto PKZP i całość dokumentacji przekazuje do Referatu Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo – Księgowego, który dokonuje księgowań dokonanych wydatków.
 • Podobny tryb postępowania stosowany jest w przypadku wniosków o pożyczkę i przy zwrocie wkładów. Przy przyznaniu pożyczki przez Komisję wprowadzam  do systemu kwotę pożyczki oraz kwotę i ilość rat. Pożyczka przelewana jest z konta PKZP, natomiast raty potrącane są przez Referat Płac z wynagrodzeń pracowników. Raty potrącane są na podstawie danych zawartych w systemie KSAT naniesionych przeze mnie i nie przekazuję do Referatu Płac żadnych dodatkowych dokumentów.

PKZP posiada w Banku Millenium SA rachunek bankowy nr 51 1160 2202 0000 0002 1965 3282. Nr konta bankowego PKZP podałam osobiście dla Referatu Płac.

Nic mi nie wiadomo na temat tego, czy pomiędzy Urzędem Miasta Opola a PKZP została zawarta umowa w sprawie świadczenia pomocy Urzędu na rzecz PKZP. 

Na bieżąco porównuję przelewy (wyciągi bankowe) dokonywane przez Urząd Miasta Opola z własną ewidencją (zestawienia potrąceń dokonanych przez płace). Istotnych rozbieżności nie stwierdziłam, a ewentualne niezgodności wyjaśniane są na bieżąco. Nie stwierdziłam przypadków, aby potrącone raty pożyczek, bądź wkłady nie były zgodne z przelewami.

Pismem z dnia 28.12.2012r. Zarząd PKZP – pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) i pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwróciły się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o wyrażenie zgody na spisanie umowy – zlecenia o prowadzenie księgowości PKZP. Do prowadzenia kasy zaproponowano dwie osoby: panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i panią(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na ww. piśmie (Akta kontroli nr 14/17/I/5-6).

W dniu 28.12.2012r. zostały zawarte dwie umowy zlecenia z ww. osobami. Umowy zawarto na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Na podstawie niniejszych umów ww. osobom zlecono:

- obsługę kasową oraz obsługę księgową PKZP (Akta kontroli nr 14/17/I/69-70).

W zakresie realizacji zadań przez Urząd Miasta Opola na rzecz PKZP wyrywkową kontrolą objęto prawidłowość ewidencji oraz dokonywania przelewów na rachunek bankowy kasy w IV kwartale 2013r.

Z wydruku ewidencji księgowej konta (140-08 – PKZP) Referatu Wydatków Budżetowych wynika, ze w 2013r. potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzonych na konto PKZP wyniosły ogółem 952.162,36 zł. Na potrącenia te składały się: wkłady, raty pożyczek i zaliczki (Akta kontroli nr 14/17/I/10-20). Z zestawień przelewów do list płac za X, XI i XII 2013r. wynika, że przelewów dokonywano na konto bankowe nr 51 1160 2202 0000 0002 1965 3282 w Banku Millenium SA w Opolu. Konto to jest zgodne z nr konta podanym przez pracownika prowadzącego obsługę PKZP (Akta kontroli nr 14/17/I/107). Z wyjaśnień kierownika Referatu Wydatków Budżetowych wynika, że ewidencja nie zawiera danych w rozbiciu analitycznym dotyczącym poszczególnych rodzajów potrąceń. Z referatu Wydatków Budżetowych pobrano zbiorcze zestawienia dokonanych potrąceń za IV kwartał 2013r. Z tych zestawień wynika, że potrącono następujące składniki dotyczące PKZP, tj.:

Lp.

Miesiąc

Spłata

Składka

Wpisowe

Razem

1.

Październik 2013r.

61.188,80

19.577,10

46,10

80.812,00

2.

Listopad 2013r.

63.240,80

19.572,70

-------

82.813,50

3.

Grudzień 2013r.

61.279,00

19.627,10

134,00

81.040,10

 

Razem

185.708,60

58.776,90

180,10

XXXXXXXX

Kwoty potrąconych składników za listopad i grudzień są zgodne z ewidencją konta 240-08. Z powyższej ewidencji wynika, że potrącone kwoty zostały przekazane na rachunek bankowy kasy w dniach 27.11.2013r. (WB nr 229 BM) oraz 23.12.2013r. (WB nr 248 BM)

Natomiast kwota obrotów na koncie 240-08 za październik 2013r. jest wyższa o kwotę 54,70 zł od kwoty dokonanych potrąceń i faktycznych przelewów. Z analizy zapisów na tym koncie wynika, że zaksięgowane obroty po stronie WN i MA dotyczą korekty potrąceń w związku z naliczonym zasiłkiem macierzyńskim pracownika. Na podstawie wyciągu bankowego nr 208 BM ustalono, że przelewu kwoty 80.812,00 zł dokonano w dniu 25.10.2013r. (Akta kontroli nr 14/17/I/21-48).

Od osoby zajmującej się obsługą księgową pobrano zestawienia potrąceń z tytułu zadłużeń PKZP za 2013r. W zestawieniach wyszczególnione zostały takie składniki, jak: zadłużenie, rata, wkłady, składka, wpisowe, kwota wycofanych wkładów, ,,w kasie wpłacono ratę, wkłady’’ (Akta kontroli nr 14/17/I/7-9).

Zestawienie potrąceń z tytułu zadłużenia za IV kwartał:

Lp.

Miesiąc

Rata

Składka

Wpisowe

1.

Październik 2013r.

61.188,80

19.577,10

46,10

2.

Listopad 2013r.

63.240,80

19.572,70

-----

3.

Grudzień 2013r.

61.279,00

19.627,10

105,50

Z analizy danych zwartych w powyższych tabelach wynika, że kwoty potrąconych rat i składek są zgodne z danymi wynikającymi z zestawień sporządzonych przez osobę zajmującą się obsługą księgową PKZP. Natomiast kwota naliczonego i przekazanego na konto kasy wpisowego za grudzień 2013r. jest wyższa o 28,50 zł od kwoty figurującej w zestawieniu sporządzonym przez tą osobę. Na powyższą okoliczność w dniu 10.06.2014r. przyjęto wyjaśnienie od pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), z którego wynika, że różnica 28,50 zł wynika z błędnego potrącenia wpisowego osoby, która nie jest członkiem kasy. W miesiącu styczniu niesłusznie potrącona kwota została zwrócona na konto tej osoby.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

        

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-29 14:53:34 - wystąpienie pokontrolne (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4258
Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo - Księgowy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 14:29:33
Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 14:29:33
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 14:54:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner