logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00027.2014

                   Opole, 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  35/14 (uproszczona)

Jednostka kontrolowana

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

03.11.2014r. - 12.11.2014r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość postępowania przetargowego wobec nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ul. Tarnopolskiej w Opolu

Okres objęty kontrolą

 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Alicja Trychan - Naczelnik Wydziału

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Radlak Agnieszka – Z-ca Naczelnika Wydziału

Podstawy prawne

1.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z    2014 r. Nr 0, poz. 518),

2.   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami),

4.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109   późn. zm.),

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.07.2013 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 942),

7. Uchwała Rady  Miasta  z dnia 28.02.2002 r. Nr LVI/672/02 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren budownictwa mieszkaniowego w Opolu – rejon ulicy Lwowskiej,

8. Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 26.01.2012 r. Nr XXII/335/12 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,

9. Zarządzenie Wewnętrzne Naczelnika WGN Nr GN.2010.1.2013 r. z dnia 5.12.2013 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału i zasad kontroli wewnętrznej.

Cel kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku z wnioskiem wniesionym przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z dnia 23.10.2014 r. Celem kontroli jest:

         - dokonanie oceny prawidłowości postępowania przetargowego wobec nieruchomości gruntowej przy ul. Tarnopolskiej w Opolu.

        Metodyka przeprowadzenia kontroli.

         -    sprawdzenie terminów wyceny gruntów oraz ilości rzeczoznawców,

         -    ustalenie kwot wycen i opłat za przedstawione wyceny,

         -  ustalenie ilości ogłoszonych przetargów w/w sprawie i przyczyn wydłużających postępowanie,

         -  sposób wyboru rzeczoznawców,

         -  z usług ilu rzeczoznawców korzystano w danym okresie.            

           Ustalenia kontroli

 1. Rada Miasta Opola Uchwałą Nr LVL/672/02 z dnia 28.02.2002 r. zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Opolu – rejon ulicy Lwowskiej. Ustalono w niej, ze celem podstawowym jest przeznaczenie terenów do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi-symbol MW.  Obszar ten obejmuje m.in.  obręb Gosławice z k.m. 17 i 18.
 2. W dniu 19.04.2010 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami po złożeniu zamówienia dokonał zakupu kopii map terenu w/w obszaru w Miejskim Ośrodku Geodezji i Kaertografi.
 3.  W dniu 26.03.2010 r. do WGN wpłynął wniosek o (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)pod budowę wielorodzinną.
 4. W udzielonej odpowiedzi z dnia 16.04.2010 r. WGN informuje wnioskodawcę, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. W związku z powyższym jedynie w ten sposób rzeczone działki zostaną przygotowane do sprzedaży.
 5. W dniu 22.11.2011 r. Prezydent Miasta Opola złożył zamówienie nr 95/11 w(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), na sporządzenie wyceny rzeczonych nieruchomości gruntowych z terminem realizacji 13.12.2011 r. Za jej wykonanie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Realizacja nastąpiła w dniu 13.12.2011 r. Płatność została dokonana w dniu 27.12.2011 r. – (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli nr 14/35/I/2-3,6-13)
 6. W dniu 18.09.2012 r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wydał klauzulę dot. aktualności opracowanego Operatu Szacunkowego i możliwości dalszego wykorzystywania go do celu, dla którego został sporządzony (akta kontroli nr 14/35/L/17).
 7. W dniu 9.01.2012 r. Prezydent Miasta Opola wystąpił do Przewodniczącego Rady Miasta Opola z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miasta uchwały „ sprawie zbycia nieruchomości gruntowej” (akta kontroli  nr 14/35/I/14-15).
 8. Rada Miasta Opola Uchwałą Nr XXII/335/12 z dnia 26.01.2012 r. wyraziła zgodę na sprzedaż prawa własności rzeczonych nieruchomości gruntowych Prezydentowi Miasta wraz z jego realizacją.,
 9. Dnia 20.02.2012 r. WGN przygotował informację dla Prezydenta Miasta o gotowości do sprzedaży nieruchomości, prosząc jednocześnie o ustalenie formy przetargu i ustalenie ceny wywoławczej. Z adnotacji Z-cy Prezydenta wynika, że wyraża zgodę na przetarg ustny nieograniczony ustalając cenę wywoławczą na kwotę 3.850,0000 zł.
 10. W dniu 20.02.2012 r. Urząd Miasta Opola ogłosił na tablicy ogłoszeń pismem           GN-P.6840.1.1.2012.AG - rzeczony wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalając termin końcowy na złożenie wniosku do dnia 4.04.2012 r. Ogłoszenie to było dostępne na tablicy ogłoszeń od dnia 22.02.2012 r. do dnia 14.03.2012 r.(akta kontroli 14/35/I/22).
 11.  W dniu 24.02.2012 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Geodezji i Kartografii o sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w/w nieruchomości jako niezbędnej dokumentacji do realizacji sprzedaży.
 12.  W związku z wytypowaniem przez Prezydenta do sprzedaży w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego, w dniu 20.07.2012 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedłożył do Wydziału Inżynierii Miejskiej  akta sprawy nieruchomości niezabudowane położonej w rejonie ul. Tarnopolskiej  celem opracowania przyłączenia infrastruktury technicznej z istniejących sieci.
 13.  W ogłoszeniu przetargowym na stronie internetowej urzędu ustalono termin przetargu na dzień 11.10.2012 r. Cena wywoławcza 3.850.000 zł. przy wadium w wys. 300.000 zł wniesionym do dnia 8.10.2012 r. (akta kontroli Ne 14/35/I/22).
 14.  W dniu 29.10.2012 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje Prezydenta, ze w/w nieruchomość nie znalazła nabywców w I przetargu z uwagi na trudną sytuację w kraju oraz trudności inwestorów w uzyskaniu kredytów bankowych prosząc jednocześnie o wycofanie oferty ze sprzedaży i skierowanie jej do zbycia po ustabilizowaniu się sytuacji na rynku nieruchomości. Wystąpienie uzyskało akceptację adresata. Adnotacja Naczelnik Wydziału z dnia 16.11.2012 r. poleca wycofanie nieruchomości z przetargu do odwołania (akta kontroli nr 14/35/I/21).
 15.  W związku z upływem ważności wyceny a wciąż istniejącym zainteresowaniem inwestorów (notatka służbowa), zamówiono ponowną wycenę nieruchomości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z terminem realizacji do 27.09.2013 r. – zamówienie nr 82 z dnia 10.09.2013 r. Wartość usługi określono (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli nr 14/35/I/23-36).
 16.  Ogłoszony został przez Prezydenta Miasta ponowny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyznaczając termin na dzień 14.02.2013 r. Zainteresowani vadium w wysokości 500.000 zł winni wpłacić do dnia 11.02.2013 r. Z protokołu z dnia 17.02.2013 r. wynika, że przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku chętnych do zakupu.
 17.  Z uwagi na brak propozycji kupna, po upływie wyznaczonego terminu wyznaczono drugi etap przetargu na dzień 29.02.2013 r.
 18.  Przetarg ten również nie doszedł do skutku z powodu braku chętnych spełniających wymogi przetargowe-protokół końcowy z dnia 29.02.2014 r.
 19.  Z notatki służbowej pracownika wydziału (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wynika, że dwa odbyte przetargi nie wyłoniły nabywcy mimo dużego zainteresowania, gdyż cena wywoławcza była znacznie zawyżona w stosunku do zbywanych nieruchomości w tym rejonie. W związku z powyższym postanowiono zlecić wykonanie ponownej wyceny przedmiotowej nieruchomości (akta kontroli nr.14/35/I/48).
 20.  Zlecenie wyceny realizował(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– zam. Nr 74 z 3.07.2014 r. Termin wykonania ustalony został na 9.08.2014 r. Wartość usługi(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Realizacja zapłaty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli nr 14/35/I/ 37-42)
 21.  Na operacie widnieje adnotacja Prezydenta Miasta Opola R. Zembaczyńskiego  z dnia 19.08.2014 r. o treści; „Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)?. Pilne”.
 22. W odpowiedzi z dnia 20.08.2014 r. Naczelnik WGN informuje, że działki będące przedmiotem zainteresowania (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) są częścią nieruchomości gruntowej, na sprzedaż której Rada Miasta Opola wyraziła zgodę w uchwale z dnia 26.01.2012 r. Nr XXII/335/12. Wniesienie aportem do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)części nieruchomości będzie skutkować zmniejszeniem atrakcyjności terenu przeznaczonego do sprzedaży. Zainteresowanie inwestorów dotyczy całego terenu. Przewidywany okres przetargu- początek przyszłego roku. Jednocześnie podana jest informacja, iż w najbliższym czasie wniesiony zostanie aportem do Spółki teren położony przy Alei Solidarności  jako realizacja uchwały Nr LXI/927/14 Rady Miasta z dnia 3.07.2014 r. i Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola z 30.07.2014 r. OR.I.0050301.2014 (akta kontroli nr 14/35/I/49).
 23.  W dniu 22.08.2014 r. zatwierdzony został do przetargu  nieograniczonego    wykaz nieruchomości w rejonie ul. Tarnopolskiej. Cena nieruchomości została określona na kwotę 3.110.000 zł.(akta kontroli nr 14/35/I/52).
 24.   W aktach sprawy znajduje się adnotacja Prezydenta R. Zembaczyńskiego z dnia 25.08.2014 r. kierowana do Z-cy Prezydenta D. Wesołowskiej dot. opinii „(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)akta kontroli nr 14/35/I/51).
 25.  W odpowiedzi z dnia 26.08.2014 r. Pani Prezydent proponuje sprzedaż całej nieruchomości w drodze przetargu, której nabyciem zainteresowani są przedsiębiorcy deweloperzy. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)otrzymał w formie aportu w m-cu lipcu b.r. działki  o pow. 0,5 ha. Jest to wystarczający zasób, by budować budynki w formule(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Tworzenie „zapasu” nieruchomości gruntowych nie wydaje się uzasadnione. W adnotacji w/w informacji Prezydent R. Zembaczyński uznaje to rozwiązanie jako zasadne chociaż nie dla(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).(akta kontroli 14/35/I/54).

26.  Z informacji Z-cy Prezydenta z dnia 23.10.2014 r. kierowanej do Naczelnik

         WGN wynika, że nieruchomości przy ul. Tarnopolskiej przeznaczone są do              

         zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  27. W ogłoszeniu przetargowym urzędu ustalono termin przetargu na dzień  22.12.2014 r. Cena wywoławcza 3.110.000 zł. przy wadium w wys. 300.000 zł wniesionym do dnia 19.12.2014 r.

 Na podstawie dokumentacji stwierdzono prawidłowe postępowanie w sprawie. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ. Zgodnie z § 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybów przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu

Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, natomiast jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi.

     Ustalono, że z końcem roku dokonywany jest wybór na rok następny rzeczoznawcy majątkowego do sporządzania wyceny nieruchomości. Wybór rzeczoznawców dokonywany jest w drodze postępowania o zamówienia publiczne. Wybrani rzeczoznawcy trzymuje zamówienia przez dany rok obowiązywania umowy.

Lista wybranych w drodze przetargów rzeczoznawców i geodetów realizujących w 2014 r. usługi wyceny – szacowania nieruchomości, ustalania wartości służebności, odszkodowania oraz wykonywanie podziałów geodezyjnych przedstawia się następująco;

 • (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wycena lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem,
 • wycena lokali adaptowanych ze strychów lub innych pomieszczeń z ustaleniem poniesionych nakładów na adaptację wraz z przynależnym gruntem
 • (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)podział nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
 • okazanie granic i wznowienie granic nieruchomości
 • weryfikacja danych ewidencyjnych – reambulacja
 • (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wolnostojącymi lub w zabudowie zwartej
 • wycena służebności gruntowych
 • ustalenie wysokości odszkodowania w trybie art.98 UGN i art.36 UPIZP
 • (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wycena pojedynczych lokali użytkowych wraz z przynależnym gruntem
 • wycena pojedynczych garaży wraz z przynależnym gruntem
 1. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 • sporządzanie opinii na temat, iż po podziale nieruchomości gruntowej nie nastąpił wzrost jej wartości
 • sporządzanie wycen wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich
 1.  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 • wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za trwały zarząd
 1.  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 • sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
 • sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność
 • ustalanie wartości prawa wieczystego użytkowania dla potrzeb różnych

Operat szacunkowy, może być wykorzystywany dla celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty sporządzenia (art.156 pkt.3 ustawy z 21.08.1997r. o gosp. nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr. 102, poz. 651 ze zm.)

Wydatki poniesione na operaty dot. wyceny nieruchomości gruntowych przy ul. Tarnopolskiej.  

Firma-rzeczoznawca

Nr zam. data

Termin realizacji

Wartość usługi

F-ra  data

Wartość rynkowa nieruchom.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

95/22.11.2011

13.12.2011

1.783,50

136/VAT/11

22.12.2011

3.735.000.-

82/10.09.2013

27.09.2013

  233,79

90/VAT/13

5.550.000.-

74/03.07.2014

09.08.2014

   799,50

99/VAT/2014

3.106,00.-

Z wyjaśnień Pani Naczelnik wynika, iż „Pierwsza wycena sporządzona była 13.12.2011 r. na kwotę 3.735.000 zł. Po uchwale Rady Miasta Opola wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości I przetarg odbył się 11.10.2012 r. z cena wywoławczą 3.850.000 zł. Ponieważ po I przetargu nieruchomość nie znalazła nabywcy, a z informacji pozyskanych od inwestorów o trudnościach w uzyskaniu kredytów bankowych  oraz z powodu ogólnie nie sprzyjającej sytuacji gospodarczej kraju nieruchomość została wycofana z przetargu do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku.

Kolejna wycena sporządzona została 26.09.2013 r. i opiewała na kwotę 5.501.000 zł. Cena w naszej ocenie dużo za wysoka, jednak rzeczoznawca, który sporządzał wycenę twierdził, iż taka w jego ocenie winna pozostać.

I przetarg odbył się -14.02.2014 r., a II- 29.04.2014 r. Tym razem, pomimo dużego zainteresowania cena odegrała rolę „zapory”.

Z uwagi na powyższe sporządzono kolejny operat, z dnia 8.08.2014 r. który określił wartość nieruchomości na kwotę 3.106.000 zł. a więc zbliżona do tej z 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. z ceną wywoławczą 3.110.000 zł.”

Podsumowanie

Kontrolując postępowanie w sprawie nie stwierdzono naruszeń formalno- prawnych. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na swe wystąpienie z dnia 4.09.2013 r. kierowane do Prezydenta Miasta a dotyczące przekazania nieruchomości gruntowych przy ul. Tarnopolskiej w aport pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe w latach 2015-2017, otrzymało odpowiedź z dnia 4.10.2013 r. z informacją, że wskazane działki są przeznaczone do sprzedaży w  drodze przetargu pod budownictwo wielorodzinne.

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem. 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

         

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

Data:

 

 

Ilość odwiedzin: 2762
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 09:59:16
Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 09:59:16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 13:43:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner