logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2020
         plus 2019
         plus 2018
         plus 2017
         minus 2016
            minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
               minus konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenia placówek wsparcia dziennego
               plus Ogłoszenie konkursowe z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
               plus Ogłoszenie konkursowe z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               minus konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
               minus konkurs ofert - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
               minus konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
               minus konkurs ofert - z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
               minus konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
               minus Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               plus Konkurs ofert - sport młodzieżowy
               plus Konkurs ofert z dziedziny sportu - rekreacja
               minus Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki na 2016 rok
               minus Konkurs z zakresu nauki,edukacji, oświaty i wychowania na rok 2016
               minus konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               minus Ogłoszenie konkursowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji miasta w 2016 roku
               minus Konkurs na wkłady własne
               minus Konkurs z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
               minus konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
               plus Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               plus Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola”
               minus konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
               minus Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
               plus Konkurs ofert na udzielanie dotacji na realizację wkładów własnych.
               minus konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
               plus Konkurs ofert - ratownictwo i ochrona ludności
               minus Otwarty konkurs ofert Organizacja zawodów żużlowych w 2016r.
               minus konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               minus konkurs ofert - zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
               minus Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań realizowanych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narod
               minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działa
               minus Konkurs - wkłady własne
               minus Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
               minus Konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
               minus Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania na
               minus Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs jednoroczny
               minus konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
               minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
               minus konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               minus Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu- konkurs
            minus WZORY DOKUMENTÓW okres przejściowy
            plus Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs dwuletni
            minus WZORY DOKUMENTÓW - OD 3.09.2016r.)
            minus otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadze
            minus Wspólny Regulamin konkursów
            minus Konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenia placówek wsparcia dziennego
2. Ogłoszenie konkursowe z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
3. Ogłoszenie konkursowe z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
4. konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
5. konkurs ofert - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. konkurs ofert - z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
8. konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
9. Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie konkursowe - Kultura 2016
10. Konkurs ofert - sport młodzieżowy
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs na wsparcie zadań z dziedziny sportu młodzieżowego
11. Konkurs ofert z dziedziny sportu - rekreacja
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert z dziedziny sportu.
12. Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki na 2016 rok
13. Konkurs z zakresu nauki,edukacji, oświaty i wychowania na rok 2016
14. konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
15. Ogłoszenie konkursowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji miasta w 2016 roku
Ogłoszenie konkursowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji miasta w 2016 roku
16. Konkurs na wkłady własne
Konkurs dla Organizacji pozarządowych na fundusz wkładów własnych
17. Konkurs z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
18. konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej.
19. Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
20. Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola”
21. konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
22. Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
23. Konkurs ofert na udzielanie dotacji na realizację wkładów własnych.
24. konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
25. Konkurs ofert - ratownictwo i ochrona ludności
26. Otwarty konkurs ofert Organizacja zawodów żużlowych w 2016r.
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej.
27. konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
28. konkurs ofert - zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
29. Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań realizowanych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narod
30. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działa
31. Konkurs - wkłady własne
32. Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej.
33. Konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
34. Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania na
35. Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs jednoroczny
36. konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - imprezy sportowe.
37. Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - system szkolenia sportowego
38. konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
39. Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu- konkurs
Ogłaszamy konkurs na powierzenie w 2017 r. organizacjom pozarządowym realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej w 2016r. pn.: „Poprawa jakości szkolenia sportowego”.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 listopada 2016r.

W załącznikach: zarządzenie i regulamin konkursu.

Załączniki do pobrania: 2016-10-13 08:40:07 - zarządzenie - sprzęt sportowy (30.00 kB)
2016-10-13 08:41:08 - regulamin - sprzęt sportowy (25.80 kB)

Ilość odwiedzin: 9319
Nazwa dokumentu: Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
Skrócony opis: Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z dziedziny upowszechniania kultury fizy
Podmiot udostępniający: Wydział Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Baraniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Baraniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 15:30:36
Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 15:30:36
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 08:41:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner