logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOLU

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze –specjalista ds. kadr i administracji

 

1.Adres jednostki:

MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9, 45-085 OPOLE; tel. 77 454 92 16  (17)

2. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. kadr i administracji

Wymiar etatu : niepełny wymiar czasu pracy, ¾ etatu tj. 30 godzin tygodniowo

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- Obywatelstwo polskie,

- Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

  tj. wykształcenie średnie lub wyższe,

- Staż pracy  5 lat,

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

  umyślne przestępstwo skarbowe,

- Nieposzlakowana opinia,

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :

- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- Znajomość przepisów z zakresu  prawa pracy, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty,

- Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Excel, mile widziana znajomość programu Progman,

- Dobra organizacja pracy, systematyczność, staranność, rzetelność, samodzielność, zdolność analitycznego

  myślenia

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - Prowadzenie akt osobowych

 - Przygotowanie umów oraz porozumień zmieniających do umów

 - Przygotowanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych

 - Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

 - Wprowadzanie danych dotyczących pracowników i spraw osobowych do programu Progman

 - Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)

 - Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych

 -.Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw osobowych

 - Prowadzenie kasy

 - PFRON

 - Środki trwałe

 - Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Poradni.

6. Warunki pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy : Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Opolu, ul.Niedziałkowskiego 9 – praca siedząca,  przy komputerze. Pokój administracji na I piętrze.

Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Miejskiej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 1,41%.

8. Wymagane dokumenty :

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

- Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany,

- List motywacyjny odręcznie podpisany,

- Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

- Kserokopia dowodu osobistego,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

- Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw

   publicznych

- Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

- Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

- Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych

- Podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia

  29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)

9. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres placówki : Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.Niedziałkowskiego 9, 45-085 Opole, w zamkniętych

i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i administracji w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 02.10.2017

w godz. 8,00 – 15,00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77 4549216 (17).

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Dyrektor

Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

mgr Hanna Kanik

Nazwa dokumentu: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skrócony opis: specjalista ds.kadr i administracji
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Kanik
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 14:43:08
Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 14:43:08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-21 14:45:55

Wersja do wydruku...

corner   corner