logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         minus REKRUTACJE 2017 R.
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2017 R.
            minus OGŁOSZENIA 2017 r.
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
               minus Wydział PolitykiSpołecznej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Transportu
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Transportu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Sportu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Pełnomocnik ds. społecznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
            plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
            minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2017
         plus REKRUTACJE 2018 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                                 URZĄD MIASTA OPOLA

                                        OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                                                         DS. INFORMATYCZNO-ORGANIZACYJNYCH        

                                                                           (nazwa stanowiska pracy)

 1.  

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

a)obywatelstwo polskie

 • Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie

c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Oświadczenie

d)nieposzlakowana opinia

 • Oświadczenie

e)wykształcenie wyższe
o specjalności informatyka

 • Kserokopia dyplomu  lub oryginalne zaświadczenie
  o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f)staż pracy: 4 lata

 

 • Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c) 

 

2.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

WYMAGANE DOKUMENTY ALBO ZAPISY W LIŚCIE MOTYWACYJNYM LUB W CV POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ

a)znajomość ustawy o samorządzie gminnym

 • Zapis w liście motywacyjnym

b)znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

 • Zapis w liście motywacyjnym

c)znajomość Statutu Miasta Opola

 • Zapis w liście motywacyjnym

d)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

 • Zapis w liście motywacyjnym

e)dobra znajomość ustaw: Prawo Telekomunikacyjne oraz Prawo Zamówień Publicznych

 • Zapis w liście motywacyjnym

f)podstawowa znajomość ustawy 
o finansach publicznych

 • Zapis w liście motywacyjnym

g)bardzo dobra  umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (m.in. Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

 • Zapis w liście motywacyjnym

h)dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, staranność, komunikatywność uczciwość, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,

 • Zapis w liście motywacyjnym

i)umiejętność zapoznawania się z nowymi przepisami prawa, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność formułowania wniosków oraz pism, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznych IT

 • Zapis w liście motywacyjnym

 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami,
  a w szczególności ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów prawa regulujących wykonywane zadania.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 3. Prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną wewnętrznej sieci telefonicznej Centrum Usług Wspólnych, w zakresie zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym: urządzeniami aktywnymi i pasywnymi przesyłającymi sygnały telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe tj. centralami telefonicznymi IP, przełącznikami sieciowymi, konwerterami, routerami, bramkami VoIP, okablowaniem strukturalnym miedzianym i światłowodowym, urządzeniami końcowymi takimi jak aparaty telefoniczne, telefaksy oraz urządzenia wielofunkcyjne, itp.

4.Prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną wewnętrznej sieci telefonicznej Urzędu Miasta Opola, w zakresie:

      1) zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym:

            a) istniejącymi urządzeniami aktywnymi i pasywnymi przesyłającymi sygnały telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe tj. centralami telefonicznymi IP, przełącznikami sieciowymi, konwerterami, routerami, bramkami VoIP, okablowaniem strukturalnym miedzianym i światłowodowym, urządzeniami końcowymi takimi jak aparaty telefoniczne, telefaksy, itp.,

           b) dokonywanie zakupów wszelkiego rodzaju sprzętu teleinformatycznego (m.in. aparaty telefoniczne, telefaksy, przełączniki sieciowe, routery, bramki VoIP, centralki IP, systemy DECT itp.),

          c) dbanie o sprawną łączność telefoniczną, faksową i informatyczną we współpracy z Wydziałem Informatyki.

       2) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej (m.in.: usuwanie awarii, ustalanie ich przyczyn i podejmowanie działań zapobiegawczych, w celu eliminowania
ich w przyszłości),

       3) współpraca z Integratorem wskazanym przez dostawcę (operatora) usług telekomunikacyjnych w zakresie konfiguracji usług (np. przydzielanie odpowiednich uprawnień użytkownikom itp.), z których korzysta.
UM Opola na platformie VoIP,

      4) współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych, umożliwiających stałe ulepszanie sieci telefonicznej Urzędu Miasta Opola.

5.Zarządzanie mobilnym system łączności w zakresie:

1) telefonii komórkowej, w szczególności:

      a) administracja usługą Hosted Exchange,

      b) konfiguracja służbowych telefonów komórkowych, telefonów typu smartphone, tabletów i innych urządzeń mobilnych,

     c) usuwanie usterek i awarii służbowych urządzeń mobilnych oraz w razie konieczności przekazywanie ich na serwis,

    d) dokonywanie czynności związanych z obsługą służbowych urządzeń do transmisji danych pozwalających na korzystaniez mobilnego internetu,

    e) obsługa Radnych Rady Miasta Opola, w zakresie dostępu do mobilnego internetu realizowanego z poziomu służbowych tabletów,

    f) rozwiązywanie bieżących problemów w zakresie korzystania z zakupionych usług telekomunikacyjnych,

2) obsługi platformy SMS służącej do komunikacji z mieszkańcami Opola, w szczególności:

   a) tworzenie/usuwanie kont dla użytkowników platformy wymiany informacji,

   b) nadawanie/cofanie uprawnień użytkownikom platformy wymiany informacji,

   c) tworzenie zamkniętych grup odbiorców,

   d) wsparcie techniczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola w prowadzeniu kampanii informacyjnych za pośrednictwem platformy wymiany informacji (wysyłaniem wiadomości tekstowych do zarejestrowanych odbiorców),

   e) dopisywaniem do bazy użytkowników nowych numerów telefonicznych po otrzymaniu zgłoszenia o chęci rejestracji.

6. Zarządzanie flotą urządzeń wielofunkcyjnych UM Opola, w szczególności:

         1) usuwanie awarii urządzeń oraz ustalanie ich przyczyn i podejmowania działań zapobiegawczych, w celu eliminowania ich w przyszłości,

         2) dbanie o prawidłową eksploatację sprzętu, poprzez ich regularną konserwację oraz usuwanie usterek i awarii,

        3) prowadzenie analiz w zakresie konieczności przeprowadzania modernizacji floty urządzeń wielofunkcyjnych,

        4) zakup nowych i wymiana wyeksploatowanych urządzeń wielofunkcyjnych,

        5) prowadzenie ewidencji sprzętowej,

        6) prowadzenie ewidencji wielkości nakładów drukowanych/powielanych materiałów w poszczególnych komórkach organizacyjnych,

        7) dokonywanie oględzin sprzętu w celu wyeliminowania nieuzasadnionych wezwań serwisu,

        8) współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisowe dla danej
grupy urządzeń w ramach podpisanych umów oraz poza zakresem objętym umowami,

        9) zabezpieczanie materiałów eksploatacyjnych.

7.Tworzenie i modyfikacja rejestrów i baz danych, gromadzących dane niezbędne do opracowywania przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy m.in. różnego rodzaju analiz.

8.Tworzenie prostych aplikacji komputerowych na potrzeby wewnątrz wydziałowe (w tym przenoszenie danych z istniejących rejestrów opracowanych w programie Excel) oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.

9.Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z obsługi tworzonych aplikacji komputerowych oraz ich rozbudowa o nowe funkcjonalności o ile nastąpi taka konieczność.

10.Przygotowywanie pełnej dokumentacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z wyprzedzeniem minimum 3-miesięcznym) we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych

          1) uzupełnianie danych w umowach po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

          2) rejestracja podpisanych umów w Centralnym Rejestrze Umów i  przekazywanie oryginałów i kopii umów według właściwości.

11.Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych na dostawy towarów i usług o wartości poniżej 30.000,00 € netto.

12.Zawieranie umów z wykonawcami w zakresie prowadzonych spraw.

13.Systematyczna samokontrola w celu prowadzenia analiz, zmierzających głównie do czynienia oszczędności finansowych.

14.Przyjmowanie i opisywanie, wystawionych na Miasto Opole, faktur i rachunków za dokonywane zakupy towarów i usług:

         1) wprowadzanie faktur i rachunków do systemu elektronicznego obiegu dokumentów SOD (Rejestr RKF),

         2) przesyłanie ich w elektronicznym obiegu dokumentów (SOD) do punktu odbioru faktur (POF),

         3) wprowadzanie faktur i rachunków do rejestru zakupów na platformie zakupowej.

15.Terminowe i prawidłowe załatwianie spraw przypisanych Wydziałowi Administracyjno–Gospodarczemu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola.

16.Obsługa techniczna sesji rady miasta, wyborów, referendów, różnego rodzaju uroczystości, imprez kulturalnych, konferencji, delegacji itp. odbywających
się w Urzędzie Miasta Opola oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi zapewniającymi dodatkowe wsparcie w organizacji ww. wydarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem systemów nagłaśniających, projekcyjnych oraz rejestracji audio i video.

17.Samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez branie udziału w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach m.in. z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, zarządzania projektami, technik informacyjnych, technik prezentacji, nowoczesnych technologii IT, itp.

18.Bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań Urzędu Miasta.

19.Prowadzenie z należytą starannością dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, jak również nad dokumentacją wytwarzaną w Referacie Administracyjnym, w oparciu o rzeczowy wykaz akt, instrukcję kancelaryjną oraz w oparciu o system elektronicznego obiegu dokumentów SOD.

20.Przygotowanie do Archiwum Zakładowego dokumentacji związanej z zakresem obowiązków zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta procedurą.

21.Rozliczanie i opisywanie faktur wystawionych na podstawie zawartych umów z wykonawcami itp., a także przyjmowanie i opisywanie, wystawionych na Miasta Opola, innych faktur i rachunków. 

22.Pełnienie zastępstwa na stanowisku pracy wyznaczonym przez przełożonego.

23.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

4.Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz w pełnym wymiarze czasu pracy,
w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do środy, 7.30 – 17.00 czwartek, 7.30 – 14.00 piątek.
Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

 

5.W miesiącu październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 1,99 %.

 

6.Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. Dokumenty wymienione powyżej;
 2. Życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z poźn. zm.)” i podpisem;
 3. List motywacyjny;
 4. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola;
 5. Dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

 

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424,
V poziom, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. informatyczno-organizacyjnych,
w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r., decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.

               

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

               

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Gmina Opole – Prezydent Miasta Opola – z siedzibą w Opolu 45-015, Rynek-Ratusz. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku osób niepełnosprawnych

 

Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Skrócony opis: stanowisko ds. informatyczno-organizacyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Juszczak-Puppel
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tarkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Tarkowska
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27 08:51:44
Data udostępnienia informacji: 2017-11-27 08:51:44
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-27 10:22:47

Wersja do wydruku...

corner   corner