logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 IM.STANISŁAWA STASZICA  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 1. Adres jednostki : Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica, ul Struga 16, 45-073 Opole
 2. Określenie stanowiska : referent ds. płac
 3. Wymiar etatu : 1 etat (40h)
 4. Wymagania niezbędne:
  1.  obywatelstwo polskie,
  2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3.  nieposzlakowana opinia,
  4.  wykształcenie co najmniej średnie
  5. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość komputera i umiejętność pracy w środowisku Windows
  2. doświadczenie w płacach – mile widziane
  3. bardzo dobra znajomość  Excela
  4.   znajomość programu Progman, Vulcan, Płatnik – mile widziana
  5.   komunikatywność, zaangażowanie w pracy, uprzejmość, takt.
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:
 1.  prawidłowe naliczanie i sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 2. naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków
 3. wystawianie informacji PIT-11 i PIT-8B oraz sporządzanie PIT-4 do Urzędu Skarbowego 
 4. sporządzenie zestawień list płac, chorobowego, opieki, macierzyńskiego, nagród itp.
 5. kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentów na podstawie których dokonuje się naliczeń 
 6. rzetelne sporządzanie przelewów bankowych
 7. archiwizowanie dokumentów płacowych
 8. współdziałanie w pracach związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego
 9. przygotowanie informacji o wynagrodzeniach pracowników do planów finansowych i sprawozdań
 10. współpraca przy przygotowaniu arkusza organizacji szkoły i aneksów do arkusza 

 

7.Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława  Staszica w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, na pierwszym piętrze budynku (brak windy) z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca,  wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze).

 

7.Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu październiku 2017r. wynosił 1,58 %.

 

8.Wymagane dokumenty:

 1.     list motywacyjny;
 2.     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3.     oryginał kwestionariusza osobowego;
 4.      kserokopie świadectw pracy,
 5.      zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
 6.     kserokopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe;
 7.    oświadczenie o stanie zdrowia  niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 10. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku niepełnosprawnych).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone  podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. 2016r poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 11 grudnia 2017r.  do godz. 15.00 na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu .ul Struga 16 , 45 - 073 OPOLE w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze – referent ds. plac
w  Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu”

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru będą zawiadamiani indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/453 66 51 wew. 14.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl  oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica  ul. Struga 16.

                                                                                                                                                          Dyrektor

Krystyna Czollek

Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
Skrócony opis: referent ds.płac
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Czollek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 08:44:19
Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 08:44:19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-29 08:51:59

Wersja do wydruku...

corner   corner