logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR IX

W OPOLU

IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

1. Adres Jednostki:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX

ul. Oleska 68

45-222 Opole

2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy.

3. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe.
 3. Staż pracy na podobnym stanowisku – min. 3 lata rok – wykształcenie wyższe. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie (policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) minimum 6 – letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

5. wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy.
 3. Znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płatnik ZUS,  programie Vulcan - Księgowość-Optivum, Ksat.
 4. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustaw o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 5. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela.
 6. Znajomość rozliczeń finansowych.
 7. Wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres.

6. Zakres zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.
 4. Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku.
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 7. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę.
 8. Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych.
 9. Prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Działu Finansowo-Księgowego.
 10. Znajomość ustawy o podatku VAT dla jednostek samorządowych oraz rozliczanie.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

7.   Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy : Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu, ul. Oleska 68 – praca siedząca.
 2. Praca przy komputerze.
 3. Pokój administracji na I kondygnacji.
 4. Praca w godzinach od 8.00-16.00 praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Publicznym Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu w rozumieniu przepisów                               o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 1,49.

9.Wymagane dokumenty:

1. CV-odręcznie podpisane przez kandydata.

2. Listy motywacyjny – odręcznie podpisany przez kandydata.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopię dokumentów poświadczających kwalifikacje.

5. Kserokopię dokumentów poświadczających posiadanie stażu zawodowego –świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnię, opinie.

6. Kserokopię dokumentu poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych.

7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku starszego księgowego.

10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz. 922).

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany co złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. Oleska 68 45-222 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 26.01.2018 r. w godz. 8.00 – 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl http://ploIXopole.bip.gov.pl/, oraz na tablicy informacyjnej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/4027780

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu.

mgr Małgorzata Szafors

Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa
Skrócony opis: Główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 12:13:34
Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 12:13:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-08 12:15:09

Wersja do wydruku...

corner   corner