logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            minus OGŁOSZENIA 2018
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Prasowe
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Sparw Obywatelskich
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział inwestycji Miejskich
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Prawny
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
         plus REKRUTACJE 2019 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. dotacji na ochronę powietrza

1.

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe

 

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy – co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z finansami.

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

2.

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy
o samorządzie gminnym i powiatowym

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

b) znajomość Statutu Miasta Opola i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

c) studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej, ekonomii, finansów i zamówień publicznych.

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

d) Wskazane doświadczenie zawodowe
w administracji publicznej
lub instytucjach publicznych,

na stanowiskach związanych z

finansowaniem ochrony środowiska. Wskazane doświadczenie

w udzielaniu dotacji ze środków publicznych.

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

e) Znajomość przepisów z zakresu finansów - głównie ustawy o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących dotacji, znajomość przepisów prawa ochrony środowiska w zakresie finansowania ochrony środowiska,  umiejętność analizy dokumentów finansowo – księgowych, znajomość przepisów z zakresu pomocy publicznej (głównie ustawy o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej), ustawy Prawo zamówień publicznych, Programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola”  oraz umiejętność właściwej ich interpretacji i stosowania.

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

 

g) Dobra znajomość topografii miasta Opola

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

i) Dobra znajomość obsługi komputera (środowisko Windows), ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych.           

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

j) Wskazana znajomość
przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

k) Obowiązkowość, odpowiedzialność
za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, operatywność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność analizy i syntezy rozpatrywania dokumentów, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, uprzejmość, cierpliwość, odporność na stres, umiejętność pracy
w zespole.

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opracowywanie i aktualizacja baz danych dotyczących dotacji ma zmianę sposobu ogrzewania.
2. Opracowywanie projektów i realizacja uchwał Rady dotyczących udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i OZE m.in. w ramach realizacji „Programu czyste powietrze oddech dla Opola”.
3.    Realizacja Programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola” obejmująca m.in.:
1)    opracowywanie projektów ogłoszeń w sprawach naboru deklaracji o udzielenie dotacji, ich zamieszczanie na stronach internetowych urzędu, aktualizowanie;
2)    opracowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie upoważnienia pracowników do oceny wniosków i przeprowadzania kontroli realizacji zadania oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach Programu;
3)    bieżące wyjaśnianie klientom procedur i warunków Programu, przyjmowanie deklaracji oraz ich dokładna weryfikacja pod kątem zgodności z wymogami Programu;
4)    zakładanie dla każdej deklaracji i wniosku sprawy w SOD;
5)    przygotowywanie pism do beneficjentów Programu ze wskazaniem terminu złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub poprawy deklaracji;
6)    przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji i ich weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym m.in.: sprawdzanie tytułu prawnego do nieruchomości na podstawie bazy danych ewidencji gruntów, weryfikacja wniosków w CEiDG, pod kątem zarejestrowanej działalności gospodarczej pod danym adresem, weryfikacja poprawności innych danych zawartych we wniosku, korespondencja wielokrotna i rozmowy z beneficjentami w sprawie wymaganych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków (są błędne nr kont, PESEL, dane współwłaścicieli itp.);
7)    sporządzanie szczegółowego wykazu wniosków i wszystkich danych dotyczących dotacji w excel i stały nadzór nad wprowadzaniem i zmianą danych;
8)    przygotowywanie materiałów (wyliczanie kwot dotacji) i udział w posiedzeniach Komisji ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach Programu;
9)    sporządzanie protokołów z posiedzeń ww. Komisji i przekazywanie do akceptacji Prezydentowi;
10)    przygotowywanie projektów umów dotacji i analizy z radcą prawnym, zapraszanie beneficjentów do podpisywania umów i nadzorowanie tych czynności;
11)    przygotowywanie aneksów do umów z uwagi na zmianę terminu lub danych we wnioskach, zapraszanie do podpisywania aneksów;
12)    przygotowywanie harmonogramów do umów w SOD i stała współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
13)    przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wypłatę i rozliczenie dotacji, w tym sprawdzanie kwalifikowalności wydatków, wykonanych zadań, zastosowanych systemów i uzyskanych pozwoleń, posiadanych certyfikatów itp.;
14)    przeprowadzanie kontroli (przez minimum 2 pracowników) w miejscach realizacji zadań, pod kątem zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i spisywanie protokołów;
15)    weryfikacja szczegółowa i akceptacja wniosków o wypłatę i rozliczenie dotacji i sporządzanie poleceń przelewu lub poleceń wypłaty w kasie;
16)    stała współpraca z ECO SA zgodnie z zawartym porozumieniem i prowadzenie edukacji i akcji informacyjnej;
17)    przygotowywanie informacji na www.niskaemisjaopole.pl i www.opole.pl oraz do materiałów edukacyjnych na temat "Programu czyste powietrze-oddech dla Opola" i sprawozdań z ograniczenia niskiej emisji;
4.    Prowadzenie i aktualizacja bazy źródeł niskiej emisji.
5.    Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ograniczania niskiej emisji.
6.    Opracowywanie materiałów/ogłoszeń na stronę internetową http://www.opole.pl/ekologia/ i www.niskaemisjaopole.pl  o realizowanych przez referat dotacjach, akcjach edukacyjnych i ich aktualizacja, prowadzenie serwisów tematycznych z zakresu ochrony powietrza.  
7.    Prowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów związanego z realizacją zadań na swoim stanowisku pracy.
8.    Wprowadzanie i aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej związanych z realizacją zadań na swoim stanowisku pracy.
9.    Obsługa budżetu Wydziału w zakresie realizacji przychodów i wydatków.
10.    Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przez pracowników Wydziału, w ramach poszczególnych zadań zapisanych w budżecie.
11.    Bieżące ewidencjonowanie wydatków budżetowych – kontrola wielkości wydatkowanych środków finansowych.
12.    Monitorowanie dysponowania środkami finansowymi Wydziału określonymi w budżecie zadań bieżących, monitorowanie dochodów zgodnie z planem finansowym wydziału oraz proponowanie zmian budżetowych przy współpracy w tym zakresie z pozostałymi referatami i stanowiskami.
13.    Współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie realizacji zadań bieżących określonych w budżecie Miasta.
14.    Sprawdzanie i parafowanie projektów umów/zleceń/porozumień oraz potwierdzanie finansowe zaangażowanych środków.
15.    Prowadzenie wydziałowego rejestru umów zawieranych na podstawie Prawa zamówień publicznych oraz pozostałych umów/zleceń.
16.    Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania jakością i weryfikacja pod kątem przepisów prawnych.
17.    Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami.
18.    Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
19.    Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną.
20.    Wykonywanie zadań określonych w obowiązujących przepisach prawa, uchwałach Rady i zarządzeniach Prezydenta, zapewniając właściwą i terminową ich realizację.
21.    Współudział lub realizacja przedsięwzięć oraz projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych.
22.    Udział przy przygotowywaniu projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i Komisji Rady oraz innych aktów prawnych z zakresu działania Referatu.
23.    Rozpatrywanie interwencji posłów i senatorów oraz interpelacji, wniosków i pytań radnych, opinii i wniosków komisji Rady, postulatów ludności - przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
24.    Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
25.    Współdziałanie z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz mieszkańcami w realizacji zadań Referatu.
26.    Współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola – Plac Wolności 7-8, trzecie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie, praca w zespole, wymagane przemieszczanie się w terenie, bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny oraz poprzez pocztę e-mail. Bezpośredni dostęp do urządzeń wielofunkcyjnych

5. W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,06 %

6.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

            b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)” i podpisem;

          c) list motywacyjny;

         d) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl)    oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola;

         e) dokument potwierdzający niepełnosprawność*

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. dotacji na ochronę powietrza w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. , decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

           

 

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Gmina Miasta Opola – Prezydent Miasta Opola - z siedzibą w Opolu 45-015, Rynek-Ratusz. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

*W przypadku osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1922
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Skrócony opis: stanowisko ds. dotacji na ochronę powietrza
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sagan
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rabiega
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sagan
Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 08:45:11
Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 08:45:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 13:53:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner