logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            minus OGŁOSZENIA 2018
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Prasowe
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Sparw Obywatelskich
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział inwestycji Miejskich
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Prawny
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
         plus REKRUTACJE 2019 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. rozliczeń finansowych 6

1

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie:

 • średnie ekonomiczne
 • wyższe ekonomiczne lub prawnicze

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów(w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy:

 • wykształcenie średnie - dwuletnim staż pracy w księgowości
 • wykształcenie wyższe – staż pracy nie wymagany

 

Kserokopia świadectwa pracy i /lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (zaświadczenie ważne 1 m-c)

2.

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

c)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

d) znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

e) znajomość przepisów ustawy           o rachunkowości, ustawy o     finansach publicznych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

f) umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

g)  dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, staranność, operatywność, samodzielność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie,  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami, a w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym;
 2. Przestrzeganie regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Miasta Opola oraz Kodeksu Etyki obowiązującego w Urzędzie Miasta Opola;
 3. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną;
 4. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym  faktur, rachunków, delegacji, rozliczeń zaliczek wpływających z wydziałów;
 5. Kompletowanie dokumentów, sprawdzanie zgodności z wprowadzonymi procedurami, sprawdzanie klasyfikacji budżetowej, przygotowywanie do realizacji (przelewy-gotówka);
 6. Stały monitoring wykonania budżetu wydatków, poprzez analizę poziomu i stanu wykorzystania  planu finansowego wydatków budżetowych przy wprowadzaniu dokumentów obciążających ten plan (zobowiązań, zaangażowania);
 7. Monitorowanie zagrożeń i informowanie przełożonych o możliwości wystąpienia naruszenia przepisów prawa powszechnego lub regulacji wewnętrznych jednostki;
 8. Sporządzanie przelewów i zestawień do realizacji;
 9. Prowadzenie rejestru zaliczek stałych i okresowych pobieranych przez pracowników Urzędu;
 10. Odbieranie z systemów bankowych wyciągów i ich przekazywanie do właściwych komórek księgowości;
 11.  Przekazywanie oraz ewidencja dotacji, środków budżetowych w rozbiciu na zadania własne i zlecone, zgodnie z budżetem na dany rok;
 12. Uzgadnianie sald przekazanych środków i dotacji z podległymi jednostkami;
 13. Wykonywanie zadań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych
  z funduszy pomocowych;
 14. Praca w elektronicznym systemie obiegu dokumentów „SOD” w tym przyjmowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, sporządzanie dokumentów oraz zakładanie spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (JRWA),przygotowanie korespondencji wychodzącej;
 15. Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi  zadaniami;
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika i/lub wynikających z przepisów prawa;
 17. Dbałość o mienie znajdujące się na wyposażeniu, ład i estetykę miejsca pracy;

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Ratusza, na 4 półpiętrze (obiekt z windą, w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka, przeważnie siedząca, samodzielna z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

5. W miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,01 %.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulę o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@um.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.” i podpisem;

c) list motywacyjny;

d) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola.

e) dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Ds. rozliczeń finansowych 6  w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r., decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

           

* W przypadku osób niepełnosprawnych

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.48.2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r.

 

strona  3 z 3

Ilość odwiedzin: 948
Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo-Księgowy
Skrócony opis: stanowisko ds. rozliczeń finansowych 6
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Flis-Baranek
Osoba, która odpowiada za treść: Kornelia Greupner
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Flis-Baranek
Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 12:48:23
Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:48:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 15:26:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner