logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            minus OGŁOSZENIA 2018
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Prasowe
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Sparw Obywatelskich
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział inwestycji Miejskich
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Prawny
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
         plus REKRUTACJE 2019 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

stanowisko ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji

 (nazwa stanowiska pracy)

1.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe inżynierskie

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy: 3 lata w tym co najmniej rok pracy w jednostkach samorządowych lub

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c) 

co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z KRS - aktualne na dzień zgłoszenia

2.

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

c) znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

d) znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

e) znajomość ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzeń związanych

oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

f) znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

g) znajomość  zagadnień związanych z gospodarką finansową samorządu terytorialnego,

oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

h)  znajomość zagadnień związanych z uruchamianiem inwestycji

oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

i) posługiwanie się sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi, biegła obsługa  programów Word, Excel oraz programu kosztorysowego np. Norma, poczty elektronicznej

 

oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

j) Cechy osobowe: zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, pracowitość, punktualność, umiejętność szybkiej mobilizacji i podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, uczciwość

 

oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

g)  uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi (bez ograniczeń) w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                      i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kserokopia dokumentu respektowanego na podstawie ogólnie przyjętych zasad, potwierdzającego spełnianie wymagania niezbędnego oraz kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Poznanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami,
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Miasta Opola oraz Kodeksu Etycznego Urzędu Miasta Opola,
 3. Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji tematycznej zgodnie z rzeczowym wykazem akt

            Wydziału,

 1. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 2. Przygotowanie sprawozdawczości finansowej z zakresu inwestycji i remontów dla potrzeb Prezydenta, Rady Miasta i stałych komisji Rady,
 3. Weryfikacja przedstawionych do zapłaty przez MZD dokumentów finansowych inwestycji i remontów oraz przygotowanie przelewów środków z tego tytułu na rachunek MZD,
 4. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych za roboty/usługi wykonywane przez MZD,
 5. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych za roboty/usługi związane z prowadzonymi przez Wydział Inwestycji Miejskich,
 6. Przygotowanie przelewów dotyczących płatności związanych z inwestycjami i remontami na cele inwestycyjne,
 7. Prowadzenie spraw rozliczeniowych związanych z zawartymi umowami, porozumieniami związanymi z prowadzonymi przez Wydział Inwestycjami,
 8. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych,
 9. Współpraca z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju  w zakresie realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym:
  • Przygotowywanie i przekazanie wszelkich dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i podpisania umowy o dofinansowanie projektu celem przekazania ich do Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.
  • Przygotowywanie danych i dokumentów do wniosków o płatność pośrednią/zaliczkową/ końcową/sprawozdań oraz do aktualizowanych wniosków o dofinansowanie projektów celem przekazania do Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.
  • Niezwłoczne informowanie Wydziału Niezwłoczne informowanie Wydziału Funduszy Europejskich  o stanie zaawansowania prac, zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektów,
 10. Wnioskowanie do Prezydenta o dokonanie stosownych zmian budżetu i w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
 11. Przyjmowanie i kontrola wpływających faktur ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót- protokołem odbioru, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT
 12. Przygotowanie umów z wykonawcami na przydzielone zadania,
 13. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych inwestycji                              i remontów ujętych w planie budżetu Miasta realizowanych w oparciu o wnioski składane przez wydziały Urzędu Miasta wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy polskiego prawa oraz programów, prac studialnych, koncepcji, analiz, ekspertyz i opinii dla inwestycji,
 14. Kompletowanie i przekazanie dokumentacji technicznej  zrealizowanej w ramach zadań budżetowych do realizacji komórkom merytorycznym,
 15. Przygotowanie wniosków i dokumentacji przetargowej dla Wydziału Zamówień Publicznych na przydzielone zadania inwestycyjne i remontowe,
 16. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych powołanych na wniosek Referatu,
 17. Monitorowanie rzeczowej realizacji projektów nadzorowanych przez Referat,
 18. Udział w Radach budowy i komisjach odbiorowych w zakresie przydzielonych zadań,
 19. Rozliczanie rzeczowo – finansowe przydzielonych zadań inwestycyjnych  i remontowych wraz z przekazaniem protokołów przekazania – przyjęcia środków trwałych (PT, OT),
 20. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na przydzielonych zadaniach,
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola – ul. Piastowska 17. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz pracą w terenie. Praca w godz. pracy UM Opola, praca w zespole, kontakt bezpośredni lub telefoniczny  z  projektantami i wykonawcami.

 5. W miesiącu  czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,01 %.

6.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@um.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniemi podpisem.

 1. list motywacyjny;
 1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola;
 2. dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji  w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.        

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

          

* W przypadku osób niepełnosprawnych

Ilość odwiedzin: 974
Nazwa dokumentu: Wydział inwestycji Miejskich
Skrócony opis: stanowisko ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Czarnecka
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 09:37:47
Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 09:37:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 09:33:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner