logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            minus OGŁOSZENIA 2018
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Prasowe
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Sparw Obywatelskich
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział inwestycji Miejskich
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Prawny
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
         plus REKRUTACJE 2019 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. rejestracji pojazdów

w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich

1.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie średnie

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

f) staż pracy: co najmniej pół roku

 

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

 2.

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

c)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

d)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

e) znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.) – w szczególności Dział III

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

f) dobra znajomość zagadnień wynikających z ww. ustawy oraz aktów wykonawczych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

g)dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (edytor tekstu,), umiejętność sprawnego korzystania z zasobów Internetu, - znajomość systemu informatycznego - POJAZD

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

h) pracowitość, systematyczność, dokładność, sumienność, terminowość, uczciwość, rzetelność, bezkonfliktowość,  komunikatywność, wysoka kultura osobista, życzliwość, dobry organizator  na stanowisku pracy ,  umiejętność komunikacji interpersonalnej.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdów.
 2. Dokonywanie rejestracji pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej, motorowerów i przyczep.
 3. Dokonywanie czasowej rejestracji z urzędu, na wniosek właściciela pojazdu, na wniosek jednostki  uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego przedmiotu wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.
 4. Wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych oraz wtórników tych dokumentów.
 5. Wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów :
 1. w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdu,
 2. jeżeli z dokumentów przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 1. Kierowanie zapytań, w uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem dowodu rejestracyjnego        o dane SIS do Centralnego Organu Technicznego KSI – Komendanta Głównego Policji.
 2. Dokonywanie potwierdzeń zgodności danych o pojazdach dla innych organów rejestrujących oraz przyjmowanie potwierdzeń zgodności danych  pojazdów z innych organów dokonujących rejestracji pojazdów.
 3. Dokonywanie zmian danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych w przypadku zmiany stanu faktycznego ( zmiana adresu, wymiana podwozia lub ramy, zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, zmiana innych danych pojazdu).
 4. Zamawianie i wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych.
 5. Dokonywanie i wykreślanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych           i kartach pojazdu.
 6. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu.
 7. Dokonywanie wyrejestrowania pojazdów z powodu:

1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

2) kradzieży pojazdu,

3) wywozu pojazdu z kraju,

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

7) wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5.ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 1. Dokonywanie czasowego wycofania pojazdów z ruchu i wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.
 2. Informowanie państw członkowskich za pomocą systemu informatycznego – Pojazd, o rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a w przypadku jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, przesyłanie go za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu.
 3. Dokonywanie pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia rejestracji pojazdu w organie rejestrującym państwa członkowskiego, w przypadku przedstawienia do rejestracji tylko I części dowodu rejestracyjnego.
 4. Zamawianie drogą teletransmisji w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych i wtórników tych dokumentów oraz przyjmowanie przesyłek z PWPW i wpinanie dokumentów do teczek pojazdów.
 5. Przygotowywanie projektu odpowiedzi lub decyzji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 6. Prowadzenie innych postępowań administracyjnych oraz wydawanie merytorycznych rozstrzygnięć w zakresie spraw dotyczących Referatu.
 7. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemie Pojazd.
 8. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.
 9. Prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych oraz samochodowych zmniejszonych wydanych na obszarze województwa.
 10. Wyznaczanie w ramach województwa dla każdego organu rejestrującego pojemności  rejestracyjnej tablic tymczasowych oraz tymczasowych badawczych.
 11. Przyznawanie dla pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej        i Służby Celnej numerów rejestracyjnych  na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.
 12. Udzielanie odpowiedzi na wpływającą do Referatu korespondencję.
 13. Wydawanie  zaświadczeń z zakresu kompetencji Referatu.
 14. Udzielanie informacji uprawnionym organom i instytucjom na temat pojazdów i ich właścicieli.
 15. Prowadzenie kontroli spełniania przez posiadaczy pojazdów obowiązku ubezpieczenia OC oraz powiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.
 16. Zwracanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stacje kontroli pojazdów po stwierdzeniu ustania przyczyny  zatrzymania.
 17. Przechowywanie druków ścisłego zarachowania, dokumentów, pieczęci i pieczątek pod zamknięciem i zabezpieczenie ich przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich a w przypadku zaginięcia lub kradzieży, natychmiastowe informowanie przełożonego o tym fakcie.
 18. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej w zakresie stanowiska pracy.
 19. Przygotowywanie protokołu tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania.
 20. Prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Wydziału. Praca w systemie obiegu dokumentów – SOD.
 21. Bieżące informowanie przełożonych o postępach prac, napotykanych trudnościach oraz podejmowanych środkach zabezpieczających wykonanie zadania.
 22. Kompletowanie i prowadzenie zbioru przepisów z zakresu kompetencji Referatu.
 23. Udzielanie informacji na zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.
 25. Wykorzystywanie systemu informacji prawnej oraz zasobów Internetu w bieżącej pracy.
 26. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pełnym wymiarze czasu pracy, lekka, przeważnie siedząca, wymagająca pracy na wysokości (korzystania z drabinki), praca samodzielna, wymagająca obsługi komputera, wewnątrz pomieszczenia, w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7, II piętro, winda. Codzienny kontakt bezpośredni lub telefoniczny z klientami.

 5. W miesiącu lipcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,04 %.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

b)życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
opatrzony klauzulą:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@um.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

 1. list motywacyjny; 
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola.
 3. dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds.  rejestracji pojazdów  w terminie do dnia 3 września 2018 r.  decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.

         

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

            * W przypadku osób niepełnosprawnych

 

Ilość odwiedzin: 1215
Nazwa dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich
Skrócony opis: stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Morawska-Jerye
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 15:49:46
Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 15:49:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-07 10:03:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner