logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.720.2018

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

 

Na podstawie § 18 ust. 1 uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2442), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 13 listopada 2018 r. rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 2312), zwany dalej: „projektem uchwały”.

3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Miasta Opola w przedmiocie projektu uchwały.

4. Uzasadnieniem konsultacji jest zaznajomienie mieszkańców Miasta Opola z propozycjami zmian w treści Uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 2312).

§ 2. 1. Konsultacje realizowane będą w następujących formach:

 1. pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;
 2. punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu              w godz. od 7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 23 listopada 2018 r.
 3. debaty publicznej, która odbędzie się w dniu 14 listopada w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu w godz. od 16.00 do 18.00.

2. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego

7-9 do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 15.30.

3. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: ngo@um.opole.pl do dnia 23 listopada

2018 r. do godz. 24.00.

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole. 

§ 4. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola. 

§ 5. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.721.2018

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2443), zarządza się, co następuje:

 

§ 1 1. Z dniem 13 listopada 2018 r. rozpoczną się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” oraz z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej „Radą”.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 2312). zwany dalej: „projektem uchwały”.

3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii organizacji pozarządowych i Rady w przedmiocie projektu uchwały.

4. Uzasadnieniem konsultacji jest zaznajomienie organizacji pozarządowych oraz Rady  z propozycjami zmian w treści uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 2312)

§ 2. 1. Konsultacje realizowane będą w dwóch etapach:

 1. etap 1 obejmujący konsultacje z organizacjami pozarządowymi;
 2. etap 2 obejmujący konsultacje z Radą.
 1. Etap 1 konsultacji realizowany jest w formach:
 1. pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;
 2. punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu w godz. od 7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 23 listopada 2018 r.
 3. Debaty publicznej, która odbędzie się w dniu 14 listopada w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu w godz. Od 16.00 do 18.00
 1. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9 do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 15.30.
 2. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: ngo@um.opole.pl do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 24.00.
 3. Etap 2 konsultacji realizowany jest w formie opiniowania projektu uchwały przez Radę.
 4. Rada wyraża swoją opinię w przedmiocie konsultacji w formie uchwały podpisanej przez Przewodniczącego w terminie do dnia 28 listopada 2018 r.

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole. 

§ 4. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola. 

§ 5. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Ilość odwiedzin: 521
Nazwa dokumentu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sadło
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 14:28:54
Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 14:28:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 14:37:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner