logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00001.2016        

    

Opole, 31 marca  2016r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 4/16

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 08.02.2016 r. do 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – główny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Łukasz Drożdżyński - specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość przestrzegania procedur w ramach postępowania przy wydawaniu decyzji UAB.BO.73530-279/11 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na przebudowie  części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy ul. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)w Opolu oraz prawidłowości uznawania Wspólnoty Mieszkaniowej jako strony w postępowaniu.

Okres objęty kontrolą

                       2011 - 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Beata Wartenberg – naczelnik Wydziału

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Barbara Firlejczyk – kierownik Referatu Budownictwa

     

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.).

Cel kontroli

W dniu 31.12.2015r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło pismo pana(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), który zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola o zainteresowanie się jego sprawą, tj. prawidłowością wszystkich procesów administracyjnych przy wydawaniu decyzji UAB.BO.73530-279/11 z 17.02.2011r

Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości działań wydziału w zakresie objętym kontrolą pod kątem zgodności postępowań z przepisami prawa, w tym prawidłowość uznania Wspólnoty Mieszkaniowej jako strony w postępowaniu.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

1. Zapoznano się z dokumentacją powyższego postępowania.

2. Dokonano analizy poszczególnych czynności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Kryteria

Prawo budowlane

 

Art.  28. [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę]

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Art.  32. [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego]

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. poz. 1642), jeżeli są one wymagane;

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) wniosku o pozwolenie na budowę;

2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzji o pozwoleniu na budowę;

4) zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

6. Wzory wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować, w szczególności, określenie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.

 

Art.  33. [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę]

1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora.

6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Art.  34. [Projekt budowlany – wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę]

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kodeks postępowania administracyjnego

Art.  10. [Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu]

§  1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art.  28. [Pojęcie strony postępowania] - Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Art.  50. [Wezwanie do udziału w czynnościach procesowych]

§  1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

Art.  105. [Umorzenie postępowania]

§  1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

§  2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Art.  123. [Pojęcie postanowienia]

§  1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.

Art.  133. [Obowiązek przekazania odwołania organowi odwoławczemu] - Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.

Art.  145. [Przesłanki wznowienia postępowania]

§  1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27;

4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2);

8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Art.  147. [Inicjatywa wszczęcia postępowania] - Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 oraz w art. 145a i art. 145b następuje tylko na żądanie strony.

Art.  149. [Forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia]

§  1. Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.

§  2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

§  3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.

§  4. Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.

Art.  151. [Rodzaje decyzji kończących postępowanie]

§  1. Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 150, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 149 § 2 wydaje decyzję, w której:

1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, albo

2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy.

USTALENIA KONTROLI

W dniu 31.12.2015r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło pismo pana(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000), w którym zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Opola o rozstrzygnięcie sprawiedliwości urzędniczej, jak i też zadośćuczynienie jego kosztów finansowych w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Nieudolność pracowników reprezentujących Prezydenta Miasta Opola spowodowała pierwotnie udzielenie jemu pozwolenia na budowę, a później po wznowieniu postępowania utwierdzano jego w przekonaniu prawidłowości wszystkich procesów administracyjnych. Ostatecznie odmówiono mu prawa do inwestowania, a co za tym idzie konieczność przywrócenia do stanu pierwotnego adaptowanego na cele mieszkaniowe strychu.

W dniu 26.01.2016r. pismem nr L.7140.0000012.2016 Z-ca Prezydenta Miasta Opola pan Maciej Wujec na ww. pismo udzielił panu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)odpowiedzi informując go o przepisach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola. Ponadto przesłano mu wniosek o najem lokalu i poinformowano go, kiedy sprawa mieszkaniowa może być rozpatrywana oraz w jakim terminie ma dostarczyć wniosek.

         W dniu 14.01.2009r. Prezydent Miasta Opola wydał decyzję o warunkach zabudowy nr UAB.MŁ.7331-521/07 ustalającą dla inwestora (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)warunki zabudowy.

Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w dniu 27.01.2011r. przez(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Przedmiotem wniosku była przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Załącznikiem do wniosku był projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W dniu 17.02.2011r. Prezydent Miasta Opola wydał decyzję nr 68/11 (UAB.BO.73530-55/11) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy ul. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Przedmiotowa decyzja nie wymagała decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dniu 12.04.2011r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)w Opolu pisemnie  wniosła o wznowienie postępowania zakończonego decyzją udzielającą pozwolenia na budowę poddasza budynku mieszkalnego położonego w Opolu przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)uzasadniając, iż powodem wniosku o wznowienie postępowania był brak udziału Wspólnoty Mieszkaniowej jako strony bez własnej winy – o toczącym postępowaniu nie powiadomiono Wspólnoty.

W dniu 20.04.2011r. Prezydent Miasta Opola na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kpa wydał postanowienie wznawiające postępowanie na żądanie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)w sprawie przebudowy części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)zakończonej decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Opola nr 68/11 z dnia 17.02.2011r. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.

 

W dniu 13.05.2011r. Prezydent Miasta Opola po rozpatrzeniu wniosku (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)na podstawie art. 105 Kpa wydał decyzję UAB.BO.73530-279/11 umarzającą postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 68/11 z dnia 17.02.2011r. udzielającą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia  na przebudowę części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Z uzasadnienia decyzji wynika, że obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego nie występuje, ponieważ roboty budowlane polegają na przebudowie części strychu na samodzielny lokal mieszkalny. Roboty będą wykonywane w obiekcie budowlanym, a zatem w żaden sposób nie ograniczą sposobu zagospodarowania terenu w jego otoczeniu. Zatem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)nie była stroną ww. postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego.

 

W dniu 09.06.2011r. Prezydent Miasta Opola przesłał do Wojewody Opolskiego odwołanie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)od decyzji Prezydenta Miasta Opola umarzającej postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 68/11 z dnia 17.02.2011r. udzielającą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia  na przebudowę części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

W dniu 16.08.2011r. Wojewoda Opolski uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Z uzasadnienia decyzji wynika, że brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia, ze skoro roboty budowlane wykonywane będą w obiekcie budowlanym to obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występuje. Zaprojektowane roboty budowlane obejmują również części wspólne budynku. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie wyklucza udziału w postępowaniu współwłaścicieli nieruchomości niebędących inwestorem. Strony mają prawo do wypowiadania się nie tylko w zakresie objętym prawem inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ale we wszelkich kwestiach będących przedmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę. Współwłaściciel nieruchomości, na której inwestycja ma być realizowana powinien mieć zagwarantowane prawo do takiej wypowiedzi. W niniejszej sprawie bez wątpienia (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)winna być stroną postępowania. 

W dniu 29.08.2011r. Prezydent Miasta Opola wezwał (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)do wskazania konkretnego przepisu wprowadzającego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w otoczeniu obiektu budowlanego.

 

W dniu 10.10.2011r. Prezydent Miasta Opola wydał decyzję UAB.BO.73530-279/11 umarzającą postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 68/11 z dnia 17.02.2011r. udzielającą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia  na przebudowę części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). W uzasadnieniu powołano się na decyzję Wojewody opolskiego z 16.08.2011r. Po ponownym, wnikliwym przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, iż brak jest przepisów odrębnych w znaczeniu wynikających z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w otoczeniu projektowanych robót budowlanych. W trakcie prowadzonego postępowania Wspólnota Mieszkaniowa nie wykazała, że roboty naruszają uzasadnione interesy prawne, w jakim zakresie i z naruszeniem jakich przepisów.

W dniu 24.10.2011r. przesłał do Wojewody Opolskiego odwołanie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)od decyzji Prezydenta Miasta Opola umarzającej postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 68/11 z dnia 17.02.2011r. udzielającą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia  na przebudowę części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

W dniu 24.11.2011r. Wojewoda Opolski uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Z uzasadnienia decyzji wynika, że Prezydent Miasta Opola nie dokonał poprawnej analizy prawnej i faktycznej w niniejszej sprawie, ponadto nie uwzględnił okoliczności wskazanych przez tutejszy organ w decyzji z 16.08.2011r. Naruszone zostały przepisy postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Ponownie rozpatrując sprawę organ I instancji winien wziąć pod uwagę opisane okoliczności i zarzuty przedstawione w odwołaniu traktując je jako uwagi złożone w toku postępowania, zgodnie z art. 10 Kpa. 

W dniu 16.12.2011r. Prezydent Miasta Opola na podstawie art. 10 § 1 Kpa wydał zawiadomienie, iż w związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym dotyczącym wniosku o wznowienie postępowania (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W dniu 18.06.2012r. Prezydent Miasta Opola wydał decyzję UAB.BO.73530-279/11 postanawiającą uchylić decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Opola nr 68/11 z dnia 17.02.2011r. udzielającą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia  na przebudowę części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

W dniu 05.07.2012r. do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola wpłynęło odwołanie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)od decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 18.06.2012r.

W dniu 10.07.2012r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola zgodnie z art. 133 Kpa przesłał powyższe odwołanie Wspólnoty do Wojewody Opolskiego.

W dniu 10.09.2012r. Wojewoda Opolski przekazał Prezydentowi Miasta Opola akta sprawy dotyczące odwołania od decyzji, informując, iż brak jest w aktach sprawy poświadczenia, ze przedmiotowe odwołanie zostało uwierzytelnione przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne.

W dniu 15.10.2012r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola przekazał do Wojewody Opolskiego odwołanie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez skrzynkę elektroniczną.

W dniu 07.01.2013r. Wojewoda Opolski uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Z uzasadnienia decyzji wynika, że Prezydent Miasta Opola nie przeprowadził poprawnie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza m.in. kompletność projektu budowalnego, a w razie stwierdzenia naruszeń nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Za takie naruszenie należy uznać niezgodność rysunków przedstawiających konstrukcję. Powyższe nie zostało przez Prezydenta Miasta Opola w żaden sposób wyjaśnione. Ponadto brak było podstaw do podjęcia przez Prezydenta Miasta Opola rozstrzygnięcia zatwierdzającego projekt budowlany. Naruszono także art. 33 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. W aktach sprawy znajduje się jedynie wklejona do projektu budowlanego kserokopia decyzji o warunkach zabudowy. Kserokopia decyzji, niebędąca poświadczonym przez organ, który ją wydał odpisem, nie stanowi dowodu w rozumieniu art. 76 § 1 Kpa.

W dniu 31.01.2013r. Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr UAB.BO.73530-279/11 nakładające na (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków wniosku i projektu budowlanego w zakresie wymienionym w niniejszym postanowieniu.

W dniu 22.02.2013r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa złożył pismo, w którym poinformował o usunięciu nieprawidłowości.

W dniu 25.03.2013r. Prezydent Miasta Opola wydał decyzję nr UAB.BO.73530-279/11 postanawiającą uchylić decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Opola nr 68/11 z dnia 17.02.2011r. udzielającą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia  na przebudowę części strychu na samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)oraz orzekającej o odmowie zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Z uzasadnienia decyzji wynika, że postanowieniem nr UAB.BO.73530-279/11 z dnia 31.01.2013r. nałożono na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając 14 dniowy termin ich usunięcia. W dniu 22.02.2013r. inwestor przy piśmie z dnia 22.02.2013r. częściowo usunął niektóre wskazane ww. postanowieniem nieprawidłowości, lecz nadal wymagają usunięcia nieprawidłowości określone w niniejszym postanowieniu. W związku z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego w niniejszym postanowieniu, organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W dniu 23.04.2013r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa do Wojewody Opolskiego przesłał odwołanie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)od decyzji Prezydenta Miasta Opola nr UAB.BO.73530-279/11 z dnia 25.03.2013r. Odwołanie wpłynęło po terminie i w sprawie nie znaleziono podstaw do uchylenia decyzji, bądź zmiany decyzji na podstawie art. 132 Kpa.

W dniu 23.05.2013r. Wojewoda Opolski wydał postanowienie nr IN.V.7721.12.5.2013.RB stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Z uzasadnienie postanowienia wynika, że od decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 25.03.2013r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)odwołanie wniósł w dniu 18.04.2013r. Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa odwołanie należy wnieść w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie zostało wniesione po upływie ustawowego terminu przy czym strona nie wniosła prośby o przywrócenie terminu w trybie art. 58 § 1 Kpa, a zatem zgodnie z art. 134 Kpa stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Z powyższych ustaleń oraz z analizy przepisów przytoczonych w kryteriach wynika, iż wszystkie wykonywane czynności były realizowane w ramach przepisów regulujących zasady postępowania administracyjnego (Kpa, prawo budowlane) w tym zakresie. W badanej dokumentacji nie stwierdzono dokumentów, które nie byłyby uwzględniane w toku prowadzonego postępowania zarówno w I, jak i II instancji. Ustalono również, że  w toku postępowania zrealizowano decyzję organu odwoławczego w kwestii uznania Wspólnoty Mieszkaniowej jako strony postępowania. Zgodnie z art. 10 Kpa (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)miał możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.  

Jednocześnie w związku z powyższymi ustaleniami zespół kontrolny uznał za zasadne ponowne przeanalizowanie sprawy przez Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa pod kątem ewentualnego wzruszenia decyzji nr UAB.BO.73530-279/11 z dnia 25.03.2013r.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Załączniki do pobrania: 2019-01-22 15:16:51 - Wystąpienie pokontrolne (13.73 kB)

Ilość odwiedzin: 557
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Łukasz Drożdżyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2019-01-22 15:10:53
Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 15:10:53
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 15:17:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner