logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum”

ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu

 1. Wymagane kwalifikacje:
 1. Preferowany tytuł zawodowy lekarza z zakresu: Medycyny Rodzinnej, internista, pediatra lub tytuł specjalisty w zakresie działalności SP ZOZ „Centrum”: ginekologii i położnictwa, gastroenterologii, neurologii, dermatologii, okulistyki, otolaryngologii, Medycyny Pracy. Zastępca Dyrektora będzie pełnił również funkcje lekarza w SP ZOZ „Centrum” w ramach posiadanej specjalizacji.
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.
 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,
 3. Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej w szczególności potwierdzający wymagany staż pracy,
 5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty przedłożone w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole w terminie do dnia 11 luty 2019 r. do godz. 14.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ „Centrum” pok. 317.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w SP ZOZ „Centrum” w Opolu .

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ „Centrum”, tj. Statut SP ZOZ „Centrum”, Regulamin organizacyjny SP ZOZ „Centrum”, Sprawozdanie finansowe za 2017 r. i 11 m-cy 2018 r. SP ZOZ „Centrum” będą udostępniane kandydatom w siedzibie SP ZOZ „Centrum”, ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole, tel. (77) 40 20 398, w godz. 7.30 – 14.30 w dni robocze.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu składania ofert.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”, ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2019-01-28 10:43:58 - Regulamin konkursu (50.10 kB)

Ilość odwiedzin: 1179
Nazwa dokumentu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
Skrócony opis: Zastępca Dyrektora
Podmiot udostępniający: UMO
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Hyziak
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Hyziak
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Hyziak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 10:34:49
Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 10:34:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-31 11:58:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner