logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  14

im. Adama Mickiewicza w Opolu

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

Nazwa i adres jednostki:

            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14

            im. Adama Mickiewicza  

           45-720 Opole, ul. Koszyka 21

           tel. (0 77) 474 31 91

Określenie stanowiska służbowego:

        Specjalista ds. kadr

Wymiar etatu:   

1/1 – etat tj. 40 godz./tyg.      

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,  korzystanie z pełni  praw publicznych.
 • Brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do  pracy na ww. stanowisku urzędniczym.
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:

posiada wykształcenie wyższe oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie i dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje z dziedziny kadr, minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: Kodeks Pracy,  Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, o pracownikach samorządowych, niezbędne do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.
 • Samodzielność, sumienność, dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 • Umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizacje zadań.
 • Znajomość  programu  Vulcan - Kadry Optivum.
 • Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Exel.
 1. Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, bieżąca obsługa spraw pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej  zgodnie z przepisami prawa,
 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji kadrowej pracowników w programie „Kadry Optivum”,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w tym urlopów wypoczynkowych, sporządzanie list obecności,
 • Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,
 • Opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń resortowych i państwowych,
 • Nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników,
 • Sporządzanie  sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw kadrowych,
 • Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
 • Przygotowanie i kompletowanie materiałów dotyczących okresowych ocen pracowników samorządowych,
 • Opracowywanie i udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Miejsce pracy:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu- I piętro, brak windy.
 • Praca siedząca.
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.
 • Praca wymagając dobrej ostrości wzroku – obsługa komputera.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 • W miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł  0,0 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny odręcznie podpisany.
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru dostępnego do pobrania w sekretariacie szkoły.
 • Kserokopia dowodu osobistego (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie, lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza, ul. Koszyka 21,  45-720 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach   z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. kadr  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl  oraz  Szkolnym  Biuletynie Informacji Publicznej   http://psp14opole.bip.gov.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  77/4743191

 Dyrektor

 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Opolu

 im. Adama Mickiewicza

mgr Violetta Malska

Ilość odwiedzin: 1425
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
Skrócony opis: specjalista ds.kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Violetta Malska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 12:45:58
Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 12:45:58
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-29 12:50:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner