logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
minus Dialog techniczny
   plus Rok 2014
   plus Rok 2018
   minus Rok 2019
      minus Informacja o podmiotach zgłoszonych do udziału w dialogu technicznym
      minus Ogłoszenie o dialogu technicznym
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nr umowy

RPOP.10.03.00-16-0016/17-00

Tytuł projektu

„OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR BOI_1/2019

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 1. Nazwa Zamawiającego: Miasto Opole

W imieniu Zamawiającego dialog techniczny prowadzi Biuro Obsługi Inwestorów.

 1. Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 2. NIP: 7543009977
 3. Adres korespondencyjny: Urząd Miasta Opola, Biuro Obsługi Inwestorów, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
  1. e-mail: GOSPODARKA@UM.OPOLE.PL
  2. tel: 77 45 11 980, 77 45 11 861, 77 45 11 935.
 4. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia na system «OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych»”.
 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie dialogu technicznego są w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola:
 1. Anna Janas, Główny Specjalista, BOI;
 2. Ewa Głodzik, Starszy Specjalista, BOI;
 3. Michał Kramarz, Zastępca Naczelnika, BOI.

Dane do kontaktu jak w pkt 4 powyżej.

II. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na postawie art. 31a - 31c ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

III. PRZEDMIOT ORAZ CEL DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego na: „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”.

 1. Celem dialogu technicznego będzie pozyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych, sprawdzonych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”, którego wstępna charakterystyka znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Prowadzony dialog techniczny będzie służyć pozyskaniu przez Zamawiającego informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania, w szczególności:
 1. pozyskaniu informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania, opracowania dokumentacji postępowania i postanowień umowy (w szczególności informacji o koniecznych, z punktu widzenia wykonawców, elementach opisu przedmiotu zamówieni,
 2. skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców,
 3. określenie czynników wpływających na treść oraz wartość składanych ofert.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 1. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim, w formie dokumentowej, pisemnej i ustnej. Do dokumentów sporządzonych w innym języku należy załączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez wykonawcę uczestniczącego w dialogu. Jeżeli wykonawca nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.
 2. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie:
 1. przekazania założeń uczestnikom dialogu (załącznik do ogłoszeni;
 2. wymiany korespondencji mailowej z propozycjami wykonawców;
 3. indywidualnych spotkań i telekonferencji z wykonawcami.
 1. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. Przystępujący do dialogu technicznego udzielają zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazanych informacji w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innych dokumentów wynikających z procedury udzielania zamówienia publicznego, dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, oraz określenia warunków umowy.
 3. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez uczestników dialogu mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez potencjalnego Wykonawcę. Do wniosku należy w takim wypadku dodać uzasadnienie objęcia wskazanych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
 4. Zamawiający informuje, iż przeprowadzenie dialogu technicznego nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego objętego dialogiem technicznym.
 5. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o udzielenie zamówienia publicznego objętego dialogiem technicznym.
 6. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrezygnowania w każdej chwili z prowadzenia Dialogu z wybranym potencjalnym Wykonawcą, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu. Zamawiający poinformuje Uczestnika Dialogu o rezygnacji z prowadzenia z nim Dialogu.
 9. Zamawiający poinformuje o zakończeniu dialogu technicznego wszystkich potencjalnych Wykonawców, którzy brali udział w dialogu.
 10. Za udział w dialogu technicznym potencjalni Wykonawcy nie otrzymają wynagrodzenia ani refundacji poniesionych kosztów.

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 1. Wzór zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z:
 1. odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 2. pełnomocnictwem, jeśli zgłoszenie podpisuje osoba inna niż wymieniona w dokumencie rejestrowym,
 3. oświadczeniem wykonawcy wraz z pisemnymi referencjami, zawierającym informację
  o zrealizowanym należycie przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej:
  1. jednym wdrożeniu rozwiązanie, wykorzystującego geolokację oraz podkład mapowy dla obszaru o powierzchni powyżej 120 km²,
  2. jednej wieloplatformowej aplikacji mobilnej tj. aplikacji posiadającej co najmniej wersje dla dwóch systemów mobilnych, w tym przynajmniej jednego z następujących systemów: Android, iOS opublikowanej w odpowiednim sklepie dla danego systemu.
 1. Zamawiający zaprosi do dialogu technicznego nie więcej niż 5 (pięciu) wykonawców, którzy wykażą, że posiadają wiedzę, doświadczenie i kompetencje w zakresie wdrożenia i świadczenia usług wsparcia technicznego dot. systemu „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”, spełnią wymagania formalne poprzez złożenie prawidłowego wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym oraz spełnią wymagania określone w ust. 1.
 2. Jeżeli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złoży mniej wykonawców niż liczba określona w ust. 2, Zamawiający zaprosi do dialogu technicznego wszystkich wykonawców, którzy spełnią wymagania określone w ust. 2.
 3. Jeżeli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złoży więcej wykonawców niż liczba określona w ust. 2, a złożone przez nich wnioski spełnią wymagania określone w ust. 2., Zamawiający wybierze 5 (pięciu) wykonawców dopuszczonych do dialogu technicznego, kierując się projektami zgłoszonymi i udokumentowanymi przez wykonawców zgodnie z ust. 1 lit. c) zgodnie z  następującymi zasadami:
  1. za wykazanie wykonania każdej dodatkowej usługi, ponad wymaganą minimalną liczbę określoną w warunku udziału w dialogu, którego opis oceny został przedstawiony w V.1.c) a) Ogłoszenia, spełniającej określone w tym warunku wymagania, potencjalny wykonawca otrzyma 1 pkt; maksymalnie do uzyskania 20 pkt,
  2. za wykazanie wykonania każdej dodatkowej usługi, ponad wymaganą minimalną liczbę określoną w warunku udziału w dialogu, którego opis oceny został przedstawiony w V.1.c) b) Ogłoszenia, spełniającej określone w tym warunku wymagania, potencjalny wykonawca otrzyma 1 pkt; maksymalnie do uzyskania 20 pkt,
  3. W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej liczby punktów o udziale w dialogu decydować będzie łączna wartość usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w dialogu, którego opis oceny został przedstawiony w pkt V.1.c) ogłoszenia.
 4. Zgłoszenie należy przesłać na adres wskazany w pkt. I.2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia na wdrożenie systemu «OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych»lub dostarczyć na dziennik podawczy Zamawiającego.
 5. Termin składania zgłoszeń: 19 lutego 2019 r. o zachowaniu terminu decyduje data wpływu kompletnego zgłoszenia do Zamawiającego.
 6. Zamawiający poinformuje o zakwalifikowaniu do dialogu technicznego lub jego braku wszystkich potencjalnych Wykonawców, którzy przesłali zgłoszenia o przystąpieniu do dialogu.
 7. Zamawiający przewiduje prowadzenie dialogu technicznego do momentu osiągnięcia celu wskazanego w punkcie III ust. 1 niniejszego ogłoszenia. Zamawiający informuje, że planowany termin zakończenia dialogu technicznego to 15 kwietnia 2019 r.
 8. Forma zgłoszenia i innych wymaganych dokumentów:
 1. formularz zgłoszenia, oświadczenia wykonawcy należy złożyć w formie oryginałów,
 2. upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie,
 3. pozostałe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii (kserokopii) muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy,
 4. pobrany samodzielnie przez wykonawcę wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi literalne odzwierciedlenie informacji publicznie udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej CEIDG, w związku z tym przyjąć należy, iż posiada on charakter dokumentu oryginalnego, niewymagającego składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez osobę posługującą się przedmiotowym dokumentem, w tym potwierdzania tego dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy za zgodność z oryginałem. Wydruk powinien zawierać informację o treści „Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP”,
 5. pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (moc dokumentu urzędowego), jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, formę graficzną zgodną z przepisami, identyfikator wydruku) i nie wymagają podpisu ani pieczęci.

Ilość odwiedzin: 1619
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o dialogu technicznym
Skrócony opis: Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”.
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Kramarz
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kramarz
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Kramarz
Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 13:43:43
Data udostępnienia informacji: 2019-02-11 13:43:43
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-11 14:52:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner