logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2020
         minus 2019
            minus Nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie w Opolu
            plus Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.
            plus Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
            minus Konkurs ofert z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
            plus Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
            plus Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii 2019
            plus Konkurs – nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2019
            plus Konkurs – turystyka i krajoznawstwo 2019
            plus Konkurs – wkłady własne 2019
            plus Konkurs z z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
            plus Konkurs z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
            minus Promocja i organizacja wolontariatu
            minus Konkurs z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego
            plus Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
            minus Konkurs z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych
            plus Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
            plus Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - FESTIWALE
            plus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu szkolenia organizacji pozarządowych
            plus Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych
            plus Konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
            plus konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
            plus Konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
            plus Konkurs ofert z zakresu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
            plus Konkurs z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych) II - 2 działania
            plus Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - szkolenia)
            plus Konkurs zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2019 -2020 (Międzynarodowy Festiwal Muzyczny)
            minus Konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych (szkolenia organizacji pozarządowych)
            minus Konkurs na edukację prawną 2019
            plus Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Promocja demokracji lokalnej w Opolu – Opole w rytmie działania)
            minus Konkurs nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Opolu lub nieodpłatnej mediacji w 2020 roku
            minus Konkurs ofert z zakresu Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
            minus Wyniki konkursu mniejszosci narodowe 2020
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2016
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 12 marca 2019 r.
o godz. 15.30.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Załączniki do pobrania: 2019-02-19 12:12:04 - zarządzenie (16.44 kB)
2019-02-19 12:17:52 - ogłoszenie (46.11 kB)
2019-02-19 12:19:35 - regulamin (85.31 kB)
2019-02-19 12:20:44 - karta oceny formalnej (58.50 kB)
2019-02-19 12:21:35 - karta oceny merytorycznej (86.50 kB)
2019-02-19 12:22:38 - herb (106.21 kB)

Ilość odwiedzin: 594
Nazwa dokumentu: Konkurs z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Nowacka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nowacka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Nowacka
Data wytworzenia informacji: 2019-02-19 12:06:19
Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 12:06:19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-19 12:23:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner