logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 IM.STANISŁAWA STASZICA  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

  1. Adres jednostki : Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica, ul Struga 16, 45-073 Opole
  2. Określenie stanowiska : referent ds. płac
  3. Wymiar etatu : 1 etat (40h)
  4. Wymagania niezbędne:
   1.  obywatelstwo polskie,
   2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
   3.  nieposzlakowana opinia,
   4.  wykształcenie co najmniej średnie,

5) osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z    oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

  1. Wymagania dodatkowe:
   1.  dobra znajomość komputera i umiejętność pracy w środowisku Windows,
   2.  bardzo dobra znajomość  Exela,
   3.  znajomość programu Progman, Vulcan, Płatnik – mile widziana,
   4.  doświadczenie w płacach – mile widziane,
   5.  dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, 
   6.   komunikatywność, zaangażowanie w pracy, uprzejmość, takt
  2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:

1) prawidłowe naliczanie i sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

       2) naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków,

       3) wystawianie informacji PIT-11 i PIT-8B oraz sporządzenie PIT-4 do urzędu Skarbowego,

      4)  sporządzenie zestawień list płac, chorobowego, opieki, macierzyńskiego, nagród itd.

  5) kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentów na podstawie których dokonuje się naliczeń,

      6)  rzetelne sporządzanie przelewów bankowych,

      7) archiwizowanie dokumentów płacowych,

      8) współdziałanie w pracach związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego,

      9) współpraca przy przygotowaniu arkusza organizacji szkoły i aneksów do arkusza               

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława  Staszica w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, na pierwszym piętrze budynku (brak windy) z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca,  wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze).

  1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu lutym 2019r. wynosił 1%.

  1. Wymagane dokumenty:
   1.  List motywacyjny odręcznie podpisany;
   2.  Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej odręcznie podpisany; życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 4 i 5 dot. niniejszego naboru, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica  w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy” dyrektor@staszic.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem;  

                                 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.                                                                               4.Kserokopie świadectw pracy,

                                 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

                                 6. Kserokopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe wymagane

                                     do zajmowanego stanowiska;

                                 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

                                 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni

                                    z praw publicznych.

                                 9.  Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

                              10.  Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

                                      z  oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

                              11.  Dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

                              12.  Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie

                                 pracy, dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

                           29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn.zm.) o treści:    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustwą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22 marca 2019r.  do godz. 15.00 na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu .ul Struga 16 , 45 - 073 OPOLE w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. płac w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu”

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru będą zawiadamiani indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/453 66 51 wew.14

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl  oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica  ul. Struga 16.

Dyrektor

Krystyna Czollek

Ilość odwiedzin: 1441
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
Skrócony opis: referent ds.płac
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Czollek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 13:21:46
Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 13:21:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-08 13:29:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner