logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         minus REKRUTACJE 2019 R.
            minus OGŁOSZENIA 2019
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Podatków i Opłat lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2019
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

ds. budowy sieci sprzedaży biletów, infrastruktury i wdrażania elektromobilności

 (nazwa stanowiska pracy)

1.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe - magisterskie lub inżynierskie: z zakresu ekonomii, marketingu, transportu, informatyki, elektroniki, elektryki, energetyki lub podyplomowe w powyższych specjalnościach

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy:

 

Nie wymagane

2.

Wymagania dodatkowe

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

jw.

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

jw.

c) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

jw.

d) znajomość Statutu Miasta Opola

jw.

e) znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

jw.

f) znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Prawa Zamówień Publicznych

jw.

g) Pożądane doświadczenie w tworzeniu analiz ekonomicznych i marketingowych, budowy i zarządzania siecią sprzedaży, organizacji i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi.

jw.

h) dobra znajomość topografii Miasta Opola (mile widziana znajomość tras linii autobusowych opolskiej komunikacji miejskiej

oraz tras linii autobusowych przewoźników komercyjnych

- w obrębie Miasta Opola)

jw.

i) dobra znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych

(w tym edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych), umiejętność sprawnego korzystania z zasobów Internetu, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pisemnego formułowania wniosków

i pism służbowych

jw.

j) umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych i pokonywania trudności, odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa

w podejmowaniu decyzji

jw.

k) dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, szybkość

i skuteczność podejmowanych działań w rozwiązywaniu problemów, kreatywność, wysoka kultura osobista, życzliwość

i uprzejmość wobec interesantów

i przełożonych, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność, systematyczność, sumienność, uczciwość, terminowość, bezkonfliktowość i komunikatywność

jw.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, w tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wraz z aktami wykonawczymi oraz ustaw i innych krajowych i regionalnych dokumentów z zakresu wdrażania projektów unijnych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Znajomość i przestrzeganie przepisów wewnętrznych Urzędu Miasta Opola, w szczególności statutu Miasta Opola i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.  
 3. Kompletowanie, bieżąca aktualizacja i prowadzenie zbioru przepisów prawa z zakresu swojego działania.
 4. Doskonalenie zawodowe poprzez samokształcenie, udział w kursach, szkoleniach i innych formach poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych przydatnych do wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Składanie przełożonemu bieżących informacji dotyczących pracy Stanowiska oraz inicjowanie zmian zmierzających do ciągłego podnoszenia poziomu usług Stanowiska i Wydziału.
 6. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt
  i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną.
 7. Opracowywanie, aktualizacja i weryfikacja dokumentów systemu zarządzania jakością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Przedstawianie stanowisk w sprawie skarg i wniosków dotyczących zakresu swojego działania.
 9. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej
  z zakresu swojego działania.
 10. Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją uchwał Rady Miasta Opola z zakresu swojego działania.
 11. Wdrażanie projektów realizowanych w obszarze komunikacji miejskiej, w tym w szczególności budowa sieci sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz infrastruktury technicznej służącej dystrybucji.
 12. Rozwijanie kanałów dystrybucji biletów w Opolu oraz wdrażanie projektów w zakresie integracji taryfowej.
 13. Prowadzenie analiz w zakresie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Opolu w różnych kanałach dystrybucji oraz analizy i modyfikacje taryf biletowych.
 14. Udział w procesie wdrażania elektromobilności w komunikacji miejskiej w Opolu, w tym w zakresie infrastruktury ładowania autobusów.
 15. Przygotowywanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla przetargów organizowanych przez Miasto Opole, związanych z transportem zbiorowym.
 16. Czynny udział w spotkaniach zespołów roboczych związanych z realizacją projektów dotyczących publicznego transportu.
 17. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta Opola oraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania i ogłaszania przetargów, uzyskiwania pozwoleń na budowę i decyzji środowiskowych w postępowaniach związanych z realizacją projektów dotyczących publicznego transportu.
 18. Wyjazdy w teren z przedstawicielami innych wydziałów Urzędu Miasta Opola, miejskich jednostek organizacyjnych, projektantów i wykonawców.
 19. Przestrzeganie zasad prawidłowego zabezpieczenia pism i dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Udzielanie informacji uprawnionym organom w zakresie swoich spraw i kompetencji oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 21. Udzielanie odpowiedzi na wpływającą korespondencję z zakresu swojego działania oraz wydawanie zaświadczeń z zakresu swojego działania.
 22. Przygotowywanie materiałów dla potrzeb Rady Miasta Opola i Prezydenta oraz okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z zakresu swojego działania.
 23. Współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu Wydziału Transport.                   
 24. Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli w zakresie swojego działania.
 25. Przestrzeganie zasad prawidłowego opisu i obiegu wpływających faktur z zakresu swojego działania.
 26. Opracowywanie treści informacji zamieszczanych na stronach internetowych urzędu oraz na tablicy informacyjnej dotyczących spraw z zakresu swojego działania.
 27. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej w zakresie swojego działania.
 28. Wykorzystywanie systemu informacji prawnej oraz zasobów Internetu w bieżącej pracy.
 29. Bieżące informowanie przełożonych o postępach prac, napotykanych trudnościach oraz podejmowanych środkach zabezpieczających wykonywanie zadań.
 30. Pomoc przy organizacji pracy Wydziału Transportu i wykonywanie innych zadań według potrzeb lub na zlecenie przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17, wysoki parter (schodołaz). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą w zespole, przy komputerze, sporadycznie praca w terenie. Praca w godzinach: od poniedziałku do środy: 7:30÷15:30, w czwartki 7:30÷17:00, piątki 7:30÷14:00. Bezpośredni kontakt z klientami i interesantami, codzienny kontakt telefoniczny oraz poprzez pocztę e-mail. Bezpośredni dostęp do urządzeń wielofunkcyjnych.

5. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi* co najmniej 6%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. list motywacyjny
 1. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 1 ogłoszenia;
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze)
 1. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń dostępne są na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, pokój nr 424, lub przesłać na wskazany adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Stanowisko ds. budowy sieci sprzedaży biletów, infrastruktury i wdrażania elektromobilności w terminie do dnia  8 kwietnia 2019 r.   

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).   

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.

2)    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl.

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.

4) Okresy przechowywania danych osobowych:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;  
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.

5)    Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6)    W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

8)    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola na okres co najmniej 3 miesięcy.

9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

* niewłaściwe skreślić

Ilość odwiedzin: 873
Nazwa dokumentu: Wydział Transportu
Skrócony opis: stanowisko ds. budowy sieci sprzedaży biletów, infrastruktury i wdrażania elektromobilności
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Zawadzki
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2019-03-28 14:05:15
Data udostępnienia informacji: 2019-03-28 14:05:15
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-09 14:15:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner