logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

          1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

               

                                                   Z-ca dyrektora  – 1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe techniczne

Kserokopia dyplomu

f) staż pracy : 5 lat pracy  na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie  działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na  stanowisku

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

 

g) znajomość obsługi komputera  w tym Word  Excel,

Informacja w CV

 

h ) prawo jazdy kat B

Kserokopia prawa jazdy

   

 

 

 

 

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 

 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

 

b) znajomość ustaw : prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych wraz z aktami  wykonawczymi

Informacja w CV

c) komunikatywność i kreatywność, dyspozycyjność ,dobre umiejętności organizacyjne, samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, odporność na stres,  wysoka kultura osobista

Informacja w CV

d) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie : do kierowania lub projektowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót w zakresie budowy dróg

Kserokopia  nadanych uprawnień budowlanych

 

e) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym

Informacja w CV

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora

Informacja w CV

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. kierowanie sprawami inwestycyjno-remontowymi oraz utrzymania i ochrony dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych w mieście Opolu,

2. współpraca z administracją rządową, organami samorządowymi i innymi instytucjami centralnymi i lokalnymi w sprawach związanych z drogownictwem miejskim,

3. podejmowanie działań koordynacyjnych przy realizacji zadań drogowych,

4. kierowanie i nadzorowanie pracy podporządkowanego sobie pionu organizacyjnego,

5. nadzorowanie podległych komórek organizacyjnych prowadzących sprawy w zakresie inwestycji, remontów, utrzymania i ochrony dróg miejskich w tym w szczególności:

a) opracowywania zasad programowania i planowania zadań drogowych,

b) przygotowywania dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz uzyskiwania wymaganych prawem zezwoleń,

c) prawidłowego przygotowania zadań drogowych do realizacji,

d) przygotowywania umów na wykonanie opracowań badawczych, ekspertyz technicznych, dokumentacji projektowych oraz na wykonawstwo robót,

e) przygotowania zlecanych do wykonania obiektów do odbiorów przejściowych i końcowych oraz do przekazania ich do eksploatacji,

f) uregulowania spraw terenowo - prawnych i wywłaszczeniowych

6. kontrolowanie przebiegu realizacji prac, w tym zgodności wykonywanych na zlecenie MZD robót i usług , pod kątem zgodności z przyjętymi założeniami techniczno - ekonomicznymi, warunkami umownymi, zobowiązaniami podwykonawców, a także pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami technicznymi, przepisami oraz normami technicznymi,

7. nadzorowanie eksploatacji obiektów drogowych,

8 współpraca z zarządcą drogi lub odpowiednimi wydziałami w zakresie:

a) opracowywania projektów planów sieci drogowej

b) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych

c) zarządzaniu bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej

9. nadzorowanie prawidłowego rozliczania zlecanych zadań inwestycyjno – remontowych,

10. nadzorowanie i kontrolowanie terminowego wykonywania zadań objętych planami krótko i długo-okresowymi,

11. prowadzenie zagadnień w zakresie obrony cywilnej.

4.       Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul.Firmowa 1 , drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5.W miesiącu marcu  2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,00% .

6.Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)         dokumenty wymienione powyżej

b)         życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

  c)         list motywacyjny,

  d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

e)             dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

 

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy dyrektora   w terminie do dnia 23 kwietnia  2019r  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

         Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                

                                                                                      Dyrektor MZD

                                                                                    Teresa Sobel-Wiej

Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Skrócony opis: Z-ca dyrektora
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2019-04-08 12:49:07
Data udostępnienia informacji: 2019-04-08 12:49:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-08 12:51:21

Wersja do wydruku...

corner   corner