logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

GŁÓWNY KSIĘGOWY W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOLU

     1.    Nazwa i adres jednostki:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9

45-085 Opole

Tel. 77 4549216

    2.  Określenie stanowiska:

Główny Księgowy

Wymiar etatu: pełny etat, tj. 40 godzin

Liczba stanowisk pracy: 1

 1. Warunki pracy: 

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

     -  praca w biurze w siedzibie poradni -  ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9, 45-085 Opole

     - czas pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- warunki architektoniczne budynku poradni: stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku.     Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

     5.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy,
 • znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Płatnik ZUS i linia programów Progman – Finanse, Płace,
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
 •  znajomość przepisów Kodeks Pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość rozliczeń finansowych,
 • wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres.

6.   Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej,
 • sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku,
 • prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Poradnię,
 • nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych,
 • prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Działu Finansowo-Księgowego,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora poradni.

7.   Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys

      ·  oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępnego na stronie: www.bip.um.opole.pl,

      ·  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      ·  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      ·  kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      ·  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,

 •   oświadczenie o niekaralności.

8.  W miesiącu marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł  1,43 %.

9.   Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać na adres: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9 45-085 Opole w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 15.00. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do M.P.P.P. w Opolu.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl)

Dyrektor

Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

Hanna Kanik

Ilość odwiedzin: 787
Nazwa dokumentu: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skrócony opis: Główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Kanik
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2019-04-15 08:26:26
Data udostępnienia informacji: 2019-04-15 08:26:26
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-15 08:28:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner