logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DYREKTOR 

ZESPOŁU  SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista ds. płac

Planowane zatrudnienie  m-c sierpień 2019r.

 1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Mechanicznych

45-027 Opole, ul. E. Osmańczyka 22

 1. Określenie stanowiska:
 • nazwa stanowiska: specjalista ds. płac
 • wymiar czasu pracy:  1 etat tj. 40 godzin tygodniowo
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku                  specjalista ds. płac;
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • doświadczenie zawodowe - na identycznym lub podobnym stanowisku                         co najmniej przez okres 5 lat z wykształceniem średnim lub 4 lata – z wyższym. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych;
 • dobra znajomość środowiska Windows, umiejętność pracy na programach płacowych, księgowych firmy VULCAN oraz program PŁATNIK;
 • znajomość przepisów w ramach danego stanowiska i umiejętność właściwego ich interpretowania, w szczególności przepisów dotyczących wynagradzania;
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy;
 • rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, zaangażowanie w pracy;
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • terminowe sporządzanie list płac w oparciu o dostarczone dokumenty i przepisy;
 • prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS i US;
 • udział w przygotowaniach projektów i planów w zakresie wynagrodzeń w ścisłej współpracy z działem kadr;
 • udział w przygotowaniach sprawozdań oraz niezbędnych załączników do sprawozdań;
 • udział w przygotowywaniu zmian do arkusza organizacyjnego roku szkolnego wraz z aneksami;
 • terminowe rozliczenie z tytułu PFRON;
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz SIO w zakresie płac i pochodnych;
 • archiwizowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą;
 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa na jedną zmianę w wymiarze 1 etatu, zadania realizowane głównie w siedzibie Zespołu. Przewaga pracy siedzącej wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, dobrego wzroku -praca przy komputerze. Występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych            i sanitarnych dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów i wind, poruszanie się po budynkach oraz licznych korytarzach i klatkach schodowych).

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informuje się kandydatów, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu

kwietniu 2019r. wyniósł  1,05 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w celu wzięcia udziału                               w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i podpisem kandydata.

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Opola;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii lub dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych;
 • kserokopie innych  dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i kwalifikacje;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych pozwalających na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • dokumentu potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych;
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu                    Szkół Mechanicznych w Opolu ul. E. Osmańczyka 22 w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze  –                          specjalista ds.płac”.

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 03 czerwca 2019r.
do godz. 14.00.

Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową.
O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Dokumenty niekompletne oraz dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu ul. E. Osmańczyka 22

Dokumenty aplikacyjne  kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą zniszczone komisyjnie  po upływie co najmniej sześciu miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wyniku naboru.

Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

Bogusław Januszko

Ilość odwiedzin: 388
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Mechanicznych
Skrócony opis: specjalista ds.płac
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusław Januszko
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-05-22 08:14:37
Data udostępnienia informacji: 2019-05-22 08:14:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-22 08:18:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner