logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         minus REKRUTACJE 2019 R.
            minus OGŁOSZENIA 2019
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Podatków i Opłat lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2019
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

ds. obsługi inwestorów

 

 

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

 

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e)wykształcenie wyższe

 

 

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy (przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

Nie wymagany

g) kwalifikacje zawodowe

Nie wymagane

h) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym lub wyższym

Oświadczenie

i) umiejętność prowadzenia publicznych wystąpień i prezentacji

Oświadczenie

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

 

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Oświadczenie

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Oświadczenie

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Oświadczenie

d) znajomość Statutu Miasta Opola

Oświadczenie

e) znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

 

Oświadczenie

f) mile widziane doświadczenie zawodowe w branży doradczej rynku nieruchomości lub finansów                                 

 

Oświadczenie

g) cechy osobowe i predyspozycje: Zaangażowanie, zdolność komunikacji interpersonalnej, umiejętność pracy w zespole, gotowość do sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, odpowiedzialność, dyspozycyjność, otwartość na nowe pomysły, kreatywność, umiejętność samokształcenia

Oświadczenie

h) znajomość podstawowych informacji związanych ze środowiskiem gospodarczym Opola oraz zasad funkcjonowania środowiska B+R

Oświadczenie

i) znajomość przepisów prawa związanych z ustawą prawo zamówień publicznych oraz z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym

Oświadczenie

j) umiejętność pracy na programach MS Word, Excel, Powerpoint, obsługa narzędzia Wordpress

Oświadczenie

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 3. Opracowywanie i przygotowanie materiałów promujących Opole gospodarczo oraz jako ośrodek akademicki.
 4. Przygotowanie oraz udział w zadaniach promujących Opole gospodarczo oraz jako ośrodek akademicki.
 5. Aktywne poszukiwanie i obsługa inwestorów.
 6. Bezpośrednie wsparcie inwestorów w prowadzeniu spraw w Urzędzie Miasta Opola na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
 7. Prowadzenie oraz rozwój sieci współpracy miasta z WSSE, PAIH, OCRG, PNT, CWK oraz pozostałymi instytucjami otoczenia biznesu w ramach obsługi inwestorskiej oraz działań promocyjnych.
 8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu uczestniczącymi w procesie obsługi inwestycyjnej.
 9. Nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu podejmowania działań promocyjnych dotyczących nieruchomości mogących stanowić bazę pod przyszłe inwestycje.
 10. Współpraca i wsparcie inwestorów w zakresie budowy w Opolu nowych powierzchni biurowych, produkcyjno-magazynowych, oraz badawczo-rozwojowych.
 11. Współpraca z przedsiębiorcami oraz inwestorami w zakresie ich bieżącej działalności w tym kooperacji ze środowiskiem akademickim miasta.
 12. Współpraca przy przygotowaniu oferty opolskich uczelni wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i inwestorów.
 13. Prowadzenie działań nakierowanych na promocję oraz rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości akademickiej oraz przedsięwzięć typu start-up.
 14. Nawiązywanie, prowadzenie oraz rozwój sieci współpracy miasta z podmiotami zewnętrznymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
 15. Przygotowanie bieżących analiz dotyczących przedsiębiorczości, gospodarki, rynku pracy, nauki, nowoczesnych technologii oraz innych, leżących w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, na projekty związane z zadaniami realizowanymi na zajmowanym stanowisku pracy oraz współpraca w tym zakresie z partnerami zewnętrznymi.
 17. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją umów oraz zleceń z udziałem partnerów zewnętrznych.
 18. Udział w pracach nad przygotowaniem dokumentów i przedsięwzięć o charakterze koncepcyjnym związanym z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy.
 19. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Opola w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.
 20. Opracowywanie treści, aktualizacja i analiza internetowych kanałów komunikacji miasta w zakresie realizowanym na stanowisku pracy.
 21. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami kancelaryjną i archiwalną.
 22. Wykonywanie pozostałych zadań zleconych przez zwierzchnika w ramach obowiązków służbowych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, siódme piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek jest wyposażony w windę przystosowaną dla wózków inwalidzkich sięgającą 5 piętra.                                   Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w młodym zespole, w pełnym wymiarze czasu pracy:                   poniedziałek - środa w godz. 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00. Pracę na tym stanowisku              charakteryzuje bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny oraz poprzez pocztę e-mail. Praca również poza biurem w ramach działań promujących Opole gospodarczo oraz jako ośrodek akademicki. Bezpośredni dostęp do urządzeń wielofunkcyjnych.

 

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych                  w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi* co najmniej 6%.

 

 1.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 

 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą  na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi inwestorów w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
                                                                                                                                                                                                       

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 54 11 328 oraz 77 54 11 378.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.                         Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

*      osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

**   niewłaściwe skreślić.

 

Ilość odwiedzin: 1046
Nazwa dokumentu: Biuro Obsługi Inwestorów
Skrócony opis: stanowisko ds. obsługi inwestorów
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sagan
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Letachowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sagan
Data wytworzenia informacji: 2019-08-02 13:37:31
Data udostępnienia informacji: 2019-08-02 13:37:31
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-13 12:16:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner