logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25

 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W OPOLU

ul.Wiejska 77 45-240 Opole

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INFORMATYK

w wymiarze czasu pracy: 0,25  etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe techniczne

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c).

W przypadku dyplomu sporządzonego w języku innym niż polski, kserokopię tłumaczenia w/w dyplomu, dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

f) staż pracy: nie jest wymagane

 

g) inne (spełnianie których można potwierdzić przedstawiając dokument respektowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad):

  • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i zarządzaniem stacjami roboczymi pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows,
  • podstawowa znajomość systemu Windows Server,
  • podstawowa znajomość systemu Linux      (dowolna dystrybucja),
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych,
  • podstawowa znajomość technologii internetowych,
  • dobra znajomość pakietu biurowego - Microsoft Office,
  • umiejętność programowania w dowolnym języku programowania,
  • umiejętność i chęć samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
  • umiejętność analizowania problemów,  znajdowania rozwiązań oraz przyczyn,
  • umiejętność dokumentowania swojej pracy oraz tworzenia instrukcji dla użytkowników,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów i realizacji przydzielonych zadań,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej.

 

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

        * Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy
w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z usługami portalu EPUAP.GOV.PL,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem publicznych serwisów internetowych,
  • Znajomość przepisów prawa związanych z informatyzacją podmiotów realizujących zadania publiczne.
  • Znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony wartości intelektualnej w tym legalności oprogramowania.
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

Cechy osobowe i predyspozycje:

  • zdolność szybkiego i trafnego rozwiązywania problemów informatycznych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • kreatywność,
  • umiejętność utożsamiania się z celami zespołu,
  • umiejętność współpracy w grupie,
  • komunikatywność,
  • samodzielność,
  • dyspozycyjność.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 

1.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie strony internetowej szkoły,
 • wprowadzanie danych do bazy SIO,
 • administrowanie siecią komputerową szkoły,
 • obsługa techniczna i zabezpieczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego,
 • konserwacja okresowa i przeglądy,
 • usuwanie awarii, usuwanie błędów z oprogramowania, baz danych itd. bez względu na sposób ich powstania , szybką wymianę uszkodzonych elementów, których koszt pokryje właściciel sprzętu, ewentualnie gwarant,
 • instalowanie nowego sprzętu komputerowego,
 • instalowanie nowego oprogramowania, konfigurowanie połączeń z Internetem oraz udzielanie pomocy pracownikom szkoły w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obsługi programów, zabezpieczaniu danych i innych problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i multimedialnego,
 • zabezpieczenie sieci, zabezpieczenie systemów, aplikacji, baz danych oraz archiwizacja,
 • kontrola antywirusowa,
 • dokonywanie koniecznych zakupów w ramach pełnionych obowiązków w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,
 • terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
 • należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 • rozwijanie kompetencji i umiejętności w zakresie nowych technologii IT związanych z realizacją powierzonych zadań i obowiązków,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej a także o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.

2.    Warunki pracy na stanowisku:

 • praca na czas określony,
 • miejsce pracy :  Opole – praca w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25   im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu,
 • praca biurowa wymagająca dużego intelektualnego zaangażowania, o dużym stopniu odpowiedzialności,
 • praca przy komputerze.

3.  W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0 %.

4.    Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej
 2. życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@um.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
  .
  i podpisem;
 3. list motywacyjny,
 4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w sekretariacie PSP 25,
 5. dokument potwierdzający niepełnosprawność.*

5.   Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu ul.Wiejska 77, w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka ”,  w terminie do dnia  27 września  2019r.;  decyduje data faktycznego wpływu do placówki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz w sekretariacie PSP 25 w Opolu, w której jest prowadzony nabór.

* W przypadku osób niepełnosprawnych

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25

im.Władysława Sikorskiego

Benedykta Plicko

Ilość odwiedzin: 506
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Skrócony opis: informatyk
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Benedykta Plicko
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-09-12 09:19:19
Data udostępnienia informacji: 2019-09-12 09:19:19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 09:25:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner