logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota

45-063 Opole, ul. Kościuszki 43

tel. 077 453 66 41, fax 077 454 44 54

e-mail: szkola@ekonomik.opole.pl

NIP 754-10-94-281  REGON 000743422

 

Dyrektor  Zespołu  Szkół Ekonomicznych  w Opolu ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. księgowości

 

1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota

45-063 Opole, ul. Kościuszki 43

 

2. Określenie stanowiska:

Referent ds. księgowości

 

3. Wymiar etatu:

pełny etat (40 godz. tygodniowo)

 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,    
 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność biegłej obsługi komputera i pracy w środowisku Windows, Excel, pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. księgowości,
 • znajomość gospodarki finansowej jednostki budżetowej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.

                

6. Zakres zadań:

 • przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym                i rachunkowym,
 • dekretowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dochodów i wydatków budżetowych,
 • przestrzeganie zasad ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, planów kont, ustawy o VAT,
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji do ewidencji księgowej,
 • wystawianie faktur VAT zgodnie z zawartymi umowami oraz prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • miesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przekazywanie do Urzędu Miasta w Opolu,
 • terminowe sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia majątku jednostki oraz bieżąca kontrola,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez główną księgową i kierownika jednostki.

7.  Warunki pracy na danym stanowisku:

 • Praca na parterze w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu przy ul. Kościuszki 43. Przewaga pracy siedzącej, z koniecznością przemieszczania się na terenie placówki; praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, planowania działań i zdolności organizacyjnych, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

 

8.   Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSE Opole:

 • Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2019 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł  0,0057 %. 

 

9.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony  

     klauzulą o treści:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i podpisem kandydata,

 • kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP  

    Urzędu Miasta Opola,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  

     w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe    

     (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru 

     Karnego),

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych

     pozwalających na zatrudnienie na w/w   stanowisku;

 • oświadczenie kandydata o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

10.   Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych hasłem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości” w sekretariacie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 45-063 Opole, ul. Kościuszki 43, pok. 18 lub przesłać listem na adres placówki do dnia 30 września 2019 r. do godz. 1500.

Za datę  złożenia  oferty  uważa się datę  wpływu do szkoły .  Aplikacje, które  nie będą spełniały  wymogów  formalnych  lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania  zostaną  poinformowani telefonicznie   o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej . 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

11.  Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwane dalej RODO), informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu – z siedzibą w Opolu 45-063 , ul. Kościuszki 43. Mogą się państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@zse.opole.pl. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania kandydata na pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływnie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w przypadku niewyłonienia kandydata – po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania planuje się dalsze przetwarzanie danych osobowych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

w Opolu

                                                               mgr Ewa Nowak-Kübler

 

 

 

Ilość odwiedzin: 966
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Ekonomicznych
Skrócony opis: referent ds.księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Nowak-Kübler
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-09-19 10:21:56
Data udostępnienia informacji: 2019-09-19 10:21:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-19 10:44:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner