logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   minus Placówki oświatowe
      minus Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus MPP-P w Opolu
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Opolu

 1. Informacje o jednostce:
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 
45-085 Opole, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9
 
tel. 077/454 – 92-16 / 454-92-17
 
fax 077/453-94-13
 
e-mail :   mppp.opole@wp.pl
 
adres strony www : www.mppp.eopolszczyzna.pl
 
Dyrektor :   mgr Hanna   Kanik
 
Wicedyrektor :
 
Główny księgowy :
 
Inne stanowiska
kierownicze :      nie występują
 
Podmiot udostępniający dane : Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor Poradni mgr Hanna Kanik
 
 


 

 

Majątek

Środki trwałe - 2.989.425,54

Pozostałe środki trwałe – 240.599,50
Wartości niematerialne i prawne – 28.510,97
 

Budżet (najważniejsze składniki i kwoty na rok bieżący)

Wydatki ogółem :                                                    kwota 2.874,900
W tym:
·         wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  2.627,700
·         świadczenia na rzecz osób fizycznych                      4,800
·         wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostki budżetowej                                    242.400        

 

 Wykaz regulaminów:

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli,
Regulamin organizacyjny MPPP Opole, Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w MPPP w Opolu, regulamin zatrudniania i zwolnień, Regulamin pracy, Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych MPPP w  Opolu, Regulamin pracy zespołu ds. rozwiązywania konfliktów, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin dodatku motywacyjnego dla pracowników pedagogicznych MPPP w Opolu, Regulamin oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, Regulamin przyznawania nagród nauczycielom,
Instrukcje : Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych, Instrukcja kancelaryjna, Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
Instrukcja kasowa, Instrukcja inwentaryzacyjna, Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej.
 
 
   

Rejestry, ewidencje, archiwa (wymienić jakie rejestry i ewidencje obowiązują w jednostce oraz podać jakiego rodzaju dokumentacja jest przechowywana w archiwum zakładowym)

Rejestry: rejestr z uchwał Rady Pedagogicznej, rejestr skarg i wniosków, rejestr zarządzeń dyrektora, rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, dziennik korespondencyjny, rejestr wyjść służbowych, rejestr wyjść prywatnych, rejestr druków ścisłego zarachowania, rejestr alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług poradni, rejestr ilościowy przyjmowanych dzieci i młodzieży, książka kontroli, rejestr wysyłki, książka kontroli temperatury i wilgotności powietrza w składnicy zakładowej, rejestr otrzymywanych teczek dzieci z innych poradni, rejestr udzielonej pomocy dzieciom i młodzieży.
Rodzaje dokumentacji :
-          Działalność organów placówki własnej,
-          Komisje i zespoły organów jednostki własnej,
-          Organizacja jednostki własnej,
-          Akty normatywne organów gminy,
-          Akty normatywne jednostki własnej,
-          Skargi i wnioski,
-          Statystyka,
-          Statystyka i analizy,
-          Tworzenie i eksploatacja baz danych,
-          Instrukcje, rejestry, regulaminy,
-          Archiwa zakładowe i składnice akt,
-          Formularze i druki,
-          Godła, pieczęcie, tablice,
-          Kontrole, inspekcje, lustracje,
-          Ogólne zasady pracy i płacy,
-          Ewidencja osobowa, legitymacje, zaświadczenia,
-          Opinie pracowników,
-          Odznaczenia państwowe i resortowe,   
-          Przepisy prawne dotyczące szkolenia pracowników,
-          Przepisy prawne dotyczące dyscypliny pracy, urlopów, karania pracowników,
-          Dyscyplina pracy,
-          Sprawy pracownicze,
-          Zatrudnienie i zwalnianie pracowników,
-          Nagradzanie i awansowanie pracowników,
-          Urlopy pracownicze,
-          Karty porządkowe i dyscyplinarne,
-          Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników,
-          Opieka zdrowotna,
-          Emerytury i renty,
-          Ubezpieczenia społeczne,
-          Stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
-          Środki ochronne,
-          Wypadki przy pracy, choroby zawodowe,
-          Administrowanie nieruchomościami,
-          Ochrona obiektów i mienia,
-          Meble i sprzęt biurowy,
-          Inwentaryzacja,
-          Inwestycje i remonty budowlane,
-          Przepisy prawne dotyczące inwestycji i remontów,
-          Przygotowanie inwestycji i remontów,
-          Inwestycje budowlane,
-          Remonty,
-          Realizacja budżetu gminy,
-          Plany finansowania inwestycji i remontów,
-          Fundusze specjalne i celowe, pożyczki,
-          Rachunkowość, księgowość, obsługa kasowa,
-          Płace,
-          Rozliczenia, diety, ubezpieczenia,
-          Obsługa kasowa,
-          Zamówienia publiczne,
-          Uczniowie i wychowankowie,
 
 
 
       
 

Kontrole 

 

 

Termin kontroli
Instytucja kontrolująca
      Cel kontroli
14.11.2001r
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Opola
Kontrola utworzonych stanowisk ze środków PFRON
29.11.2001r
Kuratorium Oświaty w Opolu
Wewnętrzne mierzenie jakości pracy poradni
13.03.2002r
Wydział Oświaty UM Opole
Przegląd książki obiektu budowlanego
25.04.2002r
Kuratorium Oświaty Opole
Sprawowanie nadzoru pedagog.
Przez dyrektora
6.05.2002r
Kuratorium Oświaty Opole
Dokumentacja poradni prac. pedagog.
15.01.2003r
Kuratorium Oświaty Opole
Realizowanie zadań o charakterze wojew. w zakresie pracy z dziećmi z wadami wzroku, słuchu, autyzmem
18.06.2003r
Kuratorium Oświaty Opole
Orzecznictwo:Praca zespołu orzekającego. Poprawn. merytor. i forma orzecz.
07.08.2003r
UKS Opole
księgowość
22-24.03.2004r
Kuratorium Oświaty Opole
Mierzenie jakości pracy poradni
21.10.2004r
Dyrektor gen. MEN iS
Kurator
Dyr.WWES
Organizacja pracy poradni i zespołu orzekającego
2.12.2004r
Prezydent
UM Opole
Kontrola poprawności wykonania dokumentacji normującej-zasady rachunkowości
20.12.2004r
Wydział Oświaty Opole
Organizacja pracy poradni
25.05.2005r
Kurator Oświaty Opole
Nadzór pedag.sprawow. przez dyrektora w świetle nowego rozporządzenia
3.11.2005r
Prezydent
UM Opole
Kontrola komórki w zakresie popr. wykonania dokument. normującej zasady rachunkowości
8.12.2005r
Prezydent
UM Opole
Kontrola kompleksowa obiektu i pracowników w zakresie bhp
14.12.2005r
Prezydent
Miasto Opole
Kontrola dot. spraw kadrowych
i dyscypliny pracy
kontrola dot. realiz. zadań statutowych Poradni.
7.12 – 31.12.2005r
Prezydent Miasta Opola
1.Organizacja i funkcjonowanie jednostki
2. Sprawy kadrowe i dysc. Pracy
3. Realizacja zadań statutowych
4. Realizacja planu rzeczowo-finans.
5. Sprawy bhp i arch.
6.Zamówienia publiczne
7. Oszczędność w gospodarce
8. Kontrola wewnętrzna
22.12.2005-11.01.2006r
ZUS Opole
Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącenia i opłacanie składek
08.02.2007r
Naczelnik Wydziału Oświaty
Ocena dyrektora-przegląd dokumentacji
8.2007r
Naczelnik Wydziału Oświaty Opole
Zgodność arkusza organizac.poradni na rok 07/08
13.03.2008r
Kuratorium Oświaty
Opole
Analiza dokument. z zakresu wydaw. opinii z wczesn. wspom.
6.05.2008r
Prezydent Miasta Opola
Wdrażanie regulaminu dodatków dla n-li
wdraż. Rozp. MEN dot. min. stawek wynadr. zasadn. nauczyc. od 01.01.2008r
25.11.2008r
Kurator Oświaty
Opole
Funkcj.Zespołów Orzekających
wydawanie orzeczeń dla dzieci z autyzmem
1.04.2009r
Kuratorium Oświaty
Opole
Wydawanie orzeczeń dla dzieci z  autyzmem
9.05.2009r
Prezydent Miasta Opola
Wdrożenie regulaminu wynagr. pracown. niepedagog.
15.03-31.03.2010r
Prezydent Miasta Opola
Gospodarka finansowa
22.04-23.04.2010r
Dyrektor Wydziału WEK
Kontrola planowa
31.08.2010r
Prezydent Miasta
Najem, dzierżawa, książka obiektu wraz z protokołami z przeglądów,
Proces inwentaryzacji

 

 
 
 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw
 
 
Miejsce przyjmowania interesantów
Poradnia przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9
w Opolu.
 
Świetlica Profilaktyczna przy ul. Szarych Szeregów 1
w Opolu
W jakich dniach i godzinach
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się codziennie w dni robocze w godz. 730 - 1930
 
W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw
 
Przyjmowanie interesantów odbywa się drogą telefoniczną oraz w oparciu o pisemne zgłoszenie.
 
Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce
W placówce obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Instrukcja Kancelaryjna określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych.
Zawiera ona:
1.      Postanowienia ogólne
2.      Przyjmowanie i obieg korespondencji
3.      Przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym
4.      Czynności kancelaryjne sekretariatu
5.      Przeglądanie i przydzielanie korespondencji
6.      Wewnętrzny obieg akt
7.      System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt
8.      Załatwianie spraw
9.      Wysyłanie i doręczanie pism
10. Przechowywanie akt
11. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
12. Opłaty skarbowe
13. Powielanie i publikowanie
14. Zbiory wspomagające
15. Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych
16. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
Załączniki
W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne
 
Sprawy pisemne są załatwiane w formie odręcznej
i korespondencyjnej
 
W jakiej kolejności załatwiane są sprawy
 
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu
i stopnia pilności.
 
 
 
 

 

Nabór na wolne miejsca pracy:

 

www.bip.um.opole.pl  - Ogłoszenia o wolnych etatach w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych 

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 

Miejsce przyjmowania interesantów

Poradnia przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9
w Opolu.


 

Świetlica Profilaktyczna przy ul. Szarych Szeregów 1
w Opolu

W jakich dniach i godzinach


 

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się codziennie w dni robocze w godz. 730 - 1930


 

W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw


 

Przyjmowanie interesantów odbywa się drogą telefoniczną oraz w oparciu o pisemne zgłoszenie.


 

Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce

W placówce obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Instrukcja Kancelaryjna określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych.

Zawiera ona:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Przyjmowanie i obieg korespondencji

 3. Przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym

 4. Czynności kancelaryjne sekretariatu

 5. Przeglądanie i przydzielanie korespondencji

 6. Wewnętrzny obieg akt

 7. System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt

 8. Załatwianie spraw

 9. Wysyłanie i doręczanie pism

 10. Przechowywanie akt

 11. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

 12. Opłaty skarbowe

 13. Powielanie i publikowanie

 14. Zbiory wspomagające

 15. Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych

 16. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

Załączniki

W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne


 

Sprawy pisemne są załatwiane w formie odręcznej
i korespondencyjnej


 

W jakiej kolejności załatwiane są sprawy


 

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu
i stopnia pilności.


 


 

     

Zamówienia publiczne: nie ma

 

Załączniki do pobrania: 2004-07-16 17:17:44 - Struktura (95.00 kB)
2004-07-16 17:23:27 - Statut (718.00 kB)
2011-10-04 11:01:12 - Wybrane regulaminy (57.16 kB)

Ilość odwiedzin: 22959
Nazwa dokumentu: MPP-P w Opolu
Podmiot udostępniający: Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Hanna Kanik
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Hanna Kanik
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2003-07-18 13:05:25
Data udostępnienia informacji: 2003-07-18 13:05:25
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-31 12:15:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner