logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2022
         plus 2021
         minus 2020
            plus Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
            plus Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacj zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
            plus konkurs ofert na wsparcie i powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
            plus Konkurs ofert na wsparcie w latach 2020 - 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
            plus Konkurs Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
            plus Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)
            minus Konkurs ofert z zakresu regrantingu
            plus Konkurs - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
            minus Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Budżet Obywatelski 2020 - Parada Orkiestr Dętych
            plus Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
            minus Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
            minus Konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
            minus Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
            minus Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
            minus Konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
            minus Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
            minus Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
            plus Konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
            plus Konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
            plus Konkurs - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2020 II
            minus Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego
         plus 2019
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2016
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      plus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
2. Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacj zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3. konkurs ofert na wsparcie i powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4. Konkurs ofert na wsparcie w latach 2020 - 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
5. Konkurs Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
6. Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)
7. Konkurs ofert z zakresu regrantingu
8. Konkurs - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
9. Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Budżet Obywatelski 2020 - Parada Orkiestr Dętych
10. Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
11. Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
12. Konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
13. Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
14. Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
15. Konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
16. Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
17. Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
18. Konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
19. Konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
20. Konkurs - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2020 II
21. Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego
Wspieranie Rodziny

Ilość odwiedzin: 6760
Nazwa dokumentu: 2020
Podmiot udostępniający: UMO
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Stelmaszczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-11-19 10:31:27
Data udostępnienia informacji: 2019-11-19 10:31:27
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-24 12:22:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner