logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         minus REKRUTACJE 2019 R.
            minus OGŁOSZENIA 2019
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Podatków i Opłat lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2019
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

Stanowisko ds. zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży

(określenie stanowiska)

 1.  

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe magisterskie

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów

f) staż pracy (przebieg dotychczasowego zatrudnienia): trzyletni staż pracy

 

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

g) kwalifikacje zawodowe        

Nie dotyczy

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) Znajomość ustawy
o samorządzie gminnym

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

b) Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

c) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

d) Znajomość Statutu Miasta Opola

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

e) Znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

f) Znajomość i umiejętność stosowania oraz interpretacji obowiązujących przepisów, regulujących funkcjonowanie oświaty

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

g) Umiejętność stosowania Instrukcji Kancelaryjnej w praktyce

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

h) Dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, Office (MS Word, Excel, Power Point), umiejętność sprawnego korzystania z zasobów Internetu

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

i) Samodzielność w podejmowaniu skutecznych działań; umiejętności organizacyjne, operatywność

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

j) Bardzo dobra komunikacja interpersonalna i umiejętność pracy w zespole

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

k) Umiejętność kreatywnego
i analitycznego myślenia

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

l) Obowiązkowość, dyspozycyjność, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Nadzorowanie organizacji pracy placówek oświatowo – wychowawczych: Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, w tym prowadzenie spraw związanych z postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym skarg, wniosków i interwencji w zakresie organizacji pracy nadzorowanych placówek.
 2. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakładania, reorganizacji i likwidacji placówek oświatowo – wychowawczych oraz łączenia ich w zespoły, a także nadawania im imienia.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkusza organizacji placówek oświatowo – wychowawczych: Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
 4. Koordynowanie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 5. Koordynowanie przeprowadzania eliminacji miejskich do wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.
 6. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem realizacji zadań edukacyjno – wychowawczych i organizacji konferencji, spotkań, imprez, uroczystości szkolnych (jubileusze, nadanie imienia i inne zadania edukacyjne), w tym rozliczanie planowanych środków finansowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola.
 8. Przyjmowanie zawiadomień o organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe wyjazdach zagranicznych z udziałem uczniów w ramach krajoznawstwa i turystyki.
 9. Popularyzowanie w przedszkolach i szkołach przedsięwzięć dotyczących edukacji kulturalnej, sportu szkolnego, rekreacji i turystyki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
 10. Prowadzenie współpracy z innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań w zakresie edukacji.
 11. Dokonywanie oceny pracy dyrektorów nadzorowanych placówek oraz przygotowywanie dla nich wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Opola, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej oraz orderów i odznaczeń resortowych.
 12. Współdziałanie z innymi pracownikami Wydziału w zakresie spraw dotyczących kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży szkolnej.
 13. Współdziałanie z innymi pracownikami w wykonywaniu zadań zleconych Referatowi, a także    w przygotowaniu spotkań, narad i uroczystości organizowanych przez Wydział.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca
w budynku Urzędu Miasta Opola, przy ul. Sienkiewicza 6, I piętro. Obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi*               co najmniej 6%.
 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 1 ogłoszenia;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola;
 4. życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą
  z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)”
  i podpisem;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa               w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, pok. 424 lub przesłać pocztą na wskazany  adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży” w terminie do dnia 13 stycznia 2020 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                       

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:        

                                                                                                       

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania            z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu           o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola na okres  co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*     osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

**niewłaściwe skreślić

Ilość odwiedzin: 1236
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty
Skrócony opis: stanowisko ds. zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Koszyk
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2019-12-23 13:13:21
Data udostępnienia informacji: 2019-12-23 13:13:21
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-15 13:05:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner