logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista ds. płac i księgowości

 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu,
ul. Wróblewskiego 7

 

Adres jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza,
45-760 Opole, ul. Wróblewskiego 7

 

 1. Wymiar etatu: 0,5
 2. Wymagania niezbędne:
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej – min. 3 lata przy wykształceniu wyższym lub min. 5 lat przy wykształceniu średnim .
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 9. Wymagania dodatkowe:
 10. Znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płatnik ZUS, programu Płace Vulcan, Płace Optivum.
 11. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 12. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe.
 13. Znajomość rozliczeń finansowych.
 14. Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku specjalista ds. płac i księgowości (pakiet Windows).
 15. Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 16. Wysokie zdolności analityczne, uczciwość, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prawidłowe naliczanie, sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz innych należności pracowniczych
 2.  Naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków,
 3. Sporządzenie zestawień list płac, chorobowego, opieki, macierzyńskiego, nagród itd.
 4. Kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentów na podstawie których dokonuje się naliczeń.
 5. Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT.
 6. Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku.
 7. Współpraca przy przygotowaniu arkusza organizacji szkoły i aneksów do arkusza.
 8. Archiwizowanie dokumentów płacowych.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły i głównego księgowego.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w pełnym wymiarze czasu pracy, na parterze, z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, praca przy monitorach ekranowych, w godzinach od 7.00 do 11.00.

 

 1. W lutym 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys – CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny – odręcznie podpisany przez kandydata.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną – odręcznie podpisany przez kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia.
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje.
 5. Kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie stażu zawodowego –świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie.
 6. Kserokopia dokumentów poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych.
 7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku specjalisty ds. płac i księgowości.
 10. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu lub przesłać na adres szkoły w terminie do dnia 25.03.2020 r. do godz. 15.00 w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac i księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”

Decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie a także niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4744080.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu.

 

Dyrektor

                                                                                  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10

                                                                                  im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

                                                                                  Robert Nawrocki

 

Załączniki do pobrania: 2020-03-12 16:21:55 - kwestionariusz osobowy (22.02 kB)

Ilość odwiedzin: 1358
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Skrócony opis: specjalista ds.płac i księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Nawrocki
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-03-11 14:21:12
Data udostępnienia informacji: 2020-03-11 14:21:12
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-12 16:23:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner