logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Samodzielny referent ds. płac i zasiłków

w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu
Adres jednostki: Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 21, 45-005 Opole

Wymiar etatu: 0,5

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                               z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Udokumentowane doświadczenie zawodowe – minimum 2  lata przy wykształceniu wyższym lub minimum 4 lata przy wykształceniu średnim.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płatnik ZUS, programu Płace Vulcan lub Płace Optivum.
 2. Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych.
 3. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku specjalista ds. płac i zasiłków (pakiet Microsoft Office).
 5. Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 6. Rzetelność, , obowiązkowość, uczciwość, zdolności analityczne, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prawidłowe naliczanie, sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz innych należności pracowniczych
 2.  Naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków,
 3. Sporządzenie zestawień list płac, chorobowego, opieki, macierzyńskiego, nagród itd.
 4. Kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentów na podstawie których dokonuje się naliczeń.
 5. Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT.
 6. Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku.
 7. Współpraca przy przygotowaniu arkusza organizacji szkoły i aneksów do arkusza.
 8. Archiwizowanie dokumentów płacowych.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły i głównego księgowego.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu ul. Książąt Opolskich 21
  w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na III piętrze, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym, w godzinach od 8.00 do 12.00, bądź do uzgodnienia. W budynku znajduje się winda.
 2. W kwietniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,82%.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, datę  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia.
 2. List motywacyjny – odręcznie podpisany przez kandydata.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną – odręcznie podpisany przez kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia.
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje.
 5. Kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie stażu zawodowego –świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie.
 6. Kserokopia dokumentów poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych.
 7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. płac i zasiłków.
 10. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
 12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz                                      z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

13. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeb
       procesu rekrutacji w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu.

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu komórkowego 574715981 w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres szkoły w terminie do dnia 16.06.2020 r. do godz. 14.00 w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem
i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. płac i zasiłków w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu ul. Książąt Opolskich 21”

Decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu po wyżej określonym terminie oraz które będą zawierały braki formalne nie będą rozpatrywane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą zniszczone chyba, że ziściły się inne przesłanki uprawniające administratora do ich dalszego przetwarzania.                                                    

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów:
774230440,  574715981.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 21

 

 

 

Dyrektor
Zespole Szkół Specjalnych w Opolu
mgr Marek Wróbel 

Załączniki do pobrania: 2020-05-27 09:24:51 - kwestionariusz osobowy (20.28 kB)
2020-05-27 09:26:57 - Klauzula informacyjna (14.70 kB)
2020-05-27 09:28:48 - oświadczenie (12.13 kB)

Ilość odwiedzin: 1209
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Specjalnych
Skrócony opis: samodzielny referent ds.płac i zasiłków
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-05-27 09:18:15
Data udostępnienia informacji: 2020-05-27 09:18:15
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-27 09:35:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner