logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 IM. ARMII KRAJOWEJ W OPOLU

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy informatyk

 1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu

ul. Szarych Szeregów 1

45-284 Opole

Tel. 77 455-93-55

 1. Określenie stanowiska służbowego:

starszy informatyk

 1. Wymiar etatu:

1/2 etatu  tj. 20 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne 

Wymagania niezbędne

 Sposób potwierdzenia spełnienia wymagania

a)obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) wykształcenie co najmniej średnie

 

Kserokopia  dyplomu lub świadectwa

c)  5-letni staż pracy (wykształcenie średnie)

     3 -letni staż  pracy (wykształcenie wyższe)

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

f) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

g) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

h) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku urzędniczym

Oświadczenie

5.   Wymagania dodatkowe 

Wymagania dodatkowe

Sposób potwierdzenia spełnienia  wymagania

a) znajomość zagadnień związanych z instalacją, konfiguracją i zarządzaniem stacjami roboczymi pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

b) podstawowa znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i administrowaniem serwerami Windows i Linux

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

c)   znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i funkcjonowaniem sieci WAN, WLAN  i LAN,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

d)   znajomość zagadnień związanych z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, w szczególności produktów Microsoft ,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

e) podstawowa znajomość programów pakietu VULCAN (UONET+, Arkusz, MOLNET+, Płace VULCAN, Finanse VULCAN, Kadry VULCAN, Sekretariat VULCAN, , Inwentarz VULCAN),  Płatnik ZUS lub podobnych,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

f) Znajomość zagadnień związanych z instalacją i konfiguracją urządzeń typu drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

g) biegła znajomość programów pakietu Microsoft Office,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

h) biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

i) umiejętność pracy w zespole,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

j)nieposzlakowana opinia,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

k)dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,

komunikatywność, zaangażowanie w pracy, uprzejmość i takt

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

 

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Konfiguracja i administrowanie siecią LAN, WLAN i WAN (urządzenia sieciowe
  i oprogramowanie)
 2. administrowanie serwerami baz danych, poczty, www, plików,
 3. zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieci LAN,
 4. zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
 5. zapewnienie ciągłości pracy urządzeń teleinformatycznych i okablowania szkoły,
 6. diagnoza i usuwanie awarii oprogramowania lub sprzętu (ewentualnie kontakt z firmami zewnętrznymi w celu ich naprawy),
 7. identyfikowanie potrzeb w zakresie sprzętu i oprogramowania,
 8. przygotowywanie specyfikacji oprogramowania i sprzętu do zakupu, kontakt z dostawcami oprogramowania i sprzętu,
 9. prowadzenie spraw związanych z licencjami na oprogramowanie wykorzystywane
  w jednostce,
 10. backup i aktualizacja oprogramowania,
 11. bieżąca dbałość o poprawne działanie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 12. zarządzanie sprzętem komputerowym szkoły i wsparcie dla użytkowników,
 13. administrowanie kontami e-mail i podstawowa administracja stroną WWW i BIP,
 14. administracja dziennikiem elektronicznym jednostki,
 15. tworzenie dokumentacji związanej z pracą na stanowisku informatyka,
 16. prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania szkoły,
 17. gromadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji sprzętu komputerowego licencji, oprogramowania i instrukcji,
 18. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w biurze w siedzibie jednostki – ul. Szarych Szeregów 1, Opole, I piętro, brak windy,
 2. praca przy komputerze wymagająca dobrego wzroku,
 3. bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy. 

    8.   W miesiącu czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,37  %.

 9. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV opatrzone klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 9. kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.

 

10. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu przy  
ul. Szarych Szeregów 1 w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz  dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy informatyk” w terminie do dnia
14 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00
.  Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do PSP nr 29 w Opolu.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29

im. Armii Krajowej w Opolu

Zofia Godlewska

 

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole. Dane kontaktowe Administratora danych dostępne są na stronie internetowej www.psp29.opole.pl w zakładce ‘Kontakt’, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem rodo@psp29.opole.pl.

Dane przekazane w dokumentach aplikacyjnych w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są obowiązkowe i przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu aktualnej lub przyszłych rekrutacji.

Państwa dane zostaną usunięte w przypadku niepodjęcia pracy (nie dalej niż po roku od otrzymania) lub w momencie odrzucenia Państwa aplikacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, ale mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usług serwisowych, hostingowych, doradczych, konsultacyjnych i audytowych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku podania danych objętych zgodą mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.

 

Ilość odwiedzin: 979
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
Skrócony opis: starszy informatyk
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Godlewska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-07-29 09:23:01
Data udostępnienia informacji: 2020-07-29 09:23:01
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-29 09:49:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner