logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1

ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: sekretariat@psp28.opole.pl

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. kadr

 

 

 1. Adres jednostki:

 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ul. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 

 1. Określenie stanowiska służbowego

referent ds. kadr

 1. Wymiar etatu:

0,50 etatu

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 • wykształcenie minimum średnie i co najmniej 4 – letni staż pracy na podobnym stanowisku,  wykształcenie wyższe  i co najmniej 2 – letni staż pracy
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia
 • dyspozycyjność
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość specyfiki placówki oświatowej
 • samodzielność, sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność
 • zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
 • umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • chęć pogłębiania wiedzy
 1. Zakres obowiązków:
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie umów oraz porozumień zmieniających do umów
 • przygotowywanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • wprowadzanie danych dotyczących pracowników i spraw osobowych do programu Progman
 • wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO
 • opracowywanie i udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych
 • przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw osobowych
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Szkoły
 1. Warunki pracy na danym stanowisku :
 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego

      8.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji          zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

    9. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 • List motywacyjny odręcznie podpisany                                                                     
 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), opatrzony klauzulą o treści:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Opolu w celu wzięcia udziału  w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody           w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność            z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i podpisem kandydata.

 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane            do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu       w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych

  10.   Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1  w  Opolu  ul.  Wyszomirskiego  6  w  zamkniętej   kopercie   z   podaniem  numeru  telefonu  kontaktowego  wraz  z  dopiskiem „Nabór kandydatów  na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr w terminie do dnia 21.08.2020 r. do godz. 15/30. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.                                                    

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani                    o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja   o   wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na  stronie  Biuletynu  Informacji Publicznej www.bip.um.opole.plwww.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

 

      Wicedyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1  w Opolu

      mgr Iwona Opolska

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1146
Nazwa dokumentu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Skrócony opis: referent ds.kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Opolska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-08-10 12:18:16
Data udostępnienia informacji: 2020-08-10 12:18:16
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-10 12:25:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner