logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                     

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STASZICA  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

  1. Adres jednostki : Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica, ul Struga 16, 45-073 OPOLE
  2. Określenie stanowiska : specjalista ds. sieci komputerowej i oprogramowania
  3. Wymiar etatu : 1/2 etatu (20h)
  4. Wymagania niezbędne:
   1.  obywatelstwo polskie,
   2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
   3.  nieposzlakowana opinia,
   4.  wykształcenie wyższe  
   5. staż pracy –  co najmniej 3 lata
   6.  osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

  1. Wymagania dodatkowe:
   1. obligatoryjne uprawnienia specjalistyczne - biegła znajomość komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. sieci i urządzeń komputerowych,
   2.  mile widziana znajomość sprzętu CISCO,
   3. znajomość przepisów w ramach danego stanowiska,
   4. doświadczenie na podobnym stanowisku
   5. odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:
   1.   Obsługę sieci komputerowej i urządzeń sieciowych na terenie ZSZ im Staszica oraz serwis urządzeń i programów użytkowych szkoły a w szczególności:
 1. Konfiguracja i konserwacja sieci komputerowej.
 2. Zdalne zarządzanie zasobami sieci.
 3. Kontrola zasobów komputerowych pod kątem antywirusowym w szkole
 4. Konfiguracja switchy, routerów i drukarek sieciowych.
 5. Nadzór i stała konserwacja sieci komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem    

ochrony serwerów i szybkości transmisji

 1. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej ( SIO ).
 2. Odpowiedzialność za kompletowanie i przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i instrukcji. 

 

  1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku (brak windy) Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

w Opolu w niepełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze).

 

 

  1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu  lipcu  2020r. wynosił 1,58%.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV opatrzone klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 8. kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.

 

10. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu  w Opolu przy  ul. Struga 16 w zamkniętej kopercie dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. . sieci komputerowej i oprogramowania”  w terminie do dnia 1 września 2020 r. do godz. 15.00.  Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do ZSZ im. Staszica  w Opolu.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu

 

                                                                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im.St.Staszica

                                                                                                                                                                     Krystyna Czollek

                                                                                             

 

Ilość odwiedzin: 698
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
Skrócony opis: specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Czollek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-08-21 11:16:36
Data udostępnienia informacji: 2020-08-21 11:16:36
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 11:24:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner