logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM WSPOMAGANIA EDUKACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Główny specjalista

ds. wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

sekretarz@modn.opole.pl

 

 1. Wymiar etatu  i warunki pracy:

 

 1. Wymiar etatu – 0,5 etatu
 2. Ilość osób: 1
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się
  w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku. Wejście główne posiada stopnie. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone  w biurko, krzesło, szafę aktową. Praca przy monitorze ekranowym.
 4. W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

 

 1. Odpowiedzialność i zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

 

Wykonywany zakres zadań: Główny specjalista ds. wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego.

 

 1. Przygotowanie kompleksowej oferty wspierania edukacji uczniów zdolnych i wspomagania

nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi i utalentowanymi.

 1. Tutoring wspierający, przedmiotowy, wsparcie uczniów wybitnie zdolnych.
 2. Wpieranie dyrektorów szkół w organizacji kształcenia uczniów zdolnych
 1. Wymagania niezbędne: 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 1. wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym umożliwiającym

wykonywanie zadań na ww. stanowisku,

 1. minimum 10-letni staż pracy w zarządzaniu oświatą,
 2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z osobami dorosłymi (np. uczelnie wyższe, placówki

oświatowe)

 1. znajomość systemu szkolnictwa, zmieniającego się prawa oświatowego oraz zasad

funkcjonowania instytucji oświatowych,

 1. doświadczenie w zakresie współpracy z przedstawicielami regionalnych i ogólnopolskich firm,
 2. współpraca z uczelniami wyższymi, firmami regionalnymi i ogólnopolskimi,
 3. znajomość systemów informatycznych (środowisko Windows, WORD i EXCEL),
 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

 

 1. Wymagania  dodatkowe

 

 1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 2. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 3. umiejętności pracy w zespole,
 4. umiejętności rozwiązywania problemów,
 5. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na

stronie ogłoszeń BIP Urzędu Miasta Opola i strony internetowej MCWE w Opolu,

 1. formularz zgłoszeniowy dla kandydata na nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 

       VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do dnia 28.09.2020
 2. Sposób: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
  i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.
 3. Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

 

 

       VIII.  Inne informacje

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,
  z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,
  a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu www.modn.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Opola.  
 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych
  w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 402 45 10.

Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji

Bronisława Ogonowski

Załączniki do pobrania: 2020-09-16 14:09:45 - formularz zgłoszeniowy (18.24 kB)
2020-09-16 14:11:22 - kwestionariusz osobowy (16.93 kB)

Ilość odwiedzin: 912
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Skrócony opis: Główny specjalista ds. wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bronisława Ogonowski
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-09-16 14:03:48
Data udostępnienia informacji: 2020-09-16 14:03:48
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 14:19:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner