logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                

Dotyczy: ogłoszenia naboru na stanowisko specjalista w zakresie doskonalenia nauczycieli do projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”

 

Nr wniosku / projektu

POWR.02.10.00-00-5011/18

Tytuł projektu

Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń
w województwie opolskim

 

 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM WSPOMAGANIA EDUKACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

Specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli  w ramach projektu
pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”

w wymiarze 1/4 etatu

 

nr projektu POWR.02.10.00-00-5011/18, do projektu pt. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

sekretarz@mcwe.opole.pl

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

(zapis w liście motywacyjnym lub CV):

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
 6. stopień nauczyciela co najmniej kontraktowego
 7. doświadczenie zawodowe / staż pracy ogółem: min. 5 lat, w tym min. 3 lata doświadczenia w kształceniu osób dorosłych oraz w doradztwie metodycznym
  (na stanowisku doradcy metodycznego/konsultanta /coacha/ trenera/ eksperta/ edukatora);
 8.  biegła umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, w szczególności Excel;
 9. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

(zapis w liście motywacyjnym lub CV):

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność, rzetelność, systematyczność
  w działaniu;
 2. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole;
 3. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
 4. doświadczenie w realizacji projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych;
 5. inicjatywa w podejmowaniu decyzji;
 6. dynamika i aktywność w działaniu;
 7. umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

 

Zakres zadań:

 1. diagnozowanie i określanie potrzeb nauczycieli, w tym opiekunów pracowni
  i nauczycieli szkół wiodących w zakresie przygotowania do prowadzenia lekcji pokazowych oraz podsumowujących konferencji metodycznych;
 2. współpraca w przygotowaniu zbiorczej diagnozy potrzeb 7 szkół wspieranych przez OSzĆ;
 3. przygotowanie koncepcji seminariów szkoleniowych  dla nauczycieli szkół wiodących w zakresie wdrażania nowych rozwiązań metodycznych i przygotowujących do realizacji lekcji pokazowych;
 4. opracowanie standardów organizacji i prowadzenia zajęć pokazowych;
 5. przygotowanie i dobór zestawów materiałów metodycznych dla poszczególnych pracowni, z uwzględnieniem uczniów z SPE;
 6. współpraca ze specjalistą w zakresie metodycznego i merytorycznego wsparcia nauczycieli;
 7. prowadzenie stałej współpracy z koordynatorem merytorycznym projektu, w tym systematyczne informowanie o wszelkich problemach związanych z realizacją zadań.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w niniejszym ogłoszeniu o naborze;
 3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oświadczenie następującej treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji  
  w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko pracy. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy” r.sawicki@mcwe.opole.pl Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

 

Wymiar etatu  i warunki pracy:

Wymiar zatrudnienia – 1/4 etatu 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2020 r.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się
w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku. Wejście główne posiada stopnie. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone  w biurko, krzesło, szafę aktową. Praca wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: do dnia 05.10.2020 r.

Sposób: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach projektu „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

 

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani.

 

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu www.modn.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz na stronie BIP Opole. 

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 402 45 10.

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

dr Bronisława Ogonowski

 

 

 

Ilość odwiedzin: 980
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Skrócony opis: Specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bronisława Ogonowski
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-09-24 08:52:28
Data udostępnienia informacji: 2020-09-24 08:52:28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24 08:56:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner