logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
minus Rewitalizacja
   minus Aktualności
   minus Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
   minus Gminny program rewitalizacji Opola
   minus Komitet Rewitalizacji
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Aktualności
2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
3. Gminny program rewitalizacji Opola
4. Komitet Rewitalizacji

Zaświadczenia - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
tel: 077/ 45 11 916

Informacje dotyczące pierwokupu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel: 077/ 45 11 928

 


Biuro Urbanistyczne

Naczelnik: Aneta Werner - Wilk

Adres: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8, pokój 314

tel/fax:    077/ 45 11 924
mail:         bu@um.opole.pl
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola.

Dane kontaktowe Administratora:

 • listownie na adres – ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • przez e-mail – urzad@um.opole.pl
 • telefonicznie: (+48 77) 45 11 800

Inspektor ochrony danych:

W Urzędzie Miasta Opola wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • listownie na adres – ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • przez e-mail: iod@um.opole.pl
 • telefonicznie: 77 54 11 328

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wyłącznie w celu:

 • zbierania uwag do projektów dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym;
 • przygotowania informacji podsumowującej przebieg konsultacji;
 • sporządzenia protokołu i listy obecności ze spotkań, debat, warsztatów, spacerów studyjnych;
 • realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • realizacji innych skarg i wniosków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach rewitalizacji.

Dane w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym

Ilość odwiedzin: 6883
Nazwa dokumentu: Rewitalizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Weronika Bartyla
Osoba, która odpowiada za treść: Weronika Bartyla
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 2020-10-07 08:56:01
Data udostępnienia informacji: 2020-10-07 08:56:01
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-15 09:54:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner