logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 22

„Bajkowa Rodzina”

w Opolu  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19  tel. 77 456 20 14

dyrektor@bajkowarodzina.opole.pl

 

ogłasza nabór

 

           na  wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. żywienia

 

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

 

1. Niezbędne wymagania:

1) ma obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) ma wykształcenie minimum średnie oraz minimum 3 – letni staż pracy,

5) ma umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office),

6) posiada znajomość oprogramowania dot. działu żywienia, kasy i ewidencji dzieci firmy ProgMan (wersje demo dostępne na stronie www.program.com.pl).

 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które

przeprowadzany jest konkurs:

1) znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,

2) znajomość przepisów i zagadnień dotyczących systemu HACCP,

3) umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,

4) zdolność podejmowania decyzji i zaangażowanie w powierzone zadania,

5) umiejętność budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych,

6) rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

7) Ponadto wykazuje:

a) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres,

b) cechy takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, staranność, terminowość, punktualność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. żywienia:

1) terminowe zaopatrywanie placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze,

2) planowanie i organizowanie zakupów artykułów spożywczych,

3) prowadzenie ewidencji dzieci, przygotowanie do naliczanie opłat, sporządzanie raportów żywieniowych,

4) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,

5. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem,

6) prowadzenie kartotek magazynowych, ewidencji księgowej,

7) uzgadnianie faktycznych stanów magazynowych z głównym księgowym,

 8)   zabezpieczenie produktów przechowywanych w magazynach przed kradzieżą i zniszczeniem,

 9)   racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

10) zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywnościowe oraz niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

11)  kontrola nad właściwym funkcjonowaniem bloku żywieniowego,

12) przestrzeganie procedur dotyczących HACCP – prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

13) ścisła współpraca z szefem kuchni, głównym księgowym i dyrektorem przedszkola.

14) obsługa programu „Rozrachunki” i „iPrzedszkole”.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- miejsce pracy: Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

 - praca siedząca

 - praca przy komputerze

 - pokój administracji

 - praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego  wzroku

- wymiar etatu :  1

6. W Przedszkolu Publicznym Nr 22  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w październiku 2020 r. wskaźnik  wynosił 0%

7. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;

2) list motywacyjny odręcznie podpisany;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (można pobrać w sekretariacie przedszkola lub ze stron internetowych)

5) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;

6) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

 

8. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w kancelarii przedszkola lub przesłać pocztą na adres placówki: Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina” ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19, 45-601 Opole , w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. żywienia w Przedszkolu Publicznym Nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu.

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 20.11.2020 r., w godz. 8.00 - 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.bip.um.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Publicznym Nr 22 „Bajkowa Rodzina”.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 456 20 14.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane

w kancelarii Przedszkola Publicznego Nr 22 w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 22 „Bajkowa Rodzina”
w Opolu

mgr Kornelia Lysek

Ilość odwiedzin: 602
Nazwa dokumentu: Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
Skrócony opis: specjalista ds. żywienia
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Kornelia Lysek
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2020-11-09 18:43:41
Data udostępnienia informacji: 2020-11-09 18:43:41
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 18:54:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner