logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR 

ZESPOŁU  SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej

Planowane zatrudnienie  m-c styczeń 2021r.

 

 1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Mechanicznych

45-027 Opole, ul. E. Osmańczyka 22

 

 1. Określenie stanowiska:
 • nazwa stanowiska: specjalista ds. bhp i ochrony przeciw pożarowej
 • wymiar czasu pracy:  0,5 etatu tj. 20 godzin tygodniowo

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. bhp i ochrony przeciw pożarowej                  

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

 • znajomość przepisów  z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu pracy, karty nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych i umiejętność właściwego ich interpretowania;
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy;
 • rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, zaangażowanie w pracy;
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników oraz osoby znajdujące się na terenie szkoły przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.
 • Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu  bhp i przeciwpożarowego w zakładzie pracy wraz z wnioskami dotyczącymi poprawy tego stanu.
 • Bieżące informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz    z wnioskami zmierzającymi  do usunięcia tych zagrożeń.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i przeciwpożarowych dla danego stanowiska  i  miejsca pracy.
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących

    spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.

 • Udział w dochodzeniach powypadkowych i w przygotowywaniu dokumentacji  w tym zakresie.
 • Prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, związanego z czynnościami wykonywanymi  na określonych stanowiskach pracy ZSM w Opolu.
 • Przechowywanie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego , aktualizacja  kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy oraz przechowywanie  wyników tych badań  i pomiarów.
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych i okresowych, kontrolnych, sanitarno-epidemiologicznych i specjalistycznych, przestrzeganie terminów ich ważności oraz przechowywanie dokumentów dotyczących tych badań.
 • Prowadzenie wstępnego ogólnego szkolenia w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej pracowników nowo przyjętych do pracy.
 • Prowadzenie  szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp dla pracowników pedagogicznych.
 • Organizowanie szkoleń bhp i przeciwpożarowych  zgodnie  z obowiązującymi przepisami, przestrzegania terminów ich ważności oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 • Nadzór nad terminem okresowych kontroli i konserwacji sprzętu i urządzeń gaśniczych oraz jego właściwego rozmieszczenia.
 • Przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, we współpracy z Dyrekcją szkoły, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.
 • Współpraca ze służbą pracowniczą i Społecznym Inspektorem Pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu pracy w sprawach bhp i ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotowywanie materiałów dotyczących bhp oraz ochrony przeciwpożarowej dla

zewnętrznych organów  nadzoru nad warunkami pracy.

 • Zakup odzieży roboczej dla uczniów rozpoczynających zajęcia praktyczne.
 • Współpraca z Organem Prowadzącym, instytucjami m. Opola w zakresie prowadzonych prac remontowych w szkole.
 • Organizacja próbnej ewakuacji szkoły i bursy oraz współpraca z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Opolu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa na jedną zmianę w wymiarze 0,5 etatu, zadania realizowane głównie w siedzibie Zespołu. Przewaga pracy wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, dobrego wzroku - praca przy komputerze. Występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych    i sanitarnych dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów i wind, poruszanie się po budynkach oraz licznych korytarzach i klatkach schodowych).

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

Informuje się kandydatów, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu

listopadzie 2020r. wyniósł  0,96 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny;
 • życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i podpisem kandydata.

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Opola;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii lub dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych;
 • kserokopie innych  dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i kwalifikacje;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych pozwalających na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • dokumentu potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych;

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu ul. E. Osmańczyka 22 w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze  – specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej”

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 11 grudnia 2020r. do godz. 12.00.

Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową.
O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Dokumenty niekompletne oraz dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu ul. E. Osmańczyka 22

Dokumenty aplikacyjne  kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą zniszczone komisyjnie  po upływie co najmniej sześciu miesięcy  od daty ogłoszenia informacji o wyniku naboru.

                                                                                                                  Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

Bogusław Januszko

 

 

Ilość odwiedzin: 485
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Mechanicznych
Skrócony opis: specjalista ds. bhp i ochrony przeciw pożarowej
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusław Januszko
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2020-11-30 08:35:29
Data udostępnienia informacji: 2020-11-30 08:35:29
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-30 08:48:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner