logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0913/24/1/2006

 

Opole, 20 kwietnia 2006r.

 PROTOKÓŁ KONTROLI nr 2/2006

Jednostka kontrolowana

Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta  Opola

 Pl. Wolności 7.

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

8 lutego 2006r. – 17 lutego 2006r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

1. Wiesław Pałczyński - St.Specjalista    Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

2. Agnieszka Lisiecka – Podinspektor Wydziału   Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr 3 i  4 /2006r.

Przedmiot kontroli

Realizacja zadań statutowych i rozliczenie finansowe za 2005r.

Okres objęty kontrolą

Rok 2005 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Agnieszka Partyka  -  Kierownik ZOT MODGiK  UM   Opola 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Agnieszka Partyka – Kierownik Zakładu              

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Główna Księgowa

Podstawy prawne:

 1.      Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.),           

2.  Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z      

     2003r. Nr 115, poz.148 z późn. zm.),          

3.  Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U.            

     Nr  76, poz. 694 z póżn. zm.).

4.      Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2005r.

Dz.U.  Nr 240, poz. 2027).

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie                          gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu,

6. Uchwała Nr XXV/329/99 Rady Miasta Opola z dnia 21 stycznia 1999 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Prezydenta Miasta Opola Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola,

7. Zarządzenie Nr GNGiK – 7435/1/99 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Opola o nazwie Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola.

8. Zarządzenie Nr GNGiK 7435/1/2001 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 stycznia 2001r. 

Cel kontroli.

         Celem kontroli było sprawdzenie realizowanych zadań statutowych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Opola – Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prawidłowości rozliczenia finansowego za 2005 r.

 Metodyka przeprowadzenia kontroli.

 Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną dokumentację organizacyjną dostępną w jednostce, rozmowy i wyjaśnienia złożone przez Kierownika i Gł. Księgową. Szczegółowej analizie poddano całość dokumentacji w tym zakresie. Ponadto na okoliczność wprowadzenia zmian w organizacji wewnętrznej przyjęto pisemne oświadczenie od w/w osób. (akta kontroli, 06/02/I/str. 8).

 USTALENIA KONTROLI.

Sprawy ogólno-organizacyjne. 

Uchwałą Nr 329/96 z dnia 21 stycznia 1999 r. Zarząd Miasta Opola wyraził zgodę na utworzenie przez Prezydenta Miasta Opola gospodarstwa pomocniczego o nazwie: Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola.

Prezydent Miasta Opola wydał w dniu 25 stycznia 1999r. zarządzenie Nr GiK – 7435/1/99 w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Opola o nazwie Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola.

Prezydent Miasta Opola w dniu 11.10.1999r zarządzeniem GNGiK 7435/10/99 oraz zarządzeniem Nr GNGiK 7450/1/2001 z dnia 10.02.2001r. wprowadził zmiany do wspomnianego zarządzenia. Z powyższych zarządzeń wynika, że:

-         gospodarstwo tworzy się z dniem 1 lutego 1999r. przy jednostce budżetowej Urząd Miasta Opola,

-         przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegające na:

1. przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz sprzedaż informacji i map z Zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2.   ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów przyjętych do Zasobu,

3.  bieżącej modernizacji i aktualizacji Zasobu oraz sporządzaniu dokumentów  monitorujących  Zasób,

4. sprawdzeniu przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami,

5. tworzeniu i aktualizacji zasobu zabezpieczającego,

6. obsłudze Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

7. informatyzacji Zasobu,

8. świadczeniu usług kserograficznych i reprodukcyjnych,

9. przygotowaniu informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości MODGiK,

10. wykonywaniu innych usług na rzecz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

Geodezji i Kartografii.

Wymienione zadania i usługi  wykonywane przez gospodarstwo pomocnicze będą finansowane ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i  z dotacji budżetu, w formie zakupu usług.

Integralną częścią wspomnianego zarządzenia Prezydenta jest Statut  gospodarstwa pomocniczego.

Gospodarstwo korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń oraz wyposażenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który jest Referatem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola. 

Sprawy personalne

Kierownikiem Zakładu jest Pani Agnieszka Partyka, zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 stycznia 2001r. na podstawie uchwały Zarządu Miasta Opola Nr 4402/2000r. z dnia 27 grudnia 2004r.

Głównym Księgowym jest Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na tym stanowisku w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¼ etatu, od dnia 1 czerwca 2003r. Wcześniej  od 1 lutego 1999r. funkcję tę pełniła Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

 Ponadto w Zakładzie zatrudnione są jeszcze 4 osoby:

- st. geodeta  - od 1.02.1999r.,

-  geodeta   - od 1.02.1999r.,

-  geodeta  -  od 1.02.1999r.,

-  geodeta  -  od 1.06.2004.,

co w sumie daje 5 ¼ etatu.

 Prezydent Miasta Opola pismem  Nr OR.III-1134/14/2002 z dnia 11 grudnia 2002r. upoważnił Kierownika Zakładu do:

-         zawierania umów w zakresie rzeczowym wynikającym ze statutu jednostki,

-         dysponowania środkami finansowymi jedynie zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok, w szczegółowości wynikającej z zatwierdzonego układu wykonawczego budżetu ,

-         występowania jako strona w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących zakresu działania Zakładu i udzielania pełnomocnictw w powyższym zakresie,

-         wykonywania obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu.

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Opola udzielona na czas określony.

 Kierownik Zakładu Pani Agnieszka Partyka, z dniem 24.11.2004r. przekazała odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości Głównej Księgowej ( akta kontroli 06/02/I/str.11). Do tego czasu zgodnie z art.4 ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Nr 76, poz.694) odpowiedzialność tę ponosił kierownik jednostki, Pani Agnieszka Partyka.

 Organizacja pracy

Z treści statutu zakładu wynika, że nadzór ogólny nad działalnością jednostki sprawuje Prezydent Miasta Opola. Nadzór bezpośredni sprawuje z upoważnienia Prezydenta  Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

Działalność Zakładu finansowana jest z wpływów za usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych jednostek państwowych i samorządowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz   dotacji z  budżetu.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy opracowany na okres jednego roku kalendarzowego i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Opola.

W celu realizacji zadań Zakład zatrudnia pracowników, zawiera umowy o pracę oraz podejmuje inne czynności zmierzające do urzeczywistnienia tych zadań oraz prowadzi obsługę finansowo – księgową.

 Regulamin organizacyjny Zakładu został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Opola zarządzeniem Nr GNGiK-7435/1/2000 z dnia 16 czerwca 2000r. Zmianę do Regulaminu, Prezydent Miasta Opola zatwierdził zarządzeniem Nr OR.II-0152-3/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. (akta kontroli, 06/02/I/str. 21-23).

Po dokonanych zmianach z treści Regulaminu wynika m. in., że :

-         w Zakładzie tworzy się stanowisko Kierownika, Głównego Księgowego, Starszego Geodety i Geodety,

Kierownik:

-         zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz,

-         organizuje wykonanie zadań w drodze zarządzeń wewnętrznych i poleceń,

-         podpisuje i dekretuje korespondencję,

-         podpisuje dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami, jak i dokumenty o charakterze rozliczeniowym,

-         zawiera umowy w zakresie rzeczowym wynikającym ze Statutu,

-         dysponuje środkami finansowym oraz dokonuje w miarę potrzeby zmian w planie finansowym, 

-         występuje jako strona w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących zakresu działania jednostki.

Główny Księgowy:

-         prowadzi obsługę finansowo-księgową Zakładu,

-         nalicza płace i świadczenia z ubezpieczeń społecznych,

-         opracowuje  plany i sporządza sprawozdania finansowe i bilans,

-         prowadzi ewidencję majątku Zakładu.

 

Przedmiotem działalności Zakładu jest odpłatna obsługa techniczna MODGiK.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Obsługi Technicznej dokonane w dniu 29.09.2005r, Zarządzeniem Prezydenta Nr OR.II-151-558 w §  7 doprecyzowały  zadania kierownika Zakładu (akta kontroli, 6/02/I/11).   

-         Kierownik Zakładu pełni funkcję administratora mapy numerycznej miasta Opola prowadzonej w systemie komputerowym Geo-Info.

-         Prowadzi okresową archiwizację baz danych Geo-Info.

-         Aktualizuje bazę danych Geo-Info na podstawie danych dostarczanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

-         Współpracuje z kierownikiem Referatu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie prowadzania wspomnianego zasobu.

Wykonanie Zarządzenia powierzone zostało Naczelnikowi Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

 

Zadania realizowane przez
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 Zgodnie z § 23 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-21/2004 z dnia 2.06.2004r. w sprawie tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wynika, że do zadań MODGiK należy:

-         prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Miasta Opola,

-         uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,

-         prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

-         prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład krajowego systemu informacji o terenie,

-         sprzedaż map geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

-         ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i innych,

-         współpraca z Zakładem Obsługi Technicznej ZOT.

Działania zmierzające do zwiększenia efektywności finansowej Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 Usługi jakie wykonuje Zakład  (ZOT) na rzecz MODGiK polegają na gromadzeniu, prowadzeniu, archiwizowaniu oraz udostępnianiu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonywanie tych zadań jest realizacją obowiązku Prezydenta z zakresu zadań administracji rządowej – art. 7d i art.40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dochody ze sprzedaży informacji z Zasobu  znajdującego się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stanowią  dochody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Fundusz ten stanowi własność Państwa i jakiekolwiek działania podejmowane na zasobie nie mogą tworzyć  dochodów Zakładu. Jedynym źródłem przychodów były  wpływy z sług świadczonych na rzecz MODGiK na podstawie umowy  Nr 1/2002 zawartej w dniu 17.01.2002r.

Prawie 95% wydatków Zakładu stanowią wynagrodzenia i pochodne.  W przypadku wystąpienia oszczędności (zysku), na wniosek  Kierownika Zakładu i za zgodą Prezydenta  może być dokonane przesunięcie zaoszczędzonych kwot na inne cele, ściśle związane z aktualizacją i prowadzeniem zasobu. W minionym roku Zarządzeniem Nr 3/2005 z dnia 9.05.2005 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł w § 4010  - wynagrodzenia osobowego pracowników.

Środki te zostały przeznaczone na szkolenie pracowników z zakresu rachunkowości i geodezji –3.200,00 zł § 4300 , delegacje służbowe - 600,00 zł § 4410, zakup art. biurowych –700,00 zł §  42180 (akta kontroli,06/02/I/str.25).

 Wszystkie decyzje dotyczące usprawnienia funkcjonowania Zakładu oraz jego bieżących potrzeb, konsultowane są z Geodetą Miejskim i Kierownikiem MODGiK.

Usługi wykonywane przez Zakład są stale monitorowane przez nadzorującego Naczelnika Wydziału, Geodetę Miejskiego i Kierownika MODGiK.

 Kontrola Wewnętrzna

 Kierownik Zakładu ustalił w formie pisemnej Zarządzeniem 1/2005 procedury kontroli finansowej oraz prowadzenia wstępnej selekcji i oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków. Ustalone procedury kontrolne obejmują następujące czynności:

-         sprawdzenie zgodności wydatków z planem finansowym na dany rok,

-         udokumentowanie operacji gospodarczej prawidłowymi dowodami źródłowymi,

-         zatwierdzenie operacji finansowych przed ich realizacją przez Kierownika i Głównego Księgowego Zakładu,

-         wyrywkowe sprawdzanie przez Kierownika Zakładu operacji finansowych,

-         konsultowanie operacji finansowych z Naczelnikiem   Wydziału Urzędu Miasta nadzorującym działalność Zakładu.

 Realizacja planu finansowego

 Sprawozdanie finansowe Rb-31 za 2005 r., zostało przekazane Urzędowi Miasta Opola w dniu 31.01.2006r.  Kontrolujący zbadali na podstawie księgi rachunkowej i zapisów komputerowych, czy dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli, 06/02/I/str. 21-26 ).

Na planowane koszty działalności 269.234,00 zł  wykonanie wyniosło 262.157,00 zł.

Struktura wydatków przedstawiała się następująco:

 

l.p.

Rodzaj wydatku

   §

  Wydatki wg planu

  Wydatki faktyczne

   %

1.

Płace

4010

    182.200,00

    179.452,96

98,5

2.   

Dod. wynagrodzenie

4040

      16.500,00

      15.179,80

92,0

3.

Z U S

4110

      35.300,00

      34.491,62

97,7

4.

Fundusz Pracy

4120

        4.800,00

        4.581,51

95,5

5.

Materiały i wyposażenie

4210

        6.700,00

        6.384,19

95,3

6.

Usługi pozostałe

4300

        9.500,00

        8.354,50

87,9

7.

Podróże służbowe

4410

        1.400,00

        1.367,83

97,7

8.

Opłaty

4430

        3.500,00

        3.500,oo

100,0

9.

Z  F Ś  S

4440

        4.200,00

        3.849,56

91,7

 

             Ogółem                                      269.234,00               262.157,00             97,4  

 

Z porównania planów finansowych i sprawozdania Rb-31 za lata 2003-2004 wynika, że Gospodarstwo pomocnicze nie otrzymywało dotacji z budżetu Miasta Opola. Środki na działalność pochodzą z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 Ustalono, że przy określeniu planu przychodów uwzględnione zostały wszystkie źródła ich uzyskania.

Z porównania planu przychodów z lat 2003 – 2004 oraz planu za rok 2005 r. wynika, że przychody jednostki uległy jedynie niewielkim zmianom.

Różnice te spowodowane były zmianą wielkości wskaźników ekonomicznych przyjętych do realizowanego planu budżetowego.

Kalkulacja kosztów i ustalenie ceny sprzedawanych usług

 Jak wynika z Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr GiK – 7435/1/99 z dnia 25.01.1999r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego, przedmiotem jego działalności jest odpłatna obsługa techniczna MODGiK, a usługi wykonywane przez Zakład będą finansowane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi Kartograficznymi i z dotacji z budżetu, w formie zakupu usług.

Zarząd Miasta Opola w uchwale Nr 7008/2002 z dnia 17.01.2002 r. zaakceptował treść umowy z Zakładem dotyczącej zakupu usług związanych z aktualizacją  i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Miasta Opola oraz upoważnił  Prezydenta i Zastępcę Prezydenta do podpisania umowy.

W dniu 17.01.2002r. Zarząd Miasta Opola zawarł z Zakładem umowę Nr 1/ 2002, w której zlecił Zakładowi wykonywanie następujących prac:

-       przygotowanie danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych i 

kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z państwowego zasobu  geodezyjnego i       kartograficznego,

-       ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do

     Zasobu,

-   bieżąca modernizacja i aktualizacja Zasobu oraz sporządzanie dokumentów     

    lustrujących Zasób,

-   sprawdzanie przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i      

kardiograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z         obowiązującymi instrukcjami,

-       tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,

-       przygotowanie informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw  należących do właściwości MODGiK,

-       wykonywanie innych usług na rzecz Wydziału Nadzorującego.

 Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu.

Ponadto w umowie określono, że:

-         wartość usług objętych umową wyniesie  22.900,00 zł miesięcznie,

-         wartość usług objętych umową  może ulec zmianie na początku każdego roku kalendarzowego trwania umowy w  wyniku obligatoryjnej waloryzacji płac dla pracowników sfery budżetowej wynikających z odrębnych przepisów,

-         rozliczenie szczegółowe pomiędzy stronami będzie następowało w terminie do 21 następnego miesiąca na podstawie faktury  za wykonanie usługi wynikającej z umowy,

-         Miasto Opole zobowiązane jest uregulować należność w 14 dni od daty otrzymania faktury,

-         do realizacji zadań objętych umową ustalono obsługę Zasobu w ilości 5 1/4 etatu.

 Do umowy wprowadzono zmiany następującymi aneksami:

1.      Nr 1/2003 z dnia 14.08.2003r. (z mocą od 1.08.2003r.), zmieniono na okres od dnia 1.08,2003r. do dnia 31.12.2003r. wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 17.200,00 zł miesięcznie,

2.      Nr 1/2004 z dnia 2.03.2004r. (z mocą od 1.03.2004r.), w którym zmieniono od dnia 1.03.2004r. do dnia 31.12.2004r. wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 20.740,00 zł miesięcznie oraz zmieniono zasady dokonywania rozliczeń, tj. ustalono, że zapłata wynagrodzenia  ryczałtowego następuje na podstawie faktury wystawionej najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca  za dany miesiąc .

3.      Nr 1/2005 z dnia 31.08.2005r. (z mocą od 1.09.2005r.), zmieniono wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 20.225,00 zł  miesięcznie (akta kontroli, 6/02/I/ str. 7 ).

 Z uzyskanych wyjaśnień od kierownika Zakładu wynika, że wartość ryczałtowa wynagrodzenia za  świadczone usługi na dany rok  ustalana jest na podstawie aktualnego planu finansowego. Projekty planów finansowych Zakładu opracowane są zgodnie wytycznymi Prezydenta Miasta Opola zawartymi w  załączniku do Zarządzenia Nr OR.I-0151/453/2004 z dnia 13.07.2004r.(akta kontroli, 06/02/I/str.9-12). 

 

Z uzyskanych wyjaśnień i materiałów źródłowych wynika, że średnio 95%  wydatków Zakładu stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane środki na wynagrodzenia na dany rok ustalane są na podstawie wykonania z poprzedniego roku powiększonego o wskaźnik podany w cytowanym zarządzeniu i decyzji Prezydenta na dany rok w sprawie opracowania materiałów planistycznych, który wyniósł 3,8 %.

Pozostałe wydatki Zakładu związane są z bieżącym funkcjonowaniem. Składają się na nie wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, usługi bankowe i prawne. Wysokość pozostałych wydatków została zaplanowana w oparciu o przyjęty wskaźnik wzrostu 2,8%.

 Strukturę wydatków w 2005 roku przedstawia wykres nr 1 znajdujący sie w załączniku do niniejszego protokołu.

Koszty za rok 2005r. stanowiły średnio 97 % kosztów zaplanowanych na dany rok. W oparciu o ewidencję księgową konta 130,131 oraz sprawozdanie  Rb-31 ustalono, że w okresie 01.01.2005r.-31.12.2005r. Zakład nie otrzymał darowizny pieniężnej.

Ustalono, że 2005r. Zakład zakończył zyskiem netto w kwocie 2.156,11zł, z tego do budżetu Miasta przekazano kwotę 1.078,06zł zgodnie z § 44 ust. 3  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.01.2005r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Pozostała kwota 1.078,05 zł na wniosek kierownika Zakładu i za zgodą Prezydenta Miasta została przeznaczona na zwiększenie środków obrotowych jednostki (akta kontroli 06/02/I/str. 20).  

Ustalono, że kierownik jednostki nie podejmował osobiście decyzji i o przeznaczeniu pozostałej w Zakładzie części zysku. W porozumieniu z nadzorującym Zakład Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii oraz Kierownikiem MODGiK wystąpiono z wnioskiem na wyrażenie zgody na zakup komputera do stanowiska obsługi mapy numerycznej. 

 Z uzyskanych wyjaśnień wynika , że Zakład nie jest obciążany kosztami z tytułu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia MODGiK. Z treści § 6 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr GiK 7435/1/99 z dnia 25.01.99r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego  wynika, że

Załączniki do pobrania: 2006-06-05 13:04:52 - wykres nr 1 (27.50 kB)
2006-06-05 13:06:13 - wnioski pokontrolne (75.00 kB)
2006-06-05 13:08:06 - wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 11984
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-06-05 09:59:07
Data udostępnienia informacji: 2006-06-05 09:59:07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-05 13:08:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner