logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-0913/1/2006

 

Opole, 12 czerwca 2006 roku

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr     6/06

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Komunikacji

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

23.03.2006r. – 26.04.2006r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

§         Izabela Dziewulska-Gaj - główny specjalista w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu 

      kierownik zespołu kontrolnego

§         Maciej Wujec - główny specjalista w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

      członek zespołu kontrolnego

§         Agnieszka Lisiecka                    - podinspektor  w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

      członek zespołu kontrolnego,

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr 11-13/2006

Przedmiot kontroli

§         Realizacja zadań,

§         System  kontroli wewnętrznej

§         Sposób organizacji pracy,

§         Jakość obsługi petentów.

Okres objęty kontrolą

2005r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Gerard Żakowski

naczelnik

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

§         Gerard Żakowski – naczelnik Wydziału Komunikacji

§         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów

§         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Praw Jazdy

§         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu  Transportu Drogowego

 

 I. Techniki zastosowane podczas postępowania 

1.      Analiza dokumentacji znajdującej się w Wydziale Komunikacji, w tym akta spraw wybrane do badania metodą statystyczną, zatem umożliwiającą dobór próby reprezentatywnej dla całej populacji.

2.      Testy:

a.      Ocena naczelnika i kierowników Referatów funkcjonowania Wydziału,

b.      Obieg dokumentów w Wydziale,

c.      Obieg dokumentów w Referacie Rejestracji Pojazdów,

d.      Obieg dokumentów w Referacie Praw Jazdy.

3.      Ankieta – Badanie poziomu satysfakcji klienta Wydziału Komunikacji.

 II. Kryteria

 II.1. Działalność w formie aktów administracyjnych.

 Kontrola  zgodności z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz prawem materialnym   decyzji dot. rejestracji pojazdów, wydawania nowych praw jazdy.

 II.2. Organizacja pracy. 

 Zgodnie z ­§ 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zadań naczelników należy w szczególności :

1.      planowanie i organizacja pracy wydziału,

2.      dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników wydziału,

3.      wnioskowanie w sprawie upoważnienia pracowników wydziału do wydawania -                     w imieniu Prezydenta - decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

4.      sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków budżetowych                w powierzonym zakresie,

5.      terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym załatwianie spraw                                i przygotowywanie materiałów dla potrzeb Rady i Prezydenta,

6.      wydawanie z upoważnienia Prezydenta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

7.      zapewnienie sprawnego przyjmowania stron w wydziale,

8.      udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji,

9.      wnioskowanie w sprawach przyjmowania, zwalniania, awansowania i wyróżniania pracowników, zapewnienie dyscypliny pracy w wydziale, udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych,

10.  udzielanie pracownikom kary porządkowej w formie upomnienia,

11.  organizacja systemu kontroli wewnętrznej w wydziale.

Zgodnie z § 11  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - Wydziały prowadzą spisy spraw i rejestry zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

 Zgodnie z § 47 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - Wydziały Urzędu wykonują powierzone im zadania w oparciu o roczne plany pracy, zatwierdzone przez nadzorującego Prezydenta lub jego zastępców.

 Zgodnie z § 52 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - naczelnicy wydziałów w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzonych przez Prezydenta określają w szczególności:

 a.      szczegółowe zadania wydziałów, wewnętrzną strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników,

b.      podział nadzoru,

c.      zakres upoważnień do podpisywania pism w sprawach o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym,

d.      zasady kontroli wewnętrznej.

 Zgodnie z § 52 ust. 1a  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - naczelnicy wydziałów zobowiązani są do sporządzania, w formie zarządzenia wewnętrznego, wyciągów                        z rzeczowego wykazu akt dla wydziału i przekazywania jednego egzemplarza do archiwum zakładowego.

 Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr KM.IV-0115/1/05 Naczelnika Wydziału Komunikacji  z dnia 20 października 2005r:

-          naczelnik bezpośrednio nadzoruje kierowników Referatów oraz pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym - § 9,

-          kierownicy osobiście podpisują pisma o charakterze przygotowawczym                                 i kancelaryjno-technicznym w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowanych pracowników - § 13,

-          podziału poczty przychodzącej dokonuje naczelnik Wydziału - § 14,

-          każde służbowe lub prywatne wyjście odnotowane w książce bezpośredni przełożony potwierdza swoim podpisem - § 15 ust. 2.

 III.3. Jakość obsługi petentów. 

 Zgodnie z § 50 Regulaminu Organizacyjnego  Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

1. udzielania informacji przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

  1. rozstrzygania spraw niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach - do określenia terminu ich załatwienia,
  2. informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
  3. powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, wraz                                   z uzasadnieniem,
  4. informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydawanych rozstrzygnięć.

Udzielanie informacji powinno następować w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

 Zgodnie z zasadami Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Opola urzędnika cechuje:

1. uczciwość,

2. obiektywizm,

3. profesjonalizm,

4. uprzejmość i kultura osobista,

5. godna reprezentacja urzędu,

6. odpowiedzialność,

7. lojalność,

8. służebność,

9. rzetelność,

10. efektywność i jakość,

11. ochrona zasobów,

12. przejrzystość (transparentność),

13. usprawnianie pracy urzędu,

15. zwalczanie oszustw i nadużyć.

 III.4. System kontroli wewnętrznej.

 Zgodnie § 3 ust. 2 lit. a  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kontrola funkcjonalna, realizowana przez przełożonych wobec podwładnych i jednostki nadrzędne wobec jednostek podrzędnych, odbywa się na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów, wbudowanych w system zarządzania.

 

Zgodnie § 3 ust. 3 lit. a  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  za sprawność   i efektywność systemów kontrolnych niższego szczebla, funkcjonujących wewnątrz wydziałów i jednostek, w ramach uprawnień oraz wykonywania nadzoru merytorycznego, odpowiada w urzędzie – naczelnik,  a w jednostkach – kierownik jednostki.

 Zgodnie § 4 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  system kontroli wewnętrznej  w Urzędzie Miasta oraz jednostkach opiera się następujących standardach szczegółowych:

a.struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeśli zachodzi potrzeba jej sprawdzenia,

b.operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie zarejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane,

c.   operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami,

d.kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji finansowych  i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby,

e.należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele postawione przed kontrolą wewnętrzną są realizowane,

f.    dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.

Standardy te stanowią kryteria opracowywania systemów kontroli funkcjonalnej  w wydziałach i jednostkach.

Zgodnie § 5 ust. 7 i 8  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  Naczelnicy Wydziałów sprawują bieżącą kontrolę funkcjonalną w stosunku do podległych pracowników, jednostek oraz systemów zarządczych, w zakresie właściwości rzeczowej. Działalność opisana w pkt. 6 i 7 odbywa się na podstawie opracowanych w formie pisemnej procedur kontrolnych, podlegających zatwierdzeniu przez Prezydenta.

 Zgodnie § 5 ust. 12 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  Naczelnicy Wydziałów do 30 listopada każdego roku zgłaszają do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu propozycje tematów kontroli do przeprowadzenia przez  wydział w roku następnym.

 Akty prawne:

1.       ustawa z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2.       ustawa z dnia ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

3.       ustawa  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

4.       ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

5.       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

6.       ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2004r. Dz.U. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)

7.       rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.)

8.       rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców                i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15),

9.       rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622),

10.   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89, poz. 855),

11.   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998    z późn. zm.)

12.   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat   i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162),

13.   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005r.  w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 103, poz. 870),

14.   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 100, poz. 1024),

15.   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U Nr 100, poz. 1024),

16.   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.),

17.   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003r.  Nr 32, poz. 262),

18.   rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2658),

19.   rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302),

20.   Komunikat  Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia

Załączniki do pobrania: 2006-07-31 15:17:47 - Zastrzeżenia do protokołu (536.29 kB)
2006-07-31 15:20:14 - Stanowisko zespołu kontrolnego (31.00 kB)
2006-07-31 15:22:19 - wnioski pokontrolne (86.50 kB)
2006-07-31 15:23:44 - wystąpienie pokontrolne (66.00 kB)
2006-07-31 15:25:00 - wykresy 1,2,3 (70.00 kB)
2006-07-31 15:26:45 - wykres 4 (32.00 kB)

Ilość odwiedzin: 26167
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka, Maciej Wujec
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka, Maciej Wujec
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-07-31 15:06:57
Data udostępnienia informacji: 2006-07-31 15:06:57
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-31 15:26:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner