logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 

 

                                                                   
 
 
KWiA-I-0913/1/06
 
          Opole, 10 października 2006 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 08/06
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Administracyjno - Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu
 Miasta Opola
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
Od 20 kwietnia do 17 maja 2006 r.
Od 16 do 31 sierpnia 2006r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Tadeusz Lech – inspektor WKWiA
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
17/2006
 
Przedmiot kontroli
Realizacja zamówień publicznych
 
Okres objęty kontrolą
2005 – 2006
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Danuta Juszczak – Puppel
naczelnik Wydziału AG
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Danuta Juszczak – Puppel – naczelnik
Wydziału,
Elżbieta Jezierska – zastępca naczelnika Wydziału,
Pracownicy merytoryczni Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego
oraz Wydziału Finansowo-Księgowego
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
            Kontrolę przeprowadzono w związku z uwagami Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego wniesionymi po przeprowadzeniu kontroli w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym i opracowaniu wniosków pokontrolnych.     Uwagi dotyczyły przede wszystkim tego, że w materiale kontrolnym wykazano jedynie wydatki Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Nie przedstawiono natomiast stosowanych sposobów postępowania przy dokonywaniu zakupów ze środków innych wydziałów. Nie ustalono również kwot poszczególnych rodzajów wydatków dokonywanych ze środków tych wydziałów oraz w skali całego Urzędu Miasta.
             Mając na względzie powyższe uwagi, podstawą ustaleń niniejszej kontroli były przede wszystkim dane znajdujące się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola. Kontrolą nie objęto dokumentacji księgowej za 2004 r. ze względu na to, iż została ona przekazana do archiwum.    
            Ponadto wyrywkową kontrolą objęto dokumentację księgową dotyczącą zakupów dokonywanych przez Urząd Miasta Opola u wytypowanych wykonawców w latach 2005-2006. Dane wynikające z ewidencji księgowej porównano z danymi wykazanymi w rejestrze prowadzonym przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.
Wydatki w tym rejestrze wpisywane są w układzie paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową. Paragrafy podzielone są na konta, na których grupuje się wydatki podobnego rodzaju. Konta rejestru są rozszerzeniem klasyfikacji budżetowej. Poszczególne konta w rejestrze odpowiadają podziałowi kont w ewidencji księgowej.
            Z wyjaśnień naczelnika Wydziału wynika, że rejestr prowadzony jest celem kontrolowania dyscypliny finansów publicznych (aby nie przekroczyć wydatków zaplanowanych w poszczególnych paragrafach). Służyć ma on również (dzięki podziałowi na konta) poprawnemu stosowaniu przepisów ustawy Pzp. Kryteria grupowania towarów na poszczególnych kontach zostały ustalone przez Wydział we własnym zakresie. Konta nie są wprost powiązane ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych.
 
Zgodnie z art.2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 
- wykonawcą jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
- zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna     nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy,
- zamówieniami publicznymiumowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
 
Zgodnie z art.7 ustawy:
 
            Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
 
Zgodnie z art. 29 ustawy:
 
            Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
            Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
                  
 
 
 
Zgodnie z art. 32 ustawy:
 
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
 
Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że określenie zarówno treści, jak i zakresu rodzajowego konkretnego zamówienia należy do wyłącznych kompetencji zamawiającego. Każdorazowo wartość zamówienia ustala się dla określonego przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach jednego postępowania. Ustawa nie zawiera przepisów mówiących o tym, że przedmiotem konkretnego zamówienia może być tylko jeden rodzaj towarów czy też grupa towarów zbliżonych rodzajowo. Tym samym wystawiona przez wykonawcę oraz zaakceptowana przez odbiorcę faktura jest równocześnie dowodem udzielonego zamówienia na wymienione w tym dokumencie towary i usługi. Dodać przy tym należy, że w obszarze wydatków objętych niniejszą kontrolą nie natrafiono na fakturę przekraczającą równowartość 6.000 Euro.
Z przepisów ustawy nie wynika także obowiązek bieżącego sumowania poszczególnych przedmiotów dostaw realizowanych w ramach odrębnych zamówień. Nie ma również ustawowego obowiązku, aby przy obliczaniu wartości zamówienia uwzględniać wartość dotychczasowych dostaw towarów tej samej kategorii lub tego samego rodzaju. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość podziału zamówienia na części w innych celach niż w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że przytoczone wyżej przepisy umożliwiają zamawiającemu zarówno ustalenie jak i opisanie przedmiotu zamówienia oraz jego oszacowanie w taki sposób, aby odpowiadało ono jego potrzebom, przy jednoczesnym postępowaniu zgodnym z zasadami udzielania zamówień publicznych.
Szczególne zasady szacowania wartości zamówienia obowiązują jedynie w odniesieniu do zamówień na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo.
 
Zgodnie z art. 34 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 25.05.2006 r.)
 
            Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające    się okresowo jest, zgodnie z wyborem zamawiającego, łączna wartość zamówień:
  1. na usługi należące do tej samej kategorii lub dostawy należące dotej samej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
  2. których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy.
 
 
 
 
Natomiast zgodnie z tym samym art. 34. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 25.05.2006 r.):
 
            Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy    powtarzające   się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
  1. udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
 
  1. których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
 
      Ustawa nie definiuje jednak jakie usługi lub dostawy należy uznać za

Załączniki do pobrania: 2006-11-15 14:28:26 - Zastrzeżenia do protokołu (209.30 kB)
2006-11-15 14:29:59 - Stanowisko zespołu kontrolnego (31.00 kB)
2006-11-15 14:31:10 - wnioski pokontrolne (120.50 kB)
2006-11-15 14:32:12 - wystąpienia pokontrolne (54.00 kB)

Ilość odwiedzin: 13982
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-11-15 12:49:04
Data udostępnienia informacji: 2006-11-15 12:49:04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-15 14:33:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner