logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-0914/3/1/06
Opole, 15.02.2007 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 07/2006
 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Finansowo-Księgowy
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 06.12.2006r. do 31.01.2007r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka – podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Tadeusz Lechinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 56/2006
Nr 57/2006
Przedmiot kontroli
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø      Sposób zabezpieczenia ksiąg rachunkowych
Ø      Sposób ewidencjonowania środków pomocowych Unii Europejskiej
Okres objęty kontrolą
 2006 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Anna Plewka – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Anna Plewka – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Księgowości Podatkowej
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– inspektor Referatu Księgowości Podatkowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. AKTY PRAWNE
 
 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.
 4. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz.1752, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 142 poz. 1020).
 7. Rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781).
 9. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-94/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 
II. KRYTERIA
 
Kwestie związane z wewnętrzną kontrolą finansową w jednostkach sektora finansów publicznych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104). Z art. 47 tejże ustawy wynika, że kontrola finansowa obejmuje między innymi zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Procedury kontroli ustalone są w formie pisemnej przez kierownika jednostki, który bierze pod uwagę obowiązujące standardy kontroli finansowej. Standardy takie zostały określone i opublikowane w komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 
Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości - jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
 
Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:
1)      określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2)      metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3)      sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
a)      zakładowego planu kont,
b)      wykazu ksiąg rachunkowych,
c)       opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego,
4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów
 
Zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości – księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
a)    dziennik,
b)    księgę główną,
c)     księgi pomocnicze,
d)    zestawienia: obrotów i sald, kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
e)    wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
 
Zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkowości – księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności:
a)    udokumentowanie zapisów, pozwala na identyfikacje dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych,
b)    zapisy są uporządkowane chronologicznie i systematycznie wg kryteriów            klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
c)     zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.
 
Sposób przechowywania ksiąg rachunkowych zawarto w art. 71 – 73 ustawy o rachunkowości.
 
Zgodnie z § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opolado zadań naczelników należy w szczególności :
1)    określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez Prezydenta:
a)       organizacji pracy wydziału,
b)       zasad kontroli wewnętrznej w wydziale,
2)    sporządzanie, w formie zarządzenia wewnętrznego, wyciągów z rzeczowego wykazu akt dla wydziału i przekazywanie jednego egzemplarza do archiwum zakładowego,
3)    dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników wydziału.
 
III. METODYKA
 
Dokonano analizy dokumentacji księgowej projektów pn. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2005/2006 oraz Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów poprzez programy stypendialne.
Na okoliczność poczynionych ustaleń, pobrano ustne wyjaśnienia od pracowników Wydziału Finansowo-Księgowego, sporządzono niezbędne zestawienia oraz pobrano kserokopie wybranych dokumentów potwierdzających ustalenia opisane w protokole kontroli.
 
IV. ORGANIZACJA PRACY WYDZIAŁU
 
Zgodnie z § 41 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola Wydział Finansowo-Księgowy dzieli się na referaty:
1)     Księgowości Dochodów Budżetowych,
2)    Księgowości Wydatków Budżetowych,
3)    Księgowości Podatkowej,
4)    Rozliczeń Budżetowych,
5)    Płac.
 
Do zakresu działania Wydziału należy (akta kontroli nr 06/7/I/95):
1)    obsługa finansowo – księgowa Urzędu, w tym środków unijnych,
2)    inwentaryzacja środków trwałych, wyposażenia i paliw,
3)    rejestracja i rozliczanie umów zawartych przez gminę Opole,
4)    udzielanie ulg i zwolnień w formie umorzeń, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności budżetowych co do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
5)    windykacja należności z tytułu dochodów gminy i Skarbu Państwa,
6)    prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy.
 
Organizacja pracy Wydziały Finansowo-Księgowego została określona w zarządzeniu wewnętrznym nr WFK.0147-1/06 Z-cy Skarbnika Miasta z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Finansowo-Księgowego. Zarządzenie weszło w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta (akta kontroli nr 06/7/I/96-107).
Do zarządzenia dołączono schemat organizacyjny Wydziału (akta kontroli nr 06/7/I/97). Zgodnie z § 9 zarządzenia w sprawie organizacji pracy szczegółowy podział zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw został określony w zakresach czynności poszczególnych pracowników. W zarządzeniu wskazano osoby zastępujące kierowników Referatu podczas ich nieobecności.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola Wydział Finansowo - Księgowy powinien posiadać wewnętrzne zarządzenia regulujące pracę Wydziału. W tabeli nr 1 przedstawiono realizacje zapisów Regulaminu.
Tab. 1 
Lp.
Wymagany zakres wewnętrznych zarządzeń
(wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta)
Zakres zarządzenia wewnętrznego Wydziału
1
Określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez Prezydenta organizacji pracy wydziału
Zarządzenie wewnętrzne nr WFK.0147-1/06 Z-cy Skarbnika Miasta z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Finansowo-Księgowego (akta kontroli nr 06/7/I/96-107).
2
Określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez Prezydenta zasad kontroli wewnętrznej w wydziale
Zarządzenie wewnętrzne nr WFK-0147-2/06 Z-cy Skarbnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Księgowym (akta kontroli nr 06/7/I/231-235).
3
Sporządzanie, w formie zarządzenia wewnętrznego, wyciągów z rzeczowego wykazu akt dla wydziału i przekazywanie jednego egzemplarza do archiwum zakładowego
Zarządzenie nr OR.I-0147-3/2006 Z-cy Skarbnika z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wydziale wyciągu z rzeczowego wykazu akt (akta kontroli nr 06/7/I/89-92).
4
Dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników wydziału
Karty czynności poszczególnych pracowników Wydziału 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z zestawienia wynika, że zarządzenia wewnętrzne w kontrolowanym Wydziale odpowiadają zapisom regulaminu.
Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem nr OR.I-0152-62/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola, w części zmienione Zarządzeniem nr OR.I-0152-29/06 z dnia 1 marca 2006 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-7/2006.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zarządzeniem nr OR.I-0152/81/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 września 2005 r. wprowadzono zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola.
W powyższych regulacjach określono m.in.:
 • rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów,
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • wykaz ksiąg rachunkowych,
 • plan kont,
 • zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
 • opis systemu komputerowego rachunkowości i systemu ochrony danych. 
Wykonanie powyższych Zarządzeń zostało powierzone Wydziałowi Finansowo-Księgowemu oraz pozostałym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Opola. 
 
 V. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
 
 W Wydziale Finansowo-Księgowym obowiązuje zarządzenie wewnętrzne nr WFK-0147-2/06 Zastępcy Skarbnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej (akta kontroli nr 06/7/I/231-235). Celem działalności kontroli wewnętrznej w Wydziale jest zapewnienie przestrzegania zasad sprawnej organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności wszystkich działań zgodnie z prawem. Celem kontroli jest także badanie prawidłowości realizacji zadań oraz efektywność pracowników. W zarządzeniu wymieniono katalog czynności, które realizują proces kontroli wewnętrznej w Wydziale. W tabeli nr 2 dokonano analizy elementów systemów kontroli wewnętrznej.
 
Lp.
Rodzaj kontroli
Zakres kontroli
Zgodność*
Wg zarządzenia nr WFK-0147-2/06 z dnia     31 maja 2006 r.
Wg Regulaminu Kontroli w Urzędzie Miasta
1
Kontrola funkcjonalna
Bieżące badanie czynności i wszelkiego rodzaju operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy następują one zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Realizowana przez przełożonych wobec podwładnych i jednostki nadrzędne wobec jednostek podrzędnych, odbywa się na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów, wbudowanych w system zarządzania
+
2
Kontrola planowa
Obejmuje jedno lub kilka zagadnień w oparciu o opracowany harmonogram kontroli na dany rok
Zawarte w planie pracy Wydziału, obejmujące wybrane zagadnienia
+
3
Kontrola doraźna
Przeprowadzana jest w razie potrzeby, poza harmono-gramem kontroli w celu zbadania zasadności zarzutów
Kontrole doraźne podejmuje się w szczególności w przypadku:
a)wstępnego badania określonych zagadnień dla opracowania projektu programu kontroli (kontrola rozpoznawcza),
b)badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków przez adresatów zaleceń pokontrolnych (kontrola sprawdzająca),
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. nr 2
* Zgodność dotyczy założeń wskazanych rodzajów kontroli pomiędzy Regulaminem Kontroli UM Opola a wewnętrznym zarządzeniem w Wydziale
Ustalono, że zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem nr WFK-0147-2-06 system kontroli w Wydziale obejmuje kontrolę (akta kontroli nr 06/7/I/233-234):
§         funkcjonalną – polegającą na bieżącym badaniu poprawności wykonywanych zadań i wszelkiego rodzaju operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia, czy następują one zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności obsługę finansowo-księgową środków unijnych
§         planową – obejmującą kontrolę konkretnych zagadnień w oparciu o zaplanowany harmonogram kontroli na dany rok,
§         doraźną – przeprowadzaną w razie potrzeby.
Jednym z elementów kontroli funkcjonalnej jest kontrola obsługi finansowo-księgowej środków unijnych. Zasady i tryb postępowania z dokumentacją wpływającą i powstającą w Wydziale Finansowo-Księgowym w związku z wdrożeniem funduszy pomocowych z UE są identyczne, jak i zasady i tryb postępowania dotyczące każdej innej dokumentacji wpływającej i powstającej w Urzędzie.
W razie nieobecności Z-cy Skarbnika obowiązki przejmuje upoważniony pracownik (§ 3 ust. 4 zarządzenia nr WFK-0147-2/06). Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. zarządzenia Z-ca Skarbnika osobiście zapoznaje się z wpływającą do Wydziału pocztą i dekretuje ją na kierowników Referatów, a oni na pracowników merytorycznych. Kierownicy Referatów osobiście sprawdzają (zgodnie z § 3 ust.6) pod względem merytorycznym i parafują pisma wychodzące z poszczególnych Referatów oraz przekazują    Z-cy Skarbnika do sprawdzenia i podpisania (akta kontroli nr 06/7/I/233).
 
Wyk. nr 1 Sposób przepływu korespondencji w Wydziale Finansowo-Księgowym znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
 
W powyższym zarządzeniu za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów i ich ewidencji w Wydziale Finansowo-Księgowym uczyniono Zastępcę Skarbnika w stosunku do podległych mu Kierowników Referatów, natomiast Kierownicy Referatów sprawują kontrolę w stosunku do podległych im pracowników. Ponadto niezależnie od sprawowanej przez siebie kontroli każdy pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego posiada ściśle określony zakres swoich obowiązków (akta kontroli nr 06/7/I/231).
     Wewnętrzna kontrola finansowa sprawowana jest wg zasad przyjętych zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-62/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmienionego zarządzeniem nr OR.I-0152-29/06 z dnia 1 marca 2006 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-7/0 z dnia 18 grudnia 2006 r. sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola z późniejszymi zmianami. W rozdziale IV § 22 ww. Instrukcji zawarto zapisy dotyczące kontroli dowodów księgowych (akta kontroli nr 06/7/I/88). Zgodnie z nimi dowody winny być sprawdzone pod względem:
§         merytorycznym, co polega na ustaleniu rzetelności ich danych, celowości gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach oraz stwierdzeniu, że wystawione zostały przez właściwe jednostki,
§         formalno-rachunkowym, co polega na ustaleniu, że wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych.
 
W załączniku nr 4 do ww. Instrukcji umieszczone są wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych. 
VI. SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Dla projektu pn. Budowa węzła komunikacyjnego - ulica Niemodlińska w Opolu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz projektu pn. Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola w tym odcinek od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, zasady ewidencji finansowo-księgowej opracowano w podręcznikach procedur dla projektów realizowanych w ramach programów ZPORR i SPOT. Natomiast operacje finansowo-księgowe projektu Poprawa jakości wody w Opolu realizowane są w Referacie Finansowym Biura Projektu FS zgodnie z opracowanymi szczegółowymi zasadami prowadzenia rachunkowości środków pomocowych (załącznik nr 4 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola ).      
VI.I. Ewidencjonowanie operacji związanych z projektem pn. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2005/2006
Umowa nr Z/2.16/II/2.2/21/05/U/29/05 o dofinansowanie Projektu pn. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2005/2006 Nr Z/2.16/II/2.2/21/05 w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego (Instytucja Wdrażająca) a Gminą Opole została zawarta w dniu 12.09.2005 r. (akta kontroli nr 06/7/I/166-175).Całkowita wartość projektu wynosi 987.251,00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 100% wartości projektu (akta kontroli nr 06/7/I/173). Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu rozpoczyna się od dnia 01.05.2005 r. Termin zakończenia projektu został ustalony na dzień 31 sierpnia 2006 r.
Projekt realizowany jest w oparciu o wewnętrzne procedury zarządzania i kontroli. Stopień odpowiedzialności Wydziałów za realizację projektu określa Zarządzenie nr OR I-0151/697/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia odpowiedzialności za realizację projektu

Załączniki do pobrania: 2007-03-22 12:31:23 - wykres 1 (27.00 kB)
2007-03-22 12:32:59 - wykres 2 (28.50 kB)
2007-03-22 12:35:17 - wykres 3 (26.00 kB)
2007-03-22 12:37:04 - Wnioski pokontrolne (63.50 kB)
2007-03-22 12:38:30 - wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 19034
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-03-22 12:13:04
Data udostępnienia informacji: 2007-03-22 12:13:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-25 14:14:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner