logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
KWiA-I-0914/10/2006
Opole, 29 marca 2007 roku
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 22/06
 
 
Jednostka kontrolowana
Referat Kontroli Finansowej,                          Egzekucji i Sprawozdawczości
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
1.12.2006r. do 15.01.2007r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista
Agnieszka Lisiecka - inspektor
Monika Pijanka – podinspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 51/06
Nr 52/06
Nr 53/06
Przedmiot kontroli
Naliczanie i pobieranie kosztów egzekucyjnych
System kontroli wewnętrznej
Realizacja zaleceń pokontrolnych
Okres objęty kontrolą
2005-2006
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Jacek Rogasik – kierownik Referatu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Jacek Rogasik – kierownik Referatu
 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
  • Analiza dokumentów (tytuły wykonawcze).
  • Wybór próby metodą statystyczną.
  • Testy dot. sposobu naliczania kosztów egzekucyjnych.
 
II. Kryteria
 
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                      w brzmieniu:
  • tekst jednolity z 2002r. (Dz. U. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.)
  • tekst jednolity z 2005r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
 
Tekst jednolity z 2002r.
 
Art. 64. § 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, w egzekucji należności pieniężnych pobiera za dokonane czynności egzekucyjne opłaty w następującej wysokości,                              z zastrzeżeniem art. 64d:
 1) za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego - 5% kwoty pobranej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr,
 2) za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr,
 3) za zajęcie wynagrodzenia za pracę - 4% egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr,
 4) za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych - 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr,
 5) za zajęcie ruchomości - 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr,
 6) za zajęcie nieruchomości - 8% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 34.200 zł,
 7) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego - 5% kwoty wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr,
 8) za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości - w wysokości i na zasadach określonych w art. 64a § 1 pkt 6,
 9) za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 6 zł 80 gr,
10) za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości - 10 zł,
11) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 5% kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr,
12) za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub uszkodzenie - 10% wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 13 zł 50 gr,
13) za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych - 13 zł 50 gr,
14) za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego - 10% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 3 zł.
§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego nadał w placówce pocztowej za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.
§ 3. Opłaty za czynności egzekucyjne, o których mowa w § 1 pkt 1-6, oblicza się oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności egzekucyjnych.
§ 4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, pobiera się tylko raz w toku postępowania egzekucyjnego, chociażby takie same czynności były następnie ponawiane.
§ 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-6, opłatę egzekucyjną pobiera się tylko za jedno zajęcie, za które należy się najwyższa opłata, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr.
§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr.
§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, przypadające w dniu powstania obowiązku uiszczenia opłaty.
§ 8. Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne                     i wydatków egzekucyjnych.
§ 9. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 i 6, powstaje:
 1) za pobranie pieniędzy - z chwilą pobrania,
 2) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności - z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia               o zajęciu,
 3) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych w inny sposób niż określony w pkt 2 - z chwilą zawiadomienia zobowiązanego o zajęciu,
 4) za zajęcie ruchomości - z chwilą podpisania protokołu zajęcia przez poborcę skarbowego,
 5) za zajęcie nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w art. 110c § 2,
 6) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego lub odebranie pomieszczeń                 w zajętej nieruchomości - z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu ich odebrania,
 7) za ogłoszenie o licytacji ruchomości lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej zajętych ruchomości w inny sposób lub ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o licytacji lub zawiadomienia o dokonaniu czynności przygotowawczych do sprzedaży w inny sposób,
 8) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób -                z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu sprzedaży,
 9) za spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji - z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego tego protokołu,
10) za wezwanie pomocy organów, o których mowa w § 1 pkt 13 - z chwilą przybycia funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnej,
11) za spisanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego - z chwilą podpisania protokołu przez poborcę skarbowego lub innego upoważnionego pracownika oraz przez zobowiązanego lub świadka przywołanego do tej czynności.
§ 10. Obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Jeżeli pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności, obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje równocześnie                      z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcie.
 
Tekst jednolity z 2005r.
 
Art. 64§ 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, w egzekucji należności pieniężnych pobiera za dokonane czynności egzekucyjne opłaty w następującej wysokości,                                z zastrzeżeniem art. 64d:
 1) za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego - 5 % kwoty pobranej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr;
 2) za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 4 % kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr;
 3) za zajęcie wynagrodzenia za pracę - 4 % egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr;
 4) za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych - 5 % kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr;
 5) za zajęcie ruchomości - 6 % kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;
 6) za zajęcie nieruchomości - 8 % kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 34.200 zł;
 7) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego - 5 % kwoty wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;
 8) za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości - w wysokości i na zasadach określonych w art. 64a § 1 pkt 6;
 9) za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 6 zł 80 gr;
10) za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości - 10 zł;
11) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 5 % kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;
12) za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub uszkodzenie - 10 % wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 13 zł 50 gr;
13) za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych - 13 zł 50 gr;
14) za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego - 10 % kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 3 zł.
§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego nadał w placówce pocztowej za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.
§ 3. Opłaty za czynności egzekucyjne, o których mowa w § 1 pkt 1-6, oblicza się oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności egzekucyjnych.
§ 4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, pobiera się tylko raz w toku postępowania egzekucyjnego, chociażby takie same czynności były następnie ponawiane.
§ 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-6, opłatę egzekucyjną pobiera się tylko za jedno zajęcie, za które należy się najwyższa opłata, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr.
§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1 % kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr.
§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, przypadające w dniu powstania obowiązku uiszczenia opłaty.
§ 8. Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne                       i wydatków egzekucyjnych.
§ 9. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 i 6, powstaje:
 1) za pobranie pieniędzy - z chwilą pobrania;
 2) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności - z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia                  o zajęciu;
 3) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych w inny sposób niż określony w pkt 2 - z chwilą zawiadomienia zobowiązanego o zajęciu;
 4) za zajęcie ruchomości - z chwilą podpisania protokołu zajęcia przez poborcę skarbowego;
 5) za zajęcie nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w art. 110c § 2;
 6) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego lub odebranie pomieszczeń                 w zajętej nieruchomości - z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu ich odebrania;
 7) za ogłoszenie o licytacji ruchomości lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej zajętych ruchomości w inny sposób lub ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o licytacji lub zawiadomienia o dokonaniu czynności przygotowawczych do sprzedaży w inny sposób;
 8) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób -                 z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu sprzedaży;
 9) za spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji - z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego tego protokołu;
10) za wezwanie pomocy organów, o których mowa w § 1 pkt 13 - z chwilą przybycia funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnej;
11) za spisanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego - z chwilą podpisania protokołu przez poborcę skarbowego lub innego upoważnionego pracownika oraz przez zobowiązanego lub świadka przywołanego do tej czynności.
§ 10. Obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Jeżeli pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności, obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje równocześnie                    z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcie.
 
Tekst jednolity z 2002r.
 
Art. 64c. § 1. Opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne,                z zastrzeżeniem § 2-4, obciążają zobowiązanego.
§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy zawiera wady uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu w chwili skierowania tego tytułu do egzekucji, wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym obowiązany jest uiścić, tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny, kwotę wynoszącą 3 zł 40 gr.
§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do organu wykonującego.
§ 3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz               z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela, z zastrzeżeniem § 3a.
§ 3a. Jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodowało obce państwo, koszty i odsetki, o których mowa w § 3, pokrywa organ wykonujący po uzyskaniu środków pieniężnych od tego państwa.
§ 3b. Środki pieniężne otrzymane od obcego państwa na pokrycie kosztów i odsetek,                    o których mowa w § 3, organ wykonujący przekazuje do właściwego organu egzekucyjnego lub rekwizycyjnego zgodnie z § 10-12.
§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte                          od zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 4a-4c oraz art. 64e § 4a.
§ 4a. Do nieściągniętych kosztów egzekucyjnych, powstałych w niezgodnie z prawem wszczętym i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, stosuje się odpowiednio § 3a i 3b.
§ 4b. Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzekucyjne, poniesione w zgodnie                         z prawem wszczętym i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, organ egzekucyjny lub rekwizycyjny pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa.
§ 4c. Jeżeli dochodzenie należności na wniosek obcego państwa stwarza szczególne problemy, powoduje powstanie znacząco wysokich kosztów egzekucyjnych lub wiąże się                 z walką ze zorganizowaną przestępczością, koszty te pokrywa organ wykonujący po uzyskaniu środków pieniężnych od obcego państwa. Przepis § 3b stosuje się odpowiednio.
§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne.
§ 6. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnej są dochodzone na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na żądanie zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.
§ 8. Żądanie, o którym mowa w § 7, nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostało wniesione po upływie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, a w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku - od dnia powiadomienia zobowiązanego               o wysokości pobranych kosztów egzekucyjnych.
§ 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych lub pokrytych przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych, w tym powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, przypadają na rzecz tego organu, który je uzyskał, z zastrzeżeniem § 10 i 11.
§ 10. Jeżeli koszty egzekucyjne zostały pokryte przez wierzyciela, środki pieniężne uzyskane z tego tytułu przypadają na rzecz organu, który dokonał czynności egzekucyjnych powodujących powstanie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 11.
§ 11. Jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powstanie kosztów, o których mowa                     w art. 64 § 1 pkt 2-6 i § 6, zostały dokonane przez więcej niż jeden organ egzekucyjny                          lub rekwizycyjny, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne rozdziela się między te organy                 w proporcji odpowiadającej stosunkowi wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot wyegzekwowanych w całym postępowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 64 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 12. Rozliczenia, o którym mowa w § 11, dokonuje organ egzekucyjny kończący postępowanie egzekucyjne, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie może być dokonane za zgodą wierzyciela przez potrącenie wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów przysługuje zażalenie organom, których dotyczy to rozliczenie.
 
Tekst jednolity z 2005r.
 
Art. 64c. § 1. Opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne,            z zastrzeżeniem § 2-4, obciążają zobowiązanego.
§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy zawiera wady uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu w chwili skierowania tego tytułu do egzekucji, wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym obowiązany jest uiścić, tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny, kwotę wynoszącą 3 zł 40 gr.
§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do organu wykonującego.
§ 3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela, z zastrzeżeniem § 3a.
§ 3a. Jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodowało obce państwo, koszty i odsetki, o których mowa w § 3, pokrywa organ wykonujący po uzyskaniu środków pieniężnych od tego państwa.
§ 3b. Środki pieniężne otrzymane od obcego państwa na pokrycie kosztów i odsetek,                    o których mowa w § 3, organ wykonujący przekazuje do właściwego organu egzekucyjnego lub rekwizycyjnego zgodnie z § 10-12.
§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte                          od zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 4a-4c oraz art. 64e § 4a.
§ 4a. Do nieściągniętych kosztów egzekucyjnych, powstałych w niezgodnie z prawem wszczętym i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, stosuje się odpowiednio § 3a i 3b.
§ 4b. Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzekucyjne, poniesione w zgodnie                         z prawem wszczętym i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, organ egzekucyjny lub rekwizycyjny pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa.
§ 4c. Jeżeli dochodzenie należności na wniosek obcego państwa stwarza szczególne problemy, powoduje powstanie znacząco wysokich kosztów egzekucyjnych lub wiąże się               z walką ze zorganizowaną przestępczością, koszty te pokrywa organ wykonujący po uzyskaniu środków pieniężnych od obcego państwa. Przepis § 3b stosuje się odpowiednio.
§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne.
§ 6. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnej są dochodzone na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na żądanie zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. Na postanowienie                to przysługuje zażalenie.
§ 8. Żądanie, o którym mowa w § 7, nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostało wniesione po upływie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, a w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku - od dnia powiadomienia zobowiązanego            o wysokości pobranych kosztów egzekucyjnych.
§ 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych lub pokrytych przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych, w tym powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujący, przypadają na rzecz tego organu, który je uzyskał, z zastrzeżeniem § 10 i 11.
§ 10. Jeżeli koszty egzekucyjne zostały pokryte przez wierzyciela, środki pieniężne uzyskane z tego tytułu przypadają na rzecz organu, który dokonał czynności egzekucyjnych powodujących powstanie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 11.
§ 11. Jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powstanie kosztów, o których mowa             w art. 64 § 1 pkt 2-6 i § 6, zostały dokonane przez więcej niż jeden organ egzekucyjny lub rekwizycyjny, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne rozdziela się między te organy                    w proporcji odpowiadającej stosunkowi wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot wyegzekwowanych w całym postępowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 64 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 12. Rozliczenia, o którym mowa w § 11, dokonuje organ egzekucyjny kończący postępowanie egzekucyjne, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie może być dokonane za zgodą wierzyciela przez potrącenie wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów przysługuje zażalenie organom, których dotyczy to rozliczenie.
 
III. Cel kontroli
 
  1. Ocena prawidłowości naliczania kosztów egzekucyjnych i ich pobierania.
  2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.
  3. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej.
 
IV.USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Wyboru tytułów wykonawczych do badania dokonano na podstawie losowej metody statystycznej. Próbkowanie atrybutów z populacji liczącej 853 tytuły egzekucyjne. Dwustronny przedział precyzji.
Poziom ufności 90%. Precyzja – 2% przy próbie składającej się z co najmniej 81 tytułów (Akta kontroli nr 06/22/I/s.1-5).
 
IV.I. Wysokość pobranych środków z tytułu egzekwowanych należności
 
Tab. nr 1 Pobrane wpłat
 
Lp.
Nr tytułu
Kwota należności głównej
Wysokość wpłat
Razem wpłaty (wg tytułu)
Suma wpłat
Różnica
Należność główna
odsetki
Koszty egzekucyjne
(4+5+6)
(8-7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ST/1/2005
1 034,00
1 034,00
143,30
83,10
1 260,40
1 260,40
0,00
2
4/2005
856,00
856,00
56,00
64,90
976,90
976,90
0,00
3
22/2005
428,00
428,00
11,80
26,40
466,20
466,20
0,00
4
23/2005
533,50
535,50
13,00
41,70
590,20
590,20
0,00
5
26/2005
1 174,00
1 174,00
127,20
85,60
1 386,80
1 386,80
0,00
6
42/2005
729,00
739,00
20,40
45,60
805,00
805,00
0,00
7
43/2005
729,00
729,00
21,50
53,80
804,30
804,30
0,00
8
51/2005
854,00
854,00
68,00
64,10
986,10
986,10
0,00
9
54/2005
711,70
711,70
56,10
46,10
813,90
813,90
0,00
10
63/2005
1 387,00
1 387,00
223,30
104,70
1 715,00
1 715,00
0,00
11
96/2005
1 084,70
1 084,70
125,00
81,00
1 290,70
1 290,70
0,00
12
97/2005
639,00
639,00
49,80
50,10
738,90
738,90
0,00
13
103/2005
1 627,00
1 627,00
161,00
116,10
1 904,10
1 904,10
0,00
14
104/2005
1 889,10
1 889,10
191,00
124,80
2 204,90
2 204,90
0,00
15
105/2005
1 708,00
1 708,00
138,30
125,40
1 971,70
1 971,70
0,00
16
106/2005
1 601,00
1 601,00
136,10
107,20
1 844,30
1 844,30
0,00
17
45/2005
729,00
729,00
25,40
54,00
808,40
808,40
0,00
18
52/2005
427,00
427,00
23,00
27,00
477,00
477,00
0,00
19
3/2005
725,10
44,70
0,00
2,50
47,20
47,20
0,00
20
87/2005
856,00
856,00
90,00
56,80
1 002,80
1 002,80
0,00
21
60/2005
187,00
187,00
11,50
11,90
210,40
210,40
0,00
22
77/2005
576,00
576,00
44,60
46,00
666,60
666,60
0,00
23
FK/R/12/2005
635,60
635,60
104,60
62,00
802,20
802,20
0,00
24
23/2005
510,60
510,60
39,80
60,50
610,90
610,90
0,00
25
26/2005
21,60
21,60
4,80
20,10
46,50
46,50
0,00
26
27/2005
140,90
140,90
13,90
18,10
172,90
172,90
0,00
27
62/2005
222,90
222,90
13,00
23,00
258,90
258,90
0,00
28
65/2005
143,00
143,00
13,00
18,80
174,80
174,80
0,00
29
68/2005
52,50
52,50
5,20
12,70
70,40
70,40
0,00
30
71/2005
65,80
65,80
10,00
13,30
89,10
89,10
0,00
31
81/2005
402,20
402,40
48,00
44,60
495,00
495,00
0,00
32
48/2005
40,10
40,10
9,40
21,50
71,00
71,00
0,00
33
39/2005
750,20
750,20
163,90
81,20
995,30
995,30
0,00
34
77/2005
8,80
8,80
0,00
3,90
12,70
12,70
0,00
35
84/2005
284,90
131,90
38,10
30,00
200,00
200,00
0,00
36
N / 8/2005
37 362,90
37 362,90
2 279,70
2 454,50
42 097,10
42 097,10
0,00
37
15/2005
207,00
207,00
24,50
13,90
245,40
245,40
0,00
38
16/2005
75,40
75,40
4,30
13,60
93,30
93,30
0,00
39
84,2005
401,50
401,50
82,80
38,90
523,20
523,20
0,00
40
100/2005
596,80
596,80
26,40
46,20
669,40
669,40
0,00
41
111/2005
81,10
81,10
13,10
14,50
108,70
108,70
0,00
42
41/2005
12 824,30
12 824,30
641,40
830,60
14 296,30
14 296,30
0,00
43
157/2005
169,70
169,70
18,70
20,10
208,50
208,50
0,00
44
188/2005
57,80
57,80
9,50
12,90
80,20
80,20
0,00
45
205/2005
67,00
67,00
4,80
13,10
84,90
84,90
0,00
46
240/2005
1 415,40
1 415,40
337,90
117,20
1 870,50
1 870,50
0,00
47
152/2005
28 753,50
0,00
0,00
1 749,40
1 749,40
1 749,40
0,00
48
408/2005
107,20
107,20
0,00
24,00
131,20
131,20
0,00
49
4242005
534,60
47,20
1,50
2,50
51,20
51,20
0,00
50
402/2005
61,70
61,70
17,30
13,50
92,50
92,50
0,00
51
416/2005
142,60
142,60
0,00
17,40
160,00
160,00
0,00
52
421/2005
708,50
708,50
26,00
52,90
787,40
787,40
0,00
53
422/2005
97,40
97,40
0,00
23,40
120,80
120,80
0,00
54
431/2005
266,90
266,90
25,80
44,30
337,00
337,00
0,00
55
436/2005
167,70
167,70
11,00
28,30
207,00
207,00
0,00
56
202/2005
1 222,80
1 222,80
94,40
79,00
1 396,20
1 396,20
0,00
57
401/2005
55 779,60
35 815,70
9 855,20
2 775,30
48 446,20
48 446,20
0,00
58
113/2005
109,00
109,00
32,00
17,30
158,30
158,30
0,00
59
274/2005
368,30
368,30
13,10
31,70
413,10
413,10
0,00
60
291/2005
92,40
92,40
4,10
16,20
112,70
112,70
0,00
61
450/2005
157,40
157,40
0,00
27,00
184,40
184,40
0,00
62
65/2005
121,60
122,00
22,00
17,80
161,80
161,80
0,00
63
105/2005
2 412,40
2 412,40
97,60
154,80
2 664,80
2 664,80
0,00
64
233/2005
62,00
62,00
11,00
13,20
86,20
86,20
0,00
65
448/2005
58,70
58,70
8,00
12,80
79,50
79,50
0,00
66
202/2005
611,40
611,40
20,30
37,90
669,60
669,60
0,00
67
372/2005
276,00
275,00
26,40
27,20
328,60
328,60
0,00
68
168/2005
132,30
132,30
20,40
18,00
170,70
170,70
0,00
69
113/2005
10 161,90
10 161,90
1 573,50
711,50
12 446,90
12 446,90
0,00
70
409/2005
125,30
125,30
0,00
25,10
150,40
150,40
0,00
71
3/2005
43,10
43,10
21,50
12,70
77,30
77,30
0,00
72
14/2005
44,60
44,60
4,10
21,50
70,20
70,20
0,00
73
370/2005
55,20
55,20
9,10
12,70
77,00
77,00
0,00
74
130/2005
4 802,70
4 802,70
97,00
293,70
5 193,40
5 193,40
0,00
75
183/2005
8 479,00
8 479,00
574,00
552,20
9 605,20
9 605,20
0,00
76
413/2005
74,30
74,30
0,00
13,30
87,60
87,60
0,00
77
182/2005
91,40
93,10
6,70
6,00
105,80
105,80
0,00
78
391/2005
364,20
364,20
22,60
32,00
418,80
418,80
0,00
79
10/2005
414,10
414,10
118,40
40,80
573,30
573,30
0,00
80
11/2005
414,00
414,00
107,60
42,50
564,10
564,10
0,00
81
4/2005
39,50
29,50
5,70
20,10
55,30
55,30
0,00
82
7/2005
175,00
175,00
15,60
20,20
210,80
210,80
0,00
83
10/2005
76,20
76,20
5,50
22,50
104,20
104,20
0,00
84
86/2005
122,30
122,30
8,10
16,60
147,00
147,00
0,00
85
88/2005
68,40
68,40
6,60
13,30
88,30
88,30
0,00
86
89/2005
31,80
31,80
4,00
11,30
47,10
47,10
0,00
87
92/2005
34,00
34,00
0,00
12,70
46,70
46,70
0,00
88
98/2005
175,60
175,60
14,50
20,20
210,30
210,30
0,00
89
97/2005
212,10
212,10
8,20
22,00
242,30
242,30
0,00
90
37/2005
2 200,10
2 200,10
97,90
137,90
2 435,90
2 435,90
0,00
91
39/2005
4 240,20
4 240,20
309,60
273,00
4 822,80
4 822,80
0,00
92
104/2005
141,40
141,40
9,80
17,90
169,10
169,10
0,00
93
108/2005
59,00
59,00
13,40
13,10
85,50
85,50
0,00
94
109/2005
146,80
146,80
9,00
18,20
174,00
174,00
0,00
Podsumowanie
202 059,30
152 024,40
18 971,60
12 970,90
183 966,90
183 966,90
0,00
           
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie poboru wpłat - należność główna, odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucyjne - (Akta kontroli nr 06/22/I/s.6-7).
 
IV.2. Liczba dni od daty doręczenia tytułu do pobrania opłaty manipulacyjnej  
 
Tab. nr 2   Liczba dni pomiędzy datą doręczenia tytułu a datą obciążenia opłata manipulacyjną
 
Lp.
Nr tytułu
Data doręczenia tytułu
Data pobrania opłaty manipulacyjnej*
Liczba dni pomiędzy datą doręczenia tytułu a datą obciążenia opłata manipulacyjną
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1
ST/1/2005
07-06-2005
07-06-2005
0
 
2
4/2005
23-11-2005
23-11-2005
0
 
3
22/2005
08-12-2005
08-12-2005
0
 
4
23/2005
28-11-2005
28-11-2005
0
 
5
26/2005
17-03-2006
05-04-2006
18
 
6
42/2005
09-12-2005
09-12-2005
0
 
7
43/2005
14-12-2005
14-12-2005
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
8
51/2005
07-12-2005
24-05-2006
167
 
9
54/2005
07-12-2005
04-05-2006
147
 
10
63/2005
19-12-2005
27-04-2006
128
 
11
96/2005
27-02-2006
27-02-2006
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
12
97/2005
06-01-2006
06-01-2006
0
 
13
103/2005
27-12-2005
14-03-2006
77
 
14
104/2005
02-01-2006
28-02-2006
56
 
15
105/2005
11-01-2006
11-01-2006
0
 
16
106/2005
11-01-2006
24-01-2006
13
 
17
45/2005
30-12-2005
30-12-2005
0
 
18
52/2005
07-12-2005
27-02-2006
80
 
19
3/2005
30-11-2005
06-12-2005
6
 
20
87/2005
27-12-2005
20-02-2006
53
 
21
60/2005
08-12-2005
07-03-2006
89
 
22
77/2005
06-01-2006
06-01-2006
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
23
FK/R/12/2005
29-11-2005
29-11-2005
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
24
23/2005
11-07-2005
11-07-2005
0
 
25
26/2005
25-07-2005
25-07-2005
0
 
26
27/2005
08-07-2005
08-07-2005
0
 
27
62/2005
26-09-2005
29-09-2005
3
W Zestawieniu kosztów egzekucyjnych nie wpisano obciążeń
28
65/2005
14-09-2005
14-09-2005
0
 
29
67/2005
08-09-2005
16-09-2005
8
 
30
71/2005
14-09-2005
14-03-2006
180
 
31
81/2005
22-11-2005
28-11-2005
6
 
32
48/2005
08-09-2005
08-09-2005
0
 
33
39/2005
13-09-2005
15-09-2005
2
 
34
77/2005
30-11-2005
30-11-2005
0
 
35
84/2005
17-01-2006
12-07-2006
175
 
36
N / 8/2005
18-01-2005
27-01-2005
9
 
37
15/2005
10-02-2005
23-09-2005
223
 
38
16/2005
22-02-2005
22-02-2005
0
 
39
84/2005
01-03-2005
07-02-2006
336
 
40
100/2005
24-02-2005
24-02-2005
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
41
111/2005
10-03-2005
10-03-2005
0
 
42
41/2005
10-03-2005
21-04-2005
41
 
43
157/2005
17-03-2005
31-03-2005
14
 
44
188/2005
21-03-2005
20-04-2005
29
 
45
205/2005
29-04-2005
29-04-2005
0
 
46
240/2005
24-02-2006
06-09-2006
192
 
47
152/2005
19-10-2005
26-10-2005
7
 
48
408/2005
15-12-2005
27-12-2005
12
 
49
4242005
28-12-2005
28-12-2005
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
50
402/2005
15-12-2005
15-12-2005
0
 
51
416/2005
06-01-2005
06-01-2006
360
 
52
421/2005
05-01-2006
06-01-2006
1
 
53
422/2005
15-12-2005
20-01-2006
35
 
54
431/2005
11-01-2006
20-01-2006
9
 
55
436/2005
15-12-2005
13-07-2006
208
 
56
202/2005
18-01-2006
09-02-2006
21
 
57
401/2005
15-12-2005
09-05-2006
144
 
58
113/2005
20-11-2006
20-11-2006
0
Pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie prawa majatkowego
59
274/2005
15-06-2005
15-06-2005
0
 
60
291/2005
05-08-2005
08-08-2005
3
 
61
450/2005
13-01-2006
13-01-2006
0
 
62
65/2005
02-03-2005
10-02-2006
338
 
63
105/2005
15-06-2005
09-08-2005
54
 
64
233/2005
01-04-2005
01-04-2005
0
 
65
448/2005
27-01-2006
27-01-2006
0
 
66
202/2005
18-01-2006
09-02-2006
21
 
67
372/2005
17-10-2005
02-11-2005
15
 
68
168/2005
30-06-2005
19-07-2005
19
 
69
113/2005
18-07-2005
28-03-2006
250
 
70
409/2005
14-12-2005
16-12-2005
2
 
71
3/2005
01-03-2005
01-03-2005
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
72
14/2005
15-02-2005
16-02-2005
1
 
73
370/2005
01-09-2005
12-09-2005
11
 
74
130/2005
09-09-2005
09-09-2005
0
 
75
183/2005
12-12-2005
26-04-2006
134
 
76
413/2005
11-01-2006
12-01-2006
1
 
77
182/2005
29-03-2005
29-03-2005
0
Pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie prawa majatkowego
78
391/2005
27-12-2005
27-12-2005
0
 
79
10/2005
27-04-2005
27-04-2005
0
Brak daty doręczenia tytułu (przyjęto datę pierwszej wpłaty)
80
11/2005
10-02-2005
21-04-2005
71
 
81
4/2005
11-02-2005
22-02-2005
11
 
82
7/2005
11-02-2005
11-02-2005
0
 
83
10/2005
11-02-2005
11-02-2005
0
 
84
86/2005
22-02-2005
23-02-2005
1
 
85
88/2005
04-03-2005
04-03-2005
0
 
86
89/2005
21-02-2005
23-02-2005
2
 
87
92/2005
09-03-2005
01-12-2005
262
 
88
98/2005
11-04-2005
11-04-2005
0
 
89
97/2005
22-02-2005
22-02-2005
0
 
90
37/2005
08-03-2005
20-04-2005
42
 
91
39/2005
21-02-2005
13-07-2005
142
 
92
104/2005
08-03-2005
24-05-2005
76
 
93
108/2005
13-04-2005
18-08-2005
125
 
94
109/2005
04-03-2005
04-03-2005
0
 
 
* Wysokość opłaty manipulacyjnej liczono na dzień dokonania pierwszej wpłaty, a nie na dzień doręczenia tytułu.
 
Naliczenie wysokości opłaty manipulacyjnej następuje na dzień doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Zatem 1% opłaty liczony jest od kwoty należnej na dzień doręczenia tytułu. Pracownicy kontrolowanego Referatu nie przestrzegali tej zasady w 54 przypadkach (57% wszystkich badanych przypadków), z czego w 10 przypadkach przekroczono termin naliczenia odsetek od 100-200 dni, 4 przypadkach od 200-300 dni, a w 3 przypadkach termin ten był wyższy niż 300 dni (Akta kontroli nr 06/22/I/s.8-9).
 
IV.3. Wysokość należnej opłaty manipulacyjnej
 
Tab. nr 3   Wysokość należnej opłaty manipulacyjnej stanowi zał. do protokołu
 
 
            Zespół kontrolujący naliczył wysokość należnej opłaty manipulacyjnej biorąc pod uwagę należną kwotę zobowiązanego na dzień doręczenia odpisu tytułu wykonawczego. Wysokość należnej opłaty stanowiła element należnych kosztów egzekucyjnych. Informacje te są niezbędne w celu naliczenia należnych kosztów egzekucyjnych oraz porównaniu ich              z naliczonymi i pobranymi przez egzekucję (Akta kontroli nr 06/22/I/s.10-26).
 
 
IV.4. Wysokość pobranych kosztów egzekucyjnych w stosunku do należnych
 
Tab. nr 4    Wysokość pobranych kosztów egzekucyjnych w stosunku do należnych
 
Lp.
Kwota należności głównej
Odsetki naliczone przez egzekucję
Należność ogółem (2+3)
Wartości należne
Wartości pobrane
Różnica
(9-12)
Opłata manipulacyjna*
Pobrana należność (bez kosztów)
Koszty egzekucyjne należne (5% kwoty pobranej)
Koszty upomnie-   nia**
Koszty należne
Wydatki egzekucyjne pobrane****
Koszty upomnienia
Razem koszty
z Testu 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1 034,00
143,30
1 177,30
11,76
643,60
32,18
8,80
52,74
47,60
8,80
56,40
-3,66
 
 
0,00
0,00
 
533,70
26,69
0,00
26,69
26,70
0,00
26,70
-0,01
2
856,00
54,20
910,20
9,10
192,00
9,60
8,80
27,50
19,20
8,80
28,00
-0,50
 
 
0,00
0,00
 
332,50
16,63
0,00
16,63
17,50
0,00
17,50
-0,88
 
 
0,00
0,00
 
387,50
19,38
0,00
19,38
19,40
0,00
19,40
-0,02
3
428,00
11,80
439,80
4,40
439,80
21,99
0,00
26,39
26,40
0,00
26,40
-0,01
4
533,50
13,00
546,50
5,47
548,50
27,43
8,80
41,70
32,90
8,80
41,70
0,00
5
1 174,00
123,70
1 297,70
12,91
742,30
37,12
17,60
67,63
40,10
17,60
57,70
9,93
 
 
0,00
0,00
 
558,90
27,95
0,00
27,95
27,90
0,00
27,90
0,05
6
729,00
20,40
749,40
7,49
749,40
37,47
8,80
53,76
45,60
0,00
45,60
8,16
7
729,00
21,50
750,50
7,51
750,50
37,53
8,80
53,84
45,00
8,80
53,80
0,03
8
854,00
68,00
922,00
8,77
922,00
46,10
8,80
63,67
55,30
8,80
64,10
-0,43
9
711,70
56,10
767,80
7,35
767,80
38,39
0,00
45,74
46,10
0,00
46,10
-0,36
10
1 387,00
45,80
1 432,80
14,87
453,10
22,66
8,80
46,33
38,10
8,80
46,90
-0,58
 
 
56,40
0,00
 
381,00
19,05
0,00
19,05
19,00
0,00
19,00
0,05
 
 
121,10
0,00
 
776,20
38,81
0,00
38,81
38,00
0,00
38,00
0,81
11
1 084,70
125,00
1 209,70
11,85
1 209,70
60,49
8,80
81,14
72,20
8,80
81,00
0,14
12
639,00
49,80
688,80
6,85
688,80
34,44
8,80
50,09
41,30
8,80
50,10
-0,01
13
1 627,00
161,00
1 788,00
16,44
1 788,00
89,40
8,80
114,64
107,30
8,80
116,10
-1,46
14
1 889,10
191,00
2 080,10
20,25
2 080,10
104,01
0,00
124,26
124,80
0,00
124,80
-0,55
15
1 708,00
138,30
1 846,30
18,31
542,80
27,14
8,80
54,25
48,40
8,80
57,20
-2,95
 
 
0,00
0,00
 
1 140,00
57,00
0,00
57,00
60,00
0,00
60,00
-3,00
 
 
0,00
0,00
 
163,50
8,18
0,00
8,18
8,20
0,00
8,20
-0,02
16
1 601,00
136,10
1 737,10
17,16
769,50
38,48
0,00
55,64
58,80
0,00
58,80
-3,16
 
 
0,00
0,00
 
967,60
48,38
0,00
48,38
48,40
0,00
48,40
-0,02
17
729,00
25,40
754,40
7,52
754,40
37,72
8,80
54,04
45,20
8,80
54,00
0,04
18
427,00
23,00
450,00
4,69
450,00
22,50
8,80
35,99
27,00
0,00
27,00
8,99
19
725,10
16,70
741,80
7,48
44,70
2,24
8,80
18,52
2,50
0,00
2,50
16,02
20
856,00
90,00
946,00
9,18
946,00
47,30
0,00
56,48
56,80
0,00
56,80
-0,32
21
187,00
11,50
198,50
1,88
198,50
9,93
0,00
11,81
11,90
0,00
11,90
-0,10
22
576,00
44,60
620,60
6,17
620,60
31,03
8,80
46,00
37,20
8,80
46,00
0,00
23
635,60
46,10
681,70
7,37
335,70
16,79
17,60
41,76
24,20
17,60
41,80
-0,04
 
 
0,00
0,00
 
404,50
20,23
0,00
20,23
20,20
0,00
20,20
0,03
24
510,60
39,80
550,40
5,48
207,20
10,36
26,40
42,24
16,40
26,40
42,80
-0,56
 
 
0,00
0,00
 
190,00
9,50
0,00
9,50
10,00
0,00
10,00
-0,50
 
 
0,00
0,00
 
153,20
7,66
0,00
7,66
7,70
0,00
7,70
-0,04
25
21,60
4,80
26,40
0,26
26,40
1,32
17,60
19,18
2,50
17,60
20,10
-0,92
26
140,90
13,90
154,80
1,55
54,80
2,74
17,60
21,89
9,30
8,80
18,10
3,79
27
222,90
13,00
235,90
2,41
235,90
11,80
8,80
23,01
23,00
0,00
23,00
0,01
28
143,00
13,00
156,00
1,54
46,70
2,34
8,80
12,68
4,50
8,80
13,30
-0,63
 
 
0,00
0,00
 
109,30
5,47
0,00
5,47
5,50
0,00
5,50
-0,04
29
52,50
5,20
57,70
0,58
57,70
2,89
8,80
12,27
3,90
8,80
12,70
-0,44
30
65,80
10,00
75,80
0,72
75,80
3,79
8,80
13,31
4,50
8,80
13,30
0,01
31
402,20
48,00
450,20
4,52
450,40
22,52
17,60
44,64
27,00
17,60
44,60
0,04
32
40,10
9,40
49,50
0,49
49,50
2,48
17,60
20,57
3,90
17,60
21,50
-0,93
33
750,20
163,90
914,10
8,60
914,10
45,71
26,40
80,71
54,80
26,40
81,20
-0,49
34
8,80
0,00
8,80
0,09
8,80
0,44
0,00
0,53
3,90
0,00
3,90
-3,37
35
284,90
 
284,90
3,55
75,00
3,75
17,60
24,90
7,40
17,60
25,00
-0,10
 
 
 
0,00
 
47,50
2,38
0,00
2,38
2,50
0,00
2,50
-0,13
 
 
 
0,00
 
47,50
2,38
0,00
2,38
2,50
0,00
2,50
-0,13
36
37 362,90
2 279,70
39 642,60
392,58
6 283,50
314,18
0,00
706,76
716,50
0,00
716,50
-9,75
 
 
0,00
0,00
 
6 650,00
332,50
0,00
332,50
350,00
0,00
350,00
-17,50
 
 
0,00
0,00
 
6 650,00
332,50
0,00
332,50
350,00
0,00
350,00
-17,50
 
 
0,00
0,00
 
6 650,00
332,50
0,00
332,50
350,00
0,00
350,00
-17,50
 
 
0,00
0,00
 
6 650,00
332,50
0,00
332,50
350,00
0,00
350,00
-17,50
 
 
0,00
0,00
 
6 759,10
337,96
0,00
337,96
338,00
0,00
338,00
-0,04
37
207,00
24,50
231,50
2,18
231,50
11,58
0,00
13,76
13,90
0,00
13,90
-0,15
38
75,40
4,30
79,70
0,80
79,70
3,99
8,80
13,59
4,80
8,80
13,60
-0,02
39
401,50
82,80
484,30
4,20
484,30
24,22
8,80
37,22
29,10
8,80
37,90
-0,69
40
596,80
26,40
623,20
6,23
623,20
31,16
8,80
46,19
37,40
8,80
46,20
-0,01
41
81,10
13,10
94,20
0,94
94,20
4,71
8,80
14,45
5,70
8,80
14,50
-0,05
42
12 824,30
641,40
13 465,70
130,32
4 957,30
247,87
0,00
378,19
392,70
0,00
392,70
-14,52
 
 
0,00
0,00
 
4 750,00
237,50
0,00
237,50
250,00
0,00
250,00
-12,50
 
 
0,00
0,00
 
3 758,40
187,92
0,00
187,92
187,90
0,00
187,90
0,02
43
169,70
18,70
188,40
1,87
188,40
9,42
8,80
20,09
11,30
8,80
20,10
-0,01
44
57,80
9,50
67,30
0,67
67,30
3,37
8,80
12,84
4,10
8,80
12,90
-0,06
45
67,00
4,80
71,80
0,72
71,80
3,59
8,80
13,11
4,30
8,80
13,10
0,01
46
1 415,40
337,90
1 753,30
16,62
640,00
32,00
8,80
57,42
51,20
8,80
60,00
-2,58
 
 
 
 
 
570,00
28,50
0,00
28,50
30,00
0,00
30,00
-1,50
 
 
 
 
 
543,30
27,17
0,00
27,17
27,20
0,00
27,20
-0,04
47
33 660,80
0,00
0,00
291,56
 
1 457,82
 
1 749,38
1 749,40
 
1 749,40
-0,02
48
107,20
0,00
107,20
1,07
107,20
5,36
17,60
24,03
6,40
17,60
24,00
0,03
49
47,40
1,50
48,90
0,48
48,70
2,50
0,00
2,98
2,50
0,00
2,50
0,48
50
61,70
17,30
79,00
0,79
79,00
3,95
8,80
13,54
4,70
8,80
13,50
0,04
51
142,60
0,00
142,60
1,44
142,60
7,13
8,80
17,37
8,60
8,80
17,40
-0,03
52
708,50
26,00
734,50
7,34
734,50
36,73
8,80
52,87
44,10
8,80
52,90
-0,04
53
97,40
0,00
97,40
0,98
97,40
4,87
17,60
23,45
5,80
17,60
23,40
0,05
54
266,90
25,80
292,70
2,79
133,70
6,69
26,40
35,88
9,90
26,40
36,30
-0,42
 
 
 
 
 
159,00
7,95
0,00
7,95
8,00
0,00
8,00
-0,05
55
167,70
11,00
178,70
1,68
178,70
8,94
17,60
28,22
10,70
17,60
28,30
-0,08
56
1 222,80
1 222,80
2 445,60
13,46
1 317,20
65,86
0,00
79,32
78,00
0,00
78,00
1,32
57
38 349,60
9 447,00
47 796,60
696,40
3 536,50
176,83
8,80
882,03
659,70
8,80
668,50
213,53
 
 
 
 
 
9 523,80
476,19
0,00
476,19
476,20
0,00
476,20
-0,01
 
 
 
 
 
19 047,60
952,38
0,00
952,38
952,40
0,00
952,40
-0,02
 
 
 
 
 
13 563,00
678,15
0,00
678,15
678,20
0,00
678,20
-0,05
58
109,00
32,00
141,00
1,44
141,00
7,05
8,80
17,29
8,50
8,80
17,30
-0,01
59
368,30
13,10
381,40
3,81
381,40
19,07
8,80
31,68
22,90
8,80
31,70
-0,02
60
92,40
4,10
96,50
0,96
27,30
1,37
8,80
11,13
3,90
8,80
12,70
-1,58
 
 
 
 
 
69,20
3,46
0,00
3,46
3,50
0,00
3,50
-0,04
61
157,40
0,00
157,40
1,59
157,40
7,87
17,60
27,06
27,00
0,00
27,00
0,06
62
121,60
22,00
143,60
1,29
144,00
7,20
8,80
17,29
9,00
8,80
17,80
-0,51
63
2 412,40
97,60
2 510,00
24,78
1 591,20
79,56
0,00
104,34
108,80
0,00
108,80
-4,46
 
 
 
 
 
918,80
45,94
0,00
45,94
46,00
0,00
46,00
-0,06
64
62,00
11,00
73,00
0,73
73,00
3,65
8,80
13,18
4,40
8,80
13,20
-0,02
65
58,70
8,00
66,70
0,66
66,70
3,34
8,80
12,80
4,00
0,00
4,00
8,80
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00
8,80
 
8,80
-8,80
66
611,40
20,30
631,70
6,27
631,70
31,59
0,00
37,86
37,90
0,00
37,90
-0,04
67
276,00
26,40
302,40
2,96
57,90
2,90
8,80
14,66
6,00
8,80
14,80
-0,15
 
 
 
 
 
95,00
4,75
 
4,75
5,00
 
5,00
-0,25
 
 
 
 
 
148,50
7,43
 
7,43
7,40
 
7,40
0,03
68
132,30
20,40
152,70
1,51
85,40
4,27
8,80
14,58
5,80
8,80
14,60
-0,02
 
 
 
 
 
67,30
3,37
0,00
3,37
3,40
 
3,40
-0,03
69
10 161,90
1 573,50
11 735,40
107,82
3 191,80
159,59
8,80
276,21
276,00
8,80
284,80
-8,59
 
 
 
 
 
8 533,60
426,68
0,00
426,68
426,70
 
426,70
-0,02
70
125,30
0,00
125,30
1,26
125,30
6,27
17,60
25,13
7,50
17,60
25,10
0,02
71
43,10
21,50
64,60
0,65
64,60
3,23
8,80
12,68
3,90
8,80
12,70
-0,02
72
44,60
4,10
48,70
0,49
48,70
2,44
17,60
20,53
3,90
17,60
21,50
-0,97
73
55,20
9,10
64,30
0,64
64,30
3,22
8,80
12,66
3,90
8,80
12,70
-0,04
74
4 802,70
97,00
4 899,70
49,64
4 899,70
244,99
0,00
294,63
293,70
0,00
293,70
0,93
75
8 479,00
574,00
9 053,00
86,96
2 385,00
215,00
0,00
301,96
215,00
0,00
215,00
86,96
 
 
 
 
 
1 425,00
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00
75,00
0,00
 
 
 
 
 
5 243,00
262,20
0,00
262,20
262,20
0,00
262,20
0,00
76
74,30
0,00
74,30
0,75
74,30
3,72
8,80
13,27
4,50
8,80
13,30
-0,04
77
91,40
6,70
98,10
1,10
99,80
4,99
8,80
14,89
6,00
8,80
14,80
0,09
78
364,20
22,60
386,80
4,39
386,80
19,34
8,80
32,53
23,20
8,80
32,00
0,53
79
414,10
118,40
532,50
6,34
532,50
26,63
8,80
41,77
32,00
8,80
40,80
0,97
80
414,00
107,60
521,60
5,82
392,20
19,61
8,80
34,23
25,70
8,80
34,50
-0,27
 
 
 
 
 
18,50
0,93
0,00
0,93
2,50
 
2,50
-1,58
 
 
 
 
 
110,90
5,55
0,00
5,55
5,50
 
5,50
0,05
81
39,50
5,70
45,20
0,35
35,20
1,76
17,60
19,71
2,50
17,60
20,10
-0,39
82
175,00
15,60
190,60
1,91
190,60
9,53
8,80
20,24
11,40
8,80
20,20
0,04
83
76,20
5,50
81,70
0,82
81,70
4,09
17,60
22,51
4,90
17,60
22,50
0,01
84
122,30
8,10
130,40
1,30
130,40
6,52
8,80
16,62
7,80
8,80
16,60
0,02
85
68,40
6,60
75,00
0,75
75,00
3,75
8,80
13,30
4,50
8,80
13,30
0,00
86
31,80
4,00
35,80
0,36
35,80
1,79
8,80
10,95
2,50
8,80
11,30
-0,35
87
34,00
0,00
34,00
0,47
34,00
1,70
8,80
10,97
3,90
8,80
12,70
-1,73
88
175,60
14,50
190,10
1,89
90,00
4,50
8,80
15,19
6,40
8,00
14,40
0,79
 
 
 
 
 
100,10
5,01
0,00
5,01
5,00
0,00
5,00
0,00
89
212,10
8,20
220,30
2,21
220,30
11,02
8,80
22,03
13,20
8,80
22,00
0,03
90
2 200,10
97,90
2 298,00
22,82
2 298,00
114,90
0,00
137,72
0,00
137,90
137,90
-0,18
91
4 240,20
309,60
4 549,80
43,52
4 549,80
227,49
0,00
271,01
273,00
0,00
273,00
-1,99
92
141,40
9,80
151,20
1,50
151,20
7,56
8,80
17,86
9,10
8,80
17,90
-0,04
93
59,00
13,40
72,40
0,70
72,40
3,62
8,80
13,12
4,30
8,80
13,10
0,02
94
146,80
9,00
155,80
1,56
155,80
7,79
8,80
18,15
9,40
8,80
18,20
-0,05
x
189 049,40
19 606,60
174 817,70
2 221,71
170 876,00
10 101,24
844,80
13 167,75
12 064,60
911,50
12 976,10
191,64
 
*    Opłata pobierana tylko 1 raz
**   Koszty upomnienia pobierane 1 raz
***Obejmuje także opłatę manipulacyjną
 
Z wyjaśnienia kierownika Referatu wynika, że w przypadku tytułu znajdującego się pod poz. 57 w Tab. nr 4 opłata manipulacyjna liczona była od kwoty należności (po pomniejszeniu, tj. od kwoty głównej 38.349,60, a nie 55.779,60) wraz z odsetkami na dzień pobierania wpłaty. Zmniejszenie tej zaległości nastąpiło w drodze decyzji zmniejszającej wysokość podatku należnego, zatem prawidłowe jest liczenie opłaty manipulacyjnej od kwoty 38.349,60 zł (Akta kontroli nr 06/22/I/s.27-41).
W analizowanej próbie nie brano pod uwagę różnic do 1 zł, ponieważ do tej wysokości następowało zaokrąglenie należnego podatku. Liczby ujemne w Kolumnie 13 oznaczają pobranie przez pracowników egzekucji kwoty większej niż należna. W 21 przypadkach wszystkich występujących różnić pow. 1 zł (z 30 wszystkich przypadków) stwierdzono różnicę pomiędzy należnymi a pobranymi kosztami egzekucyjnymi.
Różnice przekraczające kwotę 10 zł wystąpiły:
1.      podczas pobrania kwoty większej niż należna:
§         79,75 zł (poz. 36 Tabeli nr 4),
§         27,02 zł (poz. 42 Tabeli nr 4),
 
2.      podczas pobrania kwoty mniejszej niż należna:
§         16,02 zł (poz. 19 Tabeli nr 4),
§         86,96 zł (poz. 75 Tabeli nr 4).
 
IV.5. System kontroli wewnętrznej
 
W Referacie Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości obowiązuje :
§         zarządzenie wewnętrzne nr KFEiS.0147-4/06 kierownika Referatu z dnia 20 września 2006r. w sprawie organizacji pracy Referatu,
§         zarządzenie wewnętrzne nr KFEiS.0147-1/06 kierownika Referatu z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej,
§         zarządzenie wewnętrzne nr KFEiS.0147-3/06 kierownika Referatu z dnia 2 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wyciągu z rzeczowego wykazu akt oraz rejestrów stosowanych w Referacie.
 
(Akta kontroli nr 06/22/I/s.42-66).
 
Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z treścią ww. zarządzeń, co potwierdzili pisemnie.
 
Do zarządzenia w sprawie organizacji pracy dołączono schemat organizacyjny Referatu. Nadzór nad pracownikami i realizacją zadań w Referacie pełni kierownik. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy pracowników następuje indywidualnie                       w podziale zadań, odpowiedzialności, uprawnień i zastępstw. Stanowiska pracy zostały opisane w kartach stanowisk pracy. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z 2006r. opracowano nowy system kontroli wewnętrznej.
 
Lp.
Zalecenie pokontrolne
Zarządzenie wewnętrzne kierownika Referatu
1
struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeśli zachodzi potrzeba jej sprawdzenia
Obowiązek opracowania procedur
 (§ 2 ust. 1)
2
operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie zarejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane
brak
3
operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami
brak
4
kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za realizację zadań, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji finansowych i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby
Procedury [1]
(Cz. III pkt 16)
5
należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele postawione przed kontrolą wewnętrzną są realizowane
§ 3
6
dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie
brak
 
Z systemu nadzoru w Referacie wynika, że pracownicy prowadząc czynności administracyjne parafują opracowane dokumenty, a następnie przekazują je kierownikowi do zatwierdzenia. Z powyższego wynika, że czynności związane bezpośrednio z egzekucją należności są przed zatwierdzeniem kontrolowane wyłącznie przez kierownika Referatu.
W Referacie obowiązują procedury postępowania przy egzekucji prowadzonej na zasadach postępowania egzekucyjnego w administracji przez Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości Urzędu Miasta Opola (Zarządzenie Nr OR.I-0152-53/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 sierpnia 2005r.).
Obowiązujące obecnie zasady kontroli wewnętrznej nie zapewniają pełnej kontroli nad systemem egzekucji.  
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych            w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: Opole, .......
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Procedury postępowania przy egzekucji.
 
           
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki do pobrania: 2007-05-15 10:12:58 - tabela nr 3 (339.00 kB)
2007-05-15 10:21:22 - Wnioski pokontrolne (43.50 kB)
2007-05-15 10:26:50 - wystąpienie pokontrolne (36.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8305
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-05-14 13:19:28
Data udostępnienia informacji: 2007-05-14 13:19:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15 10:26:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner