logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > grudzień > 2017-12-21
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. dot. legalizacji wylotu z kanalizacji deszczowej oraz pozwolenia wodnoprawnego dot. wprowadzania wód opadowych do rowu RB z terenu stacji paliw Lotos

OŚR.6341.115.2017.MB                                                                                                           Opole, dnia 20.12.2017 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017.1257) – zwanej  dalej ustawą Kpa, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017. 1121)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż na wniosek nr 572/2017 z dnia 04.12.2017 r. Lotos Paliwa Sp. z o.o., działającej poprzez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

Legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu z kanalizacji deszczowej do zarurowanego rowu melioracyjnego nr RB w km 1+321, o parametrach określonych poniżej:

 • średnica wylotu                                               : 400 mm
 • konstrukcja wylotu                                          : żelbetowa
 • rzędna dna wylotu z kanalizacji                      : 150,21 m n.p.m.
 • miejsce wprowadzania wylotu do rowu          : na zarurowanym rowie nr RB o średnicy 1,0 m usytuowana jest studnia, do której podłączony jest legalizowany wylot  
 • współrzędne geograficzne                               : N: 50°41'47,55", E: 17°52'36,59"
 • lokalizacja urządzenia wodnego - działka ew. nr 2/1, a.m. 62, obręb Półwieś, jednostka ewidencyjna m. Opole – własność Województwo Opolskie, trwały zarząd: Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do zarurowanego rowu melioracyjnego nr RB w km 1+321, ww. wylotem, z terenu stacji paliw Lotos Paliwa Sp. z o.o., przy ul. Opolskiej 1B w Opolu, na poniżej podanych warunkach,

o stanie i składzie:

 • zawiesina ogólna do 100 mg/l
 • węglowodory ropopochodne do 15 mg/

ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych wynieść mogą:

 • Qmax h  = 201,2 m³/h       -maksymalny godz. zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=15 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=20% i przy natężeniu deszczu miarodajnego 211 dm³/s ·ha)
 • Qśr d     =  18,64 m3/d        -średni dobowy zrzut wód opadowych i roztopowych
 • Qmax r  = 2516,6 m3/rok   + -maksymalny roczny zrzut wód opadowych i roztopowych

- z odwadnianej zlewni o całkowitej powierzchni  F = 0,3207 ha, i powierzchni zredukowanej 0,2649 ha,

- wody opadowe i roztopowe z terenu przed wprowadzeniem do rowu melioracyjnego nr RB są podczyszczane w separatorze  z węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej,

- zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód - działka ew. nr 2/1, a.m. 62, obręb Półwieś, jednostka ewidencyjna m. Opole – własność Województwo Opolskie, trwały zarząd Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą  przeglądać ww. wniosek wraz z załącznikami oraz składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, a poza godzinami pracy Urzędu: w formie przesyłki pocztowej, lub na adrese-mailowy: osr@um.opole.pl,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1  ustawy Kpa w toku, postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; natomiast zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Prezydenta Miasta Opola
Małgorzata Widuto
Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych
w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Nazwa dokumentu: Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. dot. legalizacji wylotu z kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie wód opadowych do rowu RB z terenu stacji paliw Lotos Paliwa Sp. zoo w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Bławicka
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Bławicka
Osoba, która wprowadzała dane: Marzena Bławicka
Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 09:45:23
Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 09:45:23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 09:58:24

Wersja do wydruku...

corner   corner