logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-05-05, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

» 2017-05-08, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-05-08, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-05-09, OŚR.6341.63.2017.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. wszczęcia postępowania w zakresie wygaszenia dec.PMO nr OŚR.I.MK.6210-11/09 z dnia 31.03.2009 r. - pozwoleń wodnoprawnych

» 2017-05-11, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

» 2017-05-11, OŚR.6341.59.2017.KWS - obwieszczenie/zawiadomienie PMO dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dec. PMO nr OŚR.III.6210/66d/2003 z dnia 01.10.2003 r. w zakresie poboru wód podziemnych

» 2017-05-11, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

» 2017-05-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 292/17 na budowę wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu i budową miejskiej stacji transformatorowej, rozbudową i prz

» 2017-05-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie

» 2017-05-17, Obwieszczenia nr UAB.6733.13.2017.SŻ wniosek o ULICP dla inwestycji: doprowadzenie wody surowej z rzeki Odra na potrzeby nowo budowanych bloków 5 i 6 Elektrowni Opole

» 2017-05-18, OŚR.6341.69.2017.KWS - informacja do publ. wiadomości o wszczęciu post. dot. wygaszenia pozw. wodnoprawnego i udzielenia nowego pozw. wodnoprawnego na wprowadzanie śc. przemysłowych do kanalizacj

» 2017-05-18, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-05-19, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

» 2017-05-23, wniosek o pozwolenie wodnoprawne - przebudowa mostu na rzece Mała Panew w km 31+154 w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O (ulica Kolejowa) w Ozimku

» 2017-05-24, Obwieszczenie Nr UAB.6733.17.2017.GP wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przybyszewskiego i Fałata w Opolu

» 2017-05-29, Obwieszczenie nr UAB.6733.18.2017.AW - wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr. c. przy Szarej i Kolorowej w Opolu

» 2017-05-30, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

» 2017-05-31, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana decyzji PMO nr OŚR.6220.82.2016.MCH z dn 03.11.2016r.

» 2017-05-31, Obwieszczenie nr UAB.6733.19.2017.JN wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "Opole-Malina 2".

» 2017-05-31, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dla inwestycji zlok. na działkach ew. nr 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, a.m. 39, obręb Szczepanowice w Opolu przy ul. Chmielowickiej.

corner   corner