logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > październik > 2018-10-02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Wrocławskiej 2A-C, 6A-C

Opole, dnia 28 września 2018 r.

OSR.6131.350.2018.EM

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1614)

zawiadamiam

że w dniu 13.09.2017 r. na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość’’, z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce nr 40/2, k.m. 41, obręb Opole, położonej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 2A-C, 6A-C.

Jednocześnie, informuję, że w dniu 27.08.2018 r. Komisja opiniująco – doradcza Prezydenta Miasta Opola ds. zieleni miejskiej przeprowadziła oględziny wnioskowanego do usunięcia drzewa.

Protokół wraz z ustaleniami z przeprowadzonych oględzin oraz wniosek wraz z załączoną dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola Plac Wolności 7-8, III-piętro, pok. 320, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

Ponadto, informuję, że stronami postępowania są podmioty oraz mieszkańcy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 40/2, k.m. 41, obręb Opole, położonej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 2A-C, 6A-C, posiadający udział we własności przedmiotowej nieruchomości.

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 79 § 2 KPA, strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność zapoznania się stron z ustaleniami z wizji lokalnej z dnia 27.08.2018r. oraz zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31.10.2018r.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 02.10.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 17.10.2018 r.  

Z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowsika i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 93
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Madej
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Madej
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Madej
Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 14:48:35
Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 14:48:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-02 14:56:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner