logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > marzec > 2018-03-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Korneckiego 134-138

OŚR.6131.107.2018.AWS                                                                    Opole, dnia 26.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew 

 

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. )  – cyt. dalej jako ustawa Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej z siedzibą 45-101 Opole, ul. Korneckiego 134-138 z dnia 12.03.2018 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 13.03.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 6 szt. wierzb, rosnących na działce nr 292/4, k.m. 5, obręb Zakrzów, położonej w Opolu przy ul. Korneckiego 134-138, z powodu stanowienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola Plac Wolności 7-8, III-piętro, pok. 318, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 ust. 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 23.04.2018r.
w godz. 1000 – 1200
na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzew, wnioskowanych do usunięcia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin oraz zachowanie terminów wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z Kpa. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy - do dnia 30.06.2018r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 26.03.2018 r. poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 10.04.2018 r.  

z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów
Naturalnych i Edukacji Ekologicznej
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Ilość odwiedzin: 162
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Witsanko-Śnieżek
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Witsanko-Śnieżek
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Witsanko
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 12:10:21
Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 12:10:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 12:13:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner