logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > sierpień > 2018-08-08
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usuniecia 2 brzóz brodawkowatych na terenie przy ul. Waryńskiego 23-41, Sienkiewicza 26-28, Luboszyckiej 2ac

Nr OŚR.6131.259.2018.MKA                                                                 Opole, dnia 08.08.2018 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.),

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek OSM PRZYSZŁOŚĆ z dnia 28.05.2018r. (data złożenia 05.06.2018r.) w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie dwóch brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie przy ul. Waryńskiego 23-41, Sienkiewicza 26-28, Luboszyckiej 2ac w Opolu, obejmującym działkę nr 109/2, k.m.42, obręb Opole, z powodu stwarzanego zagrożenia bezpieczeństwa.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty, w tym protokół z oględzin znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8,  pok. 320  w godz.
pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 Kpa.  Przyczyną zwłoki jest konieczność zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa.  Sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 30.09.2018r. 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu     08.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 23.08.2018 r.

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

          Małgorzata Rabiega

           Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Ilość odwiedzin: 154
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Kasprzak
Osoba, która wprowadzała dane: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 14:16:33
Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 14:16:33
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-08 14:19:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner