logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > marzec > 2021-03-01
Zawiadomienie STRON postępowania_ZAKOŃCZ+uzysk uzgodn RDOŚ,PPIS,WP,MWO; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Wanna trawiąca i 2 zbiorn magaz w istn zakładzie FAM ul.Odrzańska 20 Opole

OŚR.6220.53.2020.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. 2020r. poz.256 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2021r. poz.247],

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazynowych na terenie zakładu FAM Sp. z o.o., usytuowanego w Opolu przy ul. Odrzańskiej 20, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

  • Uzyskano stanowiska opinie / uzgodnienia organów współuczestniczących w postępowaniu :
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska - postanowienie nr WOOŚ.4221.61.2020.MSe z dnia 26.11.2020r., uzgadniające warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie opracowania Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (Opole, wrzesień 2020; autor: ECO LEX Tomasz Pajączkowski);
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej, powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych - pismo OPINIA nr NZ.4315.1.14.2020.EK z dnia 16.11.2020r., opiniujące bez uwag warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie ww. Raportu;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – postanowienie nr GL.RZŚ.4360.50m.2020. KWK2 z dnia 16.02.2021r. (data wpływu do Kancelarii UM Opola 25.02.2021r.), uzgadniające warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie ww. Raportu;
  • Marszałka Województwa Opolskiego jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji – pismo nr DOŚ-iii.7220.39.2020.BG z dnia 21.01.2021r., opiniujące pozytywnie warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie ww. Raportu.
  • W wyniku powyższego, w dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Lokalizacja przedsięwzięcia:   działka nr 194/4, obręb Grotowice; teren zakładu FAM Sp. z o.o., usytuowany przy ul. Odrzańskiej 20 w Opolu.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, wszystkie strony tegoż postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Z uwagi na trwający stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Na zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie wskazuje się termin do dnia 22 marca 2021r. (włącznie).

Ilość odwiedzin: 114
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Śliwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-01 11:53:00
Data udostępnienia informacji: 2021-03-01 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-03 13:37:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner